ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
MAPA OZ
STRELNICA KOČOVCE
CHATY, UBYTOVANIE

 

NÁUČNÉ CHODNÍKY
VLM HALUZICKÁ TIESŇAVA
 
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Trenčín > Sumárny prehľad


Sumárny prehľad

Sumárny prehľad

1. Sumárny prehľad hospodárenia, hlavné aspekty a ciele hospodárenia na OZ Trenčín.

1.1 Základné informácie o lesoch.
Lesy SR š.p. sú členené na 24 odštepných závodov. Odštepný závod Trenčín je jeden z tohto celku. Hospodári na celkovej výmere 36 867 ha. Člení sa na 5 lesných správ a 2 expedičné sklady organizačne začlenené pod úsek obchodný v rámci ústredia odštepného závodu.
Lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky predstavujú celkovú výmeru 21 361 ha, z toho je 11 ha ponechané zmluvne v nájme iným subjektom, prenajaté lesy zmluvne od iných subjektov predstavujú výmeru 4 753 ha a neštátne neodovzdané lesy 10 764 ha.

1.2 Lesy a systém hospodárenia.
Systém hospodárenia v lesoch na Slovensku určujú Lesné hospodárske plány vyhotovené v súlade so zákonom o lesoch a súvisiacimi právnymi normami, buď Národným lesníckym centrom (NLC) vo Zvolene alebo súkromnými projektantmi, podľa metodického usmernenia NLC Zvolen. Plány sú schválené orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva na obdobie platnosti spravidla 10 rokov. Z viacerých dôležitých faktorov plánovania v lesnom hospodárstve treba poukázať hlavne na dva z nich – pri plánovaní výšky ťažby táto nesmie byt vyššia ako je prírastok a upustilo sa od holorubného spôsobu hospodárenia. Hospodárska činnosť je zameraná v prevažnej väčšine na podrastový spôsob, ktorý zabezpečuje trvalé pokrytie pôdy lesným porastom. Pri plánovaní v lesoch sú zohľadnené požiadavky ochrany prírody so zameraním na zvláštnosti v regiónoch. Výška ťažby v lesnom hospodárskom pláne je pre lesného hospodára záväzná a podlieha kontrole orgánov štátnej správy pôsobiacich v systéme lesného hospodárstva.

Výmera obhospodarovaných lesov – porastová pôda

spolu

spolu

štátne

neštátne neodovzdané

prenajaté

36 867ha

21361 ha

10764 ha

4753 ha

Výmera podľa kategórií lesov

hospodárske lesy

ochranné lesy

lesy osobitného určenia

27 384,00 ha

7 535,00 ha

1 252,00 ha

Výmera chránených území

spolu

podľa stupňa územnej ochrany prírody a krajiny

II.

III.

IV.

V.

15674 ha

14328 ha

270ha

36ha

1040ha

Podiel uplatňovania hospodárskych spôsobov

podrastový

holorubný

výberkový

účelový

92,56 ha

5,15 ha

1,82 ha

0

2. Dlhodobé hospodárske ciele

Dlhodobé hospodárske ciele a zámery v obhospodarovaní lesov vychádzajú zo štátnej lesníckej politiky a na to nadväzujúcich legislatívnych noriem, ktoré vytvárajú základné rámce v obhospodarovaní lesov.

Dlhodobým cieľom hospodárenia je zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri zabezpečení plnenia ekonomických, environmentálnych a sociálnych funkcií lesov.

3. 10 – ročné hospodárske úlohy a ciele

10 – ročné úlohy a ciele vychádzajú z „Programov starostlivosti o les“ – PSOL, ktoré sú prostriedkom pre dosiahnutie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri súčasnom plnení ostatných produkčných a mimoprodukčných unkcií.
PSOL je nástrojom štátu, vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. (Zákon č. 326/2005 Z. z., § 40, ods. 1).
PSOL vyhotovuje odborne spôsobilá nezávislá inštitúcia spravidla na obdobie 10 rokov pre „Lesný celok (LC)“ , resp. „Vlastnícky celok (VC)“.
Pri tvorbe PSOL zriaďovateľ vychádza z modelov hospodárenia schválených orgánom štátnej správy na základe komplexného a podrobného zisťovania stavu a vývoja lesného fondu.
Výsledkom plánovania je opis porastov a plán hospodárskych opatrení pre najnižšie jednotky priestorového rozdelenia lesa - dielce, čiastkové plochy, porastové skupiny.

4. Krátkodobé hospodárske úlohy a ciele

Sú dané ročnými vykonávacími plánmi hospodárskych opatrení v JPRL /dielcoch/. Vypracovávajú sa v technických jednotkách alebo v korunách.
Ročné vykonávacie plány vyhotovuje lesný hospodár pre jednotlivé porasty na základe predpisu PSOL - možnosti (produkcia dreva) a potreby (zdravotný stav lesa, výchova porastov, ochranné opatrenia) vykonania hospodárskych opatrení v porastoch. Výška ročných úloh sa približne rovná 1/10 plánovaných úloh PSOL. Pri činnostiach, ktoré nie sú v PSOL určené sa postupuje podľa potrieb jednotlivých porastov. Výber druhov pri realizácii (plánovaní) zásahov je ovplyvnený predpisom PSOL (ťažbe a obnova porastov) a možnosťami stanovišťa.
Ročné plány sú vyhotovované pre:
Ťažbovú činnosť- ťažba obnovná
- ťažba výchovná /prebierky/ v porastoch do 50 r. a nad 50 r.
pestovnú činnosť - zalesňovanie
- výchova mladín / prečistky /
- ochrana kultúr proti burine, proti zveri
- príprava plochy pre zalesňovanie.


poľovníctvo - ročný plán chovu a lovu poľovnej zveri v režijných revíroch OZ
ostatné plány - (finančné, .....)

Úlohy vykonané v roku 2010

Skutočnosť za rok 2011

Skutočnosť za rok 2012

Skutočnosť za rok 2013

Skutočnosť za rok 2014

Skutočnosť za rok 2015

obnova lesa

355

ha

311

ha

206

ha

224

ha

155

ha

145

ha

z toho podiel prirodzenej obnovy

89

%

85

%

67

%

67

%

72

%

64

%

ochrana mladých lesných porastov

610

ha

770

ha

786

ha

815

ha

759

ha

831

ha

prerezávky

470

ha

610

ha

532

ha

354

ha

371

ha

350

ha

výchovná ťažba do 50 r.

536

ha

425

ha

442

ha

442

ha

355

ha

365

ha

ťažba dreva celkom

133 970

m3

150321

m3

160 885

m3

172 271

m3

121 252

m3

166 700

m3

 

Cieľom ročného plánovania je určenie potrebných hospodárskych opatrení vyplývajúcich zo skutočného fyziologického a zdravotného stavu jednotlivých lesných porastov (lesa).

5. Kľúčové aspekty pre monitoring lesnými hospodármi

Činnosti v lesnom hospodárstve
Jednotlivé činnosti v lesnom hospodárstve sú hodnotené a vyhodnocované lesným hospodárom ako po kvantitatívnej, tak i po kvalitatívnej stránke. Monitoring lesnými hospodármi je upravený v systéme interných auditov kvality trvalo udržatelného obhospodarovania lesov.

Škodlivé činitele
Dominujúce škodlivé činitele, ktoré ovplyvňujú proces hospodárenia na OZ:

A. biotické škodlivé činitele:
>zver:spôsobuje - zimný obhryz kôry kmeňov a letné lúpanie
- odhryz /poškodenie kmienkov a asimilačných orgánov/
- vytĺkanie parožia, vyrytie stromčekov
>podkôrny hmyz: spôsobuje poškodenie stromu prerušením lyka
Lykožrút smrekový /Ips typographus/
Lykožrút smrečinový /Ips amitinus/
Lykožrút lesklý / Pitiogenes chalcographus/
>drevokazný hmyz: spôsobuje technické poškodenie dreva
Drevokaz čiarkovaný /Xyloterus lineatus/
>škodcovia asimilačných orgánov: spôsobujú poškodenie asimilačných orgánov
Kôrovnica kaukazská /Dreyfusia nordmannianae/
Voška buková / Phyllaphis fagi/
Obaľovač zelený /Tortrix viridana/
>rakoviny, huby: rôzne druhy napr. rod Nectria; spôsobujú poškodenie kmeňa až odumieranie jedinca
>cudzopasné rastliny: technické poškodenie, defoliácia
Imelo biele /Viscum album/

B. abiotické škodlivé činitele:
> vietor: poškodzuje jednotlivé stromy /zlomy, vývraty/ a porasty /plošné kalamity/
> sneh, námraza: poškodzujú dreviny polámaním vetiev, spôsobujú zlomy a vývraty
> sucho: poškodenie asimilačných orgánov, koreňov
> požiar: poškodzuje stromy i celé porasty

C. antropogénne škodlivé činitele:
>imisie: fyziologicky poškodzujú asimilačné orgány drevín
>človek: krádeže drevnej hmoty, poškodzovanie lesa ľudskou činnosťou (turistika a pod.)

Kontrolu možného výskytu škodcov -výskyt patogéna monitoruje a zisťuje lesný hospodár predovšetkým na miestach, kde sú zvlášť priaznivé podmienky pre jeho rozmnoženie (potencionálne ohniská), v susedstve napadnutých porastov, na skladoch dreva, v oblastiach kalamitného výskytu a pod.
Kalamitní hmyzí škodcovia, ako aj hubové choroby sú každoročne kontrolované a vedie o nich hospodár evidenciu, na základe ktorej je vypracovaná krátkodobá prognóza.
Sumárnou evidenciou výskytu škodlivých činiteľov na území SR je poverené laboratórium pre kontrolu, evidenciu a prognózu Lesníckej ochranárskej služby LVÚ vo Zvolene, ktoré zohľadňuje hlásenia lesnej prevádzky - lesných hospodárov a iných pracovísk.
Pre užívateľov lesa je spôsob hlásenia výskytu škodlivých činiteľov záväzný.

Škodlivé činitele za OZ - sumár

2013

Zmena oproti predch. roku

Rok 2014

Zmena oproti predch. roku

Rok 2015

Zmena oproti predch. roku

Podiel náhodných ťažieb z celkového objemu ťažieb v % v roku 2012

2,81%

-2,08%

20,5%

+18%

11%

-9,5%

Počet riešených priestupkov v lesnom hospodárstve za rok 2012

10tr.oznámení

0%

7 tr. oznámení

-30%

Prehľad pôsobenia škodlivých činiteľov rok 2012

objem pôsobenie m3

   

podkôrny hmyz

 

8021

10681

ostatný hmyz

 

0

0

huby

 

7

3

vietor

 

16482

5613

sneh

 

0

990

iný škodl. činiteľ

 

339

1054

6. Kľúčové produkty hospodárenia a odbytištia

Kľúčovými produktmi firmy sú:
Hlavným produktom hospodárenia firmy je lesný porast obhospodarovaný trvalo udržateľným spôsobom plniaci produkčné a mimoprodukčné funkcie
Ostatnými produktmi firmy sú napr.:
- drevná hmota - sortimenty surového dreva /sortimenty zvláštnej akosti, piliarska guľatina, vlákninové drevo, palivo, príp. iné/,
- sadbový materiál - produkcia sadeníc na obnovu lesa a pestovanie okrasných drevín,
- produkty drevárskej výroby - rezivo, stolárske výrobky,
- produkty ostatnej výroby (energetická štiepka, divina a pod.)

Kľúčovými odbytištiam firmy sú:
- drevospracujúce a celulózo-papierenské podniky s celoslovenskou pôsobnosťou – významní spracovatelia dreva,
- regionálni spracovatelia dreva – menšie podniky miestneho významu spracúvajúce predovšetkým hmotu z blízkeho okolia,
- obyvateľstvo – zásobovanie obyvateľstva drevnou hmotou predovšetkým na energetické a stavebné využitie a sadbovým materiálom okrasných drevín,
- export – využívaný predovšetkým na realizáciu drevnej hmoty neuplatniteľnej na domácom trhu,
- odberatelia energetickej štiepky na výrobu tepla,
- odberatelia ostatných produktov (sadbový materiál, produkty drevárskej výroby).

7. Previerky a kontroly hospodárenia

Kontrolou je zisťovaný objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi.
Kontroly: 1. interné
2. vonkajšie


7.1. Interné kontroly
Druhy kontrolnej činnosti vykonávanej v rámci internej kontroly v štátnom podniku LESY SR, Banská Bystrica sú:
A/ Bežná kontrola
B/ Tematické previerky
C/ Komplexné previerky
D/ Následné kontroly

7.2. Vonkajšie kontroly
Vonkajšie kontroly rozdeľujeme na :
a) všeobecné - prevádzané štátnymi organizáciami všetkých stupňov riadenia. Sú zamerané na všetky oblasti činnosti organizácie
b) odborné - špecifický druh kontroly so zameraním na obhospodarovanie lesov a sú vykonávané v zmysle ustanovení Zákona č. 326/2005 Z. z., v znení neskorších predpisov a ďalších zákonných noriem súvisiacich s obhospodarovaním lesov.
Odborné kontroly vykonávajú orgány štátnej správy lesného hospodárstva
Odborné kontroly sú (ŠSLH) nasledovne:
a) bežné
b) ročné
c) po skončení platnosti lesného hospodárskeho plánu (PSOL)

Z prevedených kontrol sa vyhotovujú "záznamy" alebo "protokoly", kde sa uvedú zistené skutočnosti, nedostatky, návrhy na nápravné opatrenia a termíny ich realizácie.
8. Zoznam dotknutých tretích strán a záujmových organizácií

A.)Vládne organizácie a organizácie zainteresované v lesnom hospodárstve
Meno adresa firmy/organizácie/inštitúcie

Ministerstvo život. prostredia SR Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
Tel : +421259561111

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín
Tel.: 032/740 086 11
Fax: 032/740 86 30
Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor
Nám. Sv. Anny 7
911 01 Trenčín
Tel.: 032/650 19 60,61,62
Fax: 032/649 11 58

Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor
Hviezdoslavova 36
Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/774 57 05-07
olu.nm@3s.land.gov.sk

Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor
Centrum 1/1
017 01 Považská Bystrica
fax 042/4307762
tel.: 042/4262524
olu.pb@3s.land.gov.sk

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie 
Hviezdoslavova 2254/36
915 01 Nové Mesto n. Váhom
Tel. 032/ 7745800
Obvodný pozemkový úrad Nám. Sv. Anny č.7
911 01 Trenčín
Tel : 032/652 34 81, 032/652 34 82,

Slovenský pozemkový fond Brigádnická 22
Bratislava regionálny útvar
911 01 Trenčín
Tel.: 032/743 73 17,744 68 26,744 68 27

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Gen. M. R. Štefánika c.20
911 01 Trenčín
Tel: 743 15 52

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťanská 24
915 01 Nové Mesto n. Váhom
Tel:774 07 11

Inšpektorát práce Holého 36
911 01 Trenčín
Tel: 744 16 53

B.). Školy, vedecké pracoviská a projekčné organizácie v lesnom hospodárstve
Meno adresa firmy/organizácie/inštitúcie
Technická univerzita Zvolen Technická univerzita
TG Masaryka 24
960 01 Zvolen
Tel.: 045/5206111
Fax : 045/293 42/321 953

Lesnícka ochranárska služba LVU – Lesnícka ochranárska služba
Lesnícka 11
969 23 Banská Štiavnica
www.fris.sk
meno.priezvisko@fris.sk
tel : 045/6911144

Štátna ochrana prírody Trenčianska 31
Správa CHKO Biele Karpaty 914 41 Nemšová
tel : 658 96 17

Štátna ochrana prírody Pažitná c.84
Správa CHKO Malé Karpaty 917 01 Trnava

Štátna ochrana prírody Samova 3
Správa CHKO Ponitrie 949 01 Nitra

NLC - Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22
96092 Zvolen
Tel. 045/ 5320316

C.) Iné organizácie a inštitúcie zainteresované v lesnom hospodárstve

Meno adresa firmy/organizácie/inštitúcie
Juraj Lukáč Leso-ochranárske zoskupenie VLK
VLK – mimovládna organizácia WOLF Forest Protection Movement
082 13 Tulcík c.d.27
Tel.: 00421/51/7789 488
alfa@wolf.sk
www.wolf.sk

Centrum pre vedecký turizmus Štúrova 2
na Slovensku 960 53 Zvolen
Inštitút lesníckej ekológie SAV sekruel@sav.savzv.sk
Fax : 0421/45/5479 489

Združenie vlastníkov neštátnych Ing.Juraj Vanko
lesov Palárikova 133/16
018 41 Dubnica n. Váhom
urbar@nextra.sk
tel/fax : 042/44 20 552

Slovenský poľovnícky zväz Slovenský poľovnícky zväz
Regionálna organizácia
Súdna 22
911 01 Trenčín
Tel.: 032/658 34 86

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Radničné námestie č. 8
969 55 Banská Štiavnica
Slovenská poľovnícka komora
OPK Trenčín
Súdna 22
912 01 Trenčín
Tel.: 032/658 34 86
FSC Slovensko
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0948 0359 950

PEFC Slovensko
T.G. Masaryka 24
Tel.: 045/520 64 44


9 . Prístup k verejnosti.

Naša organizácia prejavuje záujem komunikovať s tretími stranami alebo záujmovými skupinami, prípadne lokálnym obyvateľstvom, ktoré prejavia záujem o hospodárenie v lese, prípadne o les samotný. Prebiehajúci dialóg poskytuje lesnému hospodárovi širší uhol pohľadu na hospodárenie v lesoch. Myšlienka je bližšie informovať a zainteresovať tretie strany do procesu obhospodarovania lesa. V rámci širšej informovanosti verejnosti je na každej lesnej správe spracovaný „Sumárny prehľad hospodárenia“ a je k dispozícií na požiadanie k nahliadnutiu.
Pre účely poskytnutia informácie o pozoruhodných miestach lesnej krajiny, ktorú spravujeme a z dôvodu zintenzívniť u verejnosti vnímanie významu lesa a našej práce v ňom boli na každej lesnej správe zriadené „Lesné informačné kancelárie“.

10. Adresy  lesných správ a stredísk

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené