ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
MAPA OZ
STRELNICA KOČOVCE
CHATY, UBYTOVANIE

 

NÁUČNÉ CHODNÍKY
VLM HALUZICKÁ TIESŇAVA
 
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Trenčín > Verejné súťaže > súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž na dodávku prác v ťažbe 2010


súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž na dodávku prác v ťažbe 2010

Súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž na dodávku prác v ťažbovej činnosti na rok 2010

1. Vyhlasovateľ
Názov organizácie: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Trenčín
Sídlo organizácie: Hodžova 38, 911 52 Trenčín
IČO: 36 038 351
Kontaktná osoba: Ing. Karol Oravec – ťažbár
Telefón: 032 7484503, 0918 333 195
E-mail: karol.oravec@lesy.sk

2. Predmet obstarávania: ťažbová činnosť

3. Miesto a termín realizácie: Lesná správa Nemšová
Lesná správa Dubodiel
Lesná správa Drietoma
Lesná správa Nové Mesto nad Váhom
Lesná správa Kšinná
v termíne od 4.1.2010 do 22.12.2010


4. Predmet súťaže:
· Predmet súťaže je podrobne definovaný v prílohe 1c „Objednávaná služba na práce v ťažbovej činnosti pre rok 2010“ vypracovanej samostatne za každú lesnú správu.
· Navrhovateľ v prílohe 1c uvedie svoju cenovú ponuku v € bez DPH za príslušnú technickú jednotku. Súťaží sa celý objem prác ponúknutých vyhlasovateľom, navrhovateľ však môže svoju ponuku vyplniť aj čiastkovo na jednotlivé výkony, ich časti podľa spôsobu vykonania alebo JPRL podľa spoločnej technológie. Cenové ponuky na technickú jednotku neprimerane nízke oproti súčasným cenám budú zo súťaže vylúčené.
· Navrhovateľ má právo na individuálnu terénnu obhliadku predmetu súťaže. Termín obhliadky si dohodne s vedúcimi jednotlivých lesných správ (LS):
LS Nemšová - Ing. Ľubica Harničárová, tel.: 0918 333 947, mail: ls.nemsova@lesy.sk.
LS Dubodiel – Ing. Rudolf Svrček, tel.: 0918 333 920, mail:
LS Drietoma – Ing. Miloslav Štefánik, tel.: 0918 333 190, mail: ls.drietoma@lesy.sk
LS Nové Mesto n/Váhom – Ing. Ivan Jurík, tel.: 0918 333 938, mail: ls.novemesto@lesy.sk
LS Kšinná – Ing. Jaroslav Sednička, tel.: 0918 333 943, mail: ls.ksinna@lesy.sk
Vyhlasovateľ poskytne k nahliadnutiu zoznamy porastov a mapové podklady.
· Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozmeniť objem ponúkaných prác príp. zameniť JPRL, určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých JPRL a prerušiť alebo zrušiť práce, ak to vyžiadajú prevádzkové podmienky. V prípade zmeny technológie, príp. zámeny JPRL si vyhlasovateľ vyhradzuje právo zadávať práce v príslušných JPRL formou kalkulačného listu priamym zadaním.

5. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodno-verejnej súťaži
· Súťaže sa môže zúčastniť právnická a fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:
a) výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace, z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie,
b) čestné prehlásenie, že nie je v konkurze ani v likvidácii, že po lehote splatnosti nedlhuje na daniach, odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam, obciam a Lesom SR, š.p.,
c) referencie od odberateľov prác vyjadrené v prílohe 1d, kde odberateľ potvrdí rozsah u neho vykonaných prác, vyjadrí svoju spokojnosť s dodržaním objemu zmluvne dohodnutých prác, kvalitou vykonaných prác a včasnosťou dodávky, navrhovateľ predloží referencie od všetkých odberateľov prác za predchádzajúci rok,
d) fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom, musí doložiť doklad o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon práce (podľa predmetu súťaže) podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zabezpečenie BOZP (napr. kópia oprávnenia na prácu s JMP ap.),
e) prehľad o technicko-výrobnom vybavení strojmi, ktoré navrhovateľ vlastní (alebo má v dlhodobom nájme) a ktoré môže nasadiť na vykonanie prác podľa predmetu súťaže (napr. kópie technického preukazu),
f) súhlas navrhovateľa so Všeobecne záväznými podmienkami pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR (príloha Sm LV 007 (4)10),
g) súhlas navrhovateľa s Dohodou o vyhotovovaní faktúr – samofakturáciou.

· Navrhovateľ, ktorý dodával služby v ťažbovej činnosti Lesom SR š.p. OZ Trenčín v roku 2009, nemusí predložiť náležitosti podľa bodov c) a e).
· Nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak sa zistí, že dokumentácia sa nezakladá na pravde, bude dôvodom na vyradenie zo súťaže.
· Všetky výdavky spojené s návrhom do súťaže znáša navrhovateľ.

6. Termíny a miesto podávania návrhov:
· Podávanie súťažných ponúkdo 4.12.2009 do 12.00 hod. na adrese vyhlasovateľa.
· Otváranie obálok so súťažnými ponukamisa uskutoční dňa 7.12.2009 o 12.00 hod. na adrese vyhlasovateľa.

7. Spôsob predkladania súťažných návrhov:
· Súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke označených heslom „Súťaž na ťažbové práce na rok 2010 LS (meno LS ktorej sa súťaž týka) – neotvárať“ a adresou uchádzača.
· Súťažné návrhy sa predkladajú v určenom termíne na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne v podateľni OZ Trenčín.
· Navrhovateľ môže na konkrétnu ponuku vyhlasovateľa predložiť len jeden návrh – na ďalšie varianty sa neprihliada.
· V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť.
· Súťažné návrhy predložené po určenej lehote alebo neoznačené vyššie uvedeným spôsobom nebudú zahrnuté do súťaže a neotvorené budú vrátené späť navrhovateľovi.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
· Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bodoch 4. – 7.
· Kritériom pre hodnotenie súťažných návrhov bude:
- cena práce – vyhodnotenie ponúkaných cien bude vypočítané ako pomer medzi najnižšou ponúkanou cenou a ponúkanou cenou konkrétneho navrhovateľa, prenásobený koeficientom 70 (max. možný počet bodov bude 70),
- referencie – vyhodnotenie referencií bude urobené v tabuľke podľa prílohy 1d, na základe hodnoty predložených referencií vyhlasovateľ rozhodne o pridelení max. do hodnoty 20,
- technické zabezpečenie a kapacita vlastných pracovníkov – vyhodnotenie bude urobené pridelením bodov v rozpätí 0 -10 bodov (od nevyhovujúceho pre predmet súťaže s 0 bodmi až po absolútne postačujúce s 10 bodmi).

9. Vyhodnotenie ponúk
Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne pre konkrétny predmet súťaže (JPRL) najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa získaných bodov zostupne.
Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov súťažného návrhu.
Vyhlasovateľ uskutoční výber dodávateľa v termíne do 15 dní od doručenia záznamu komisie pre otváranie obálok.
Vyhlasovateľ oznámi výsledok verejnej obchodnej súťaže všetkým navrhovateľom zverejnením na príslušnej LS a adrese vyhlasovateľa v termíne do 5 dní od podpísania zápisnice z výberu, najneskôr však do 22.12.2009.
Vyhlasovateľ môže uzavrieť s víťazom súťaže Rámcovú zmluvu na obdobie 3 až 5 rokov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a jeho výsledky, resp. nevybrať ani jeden súťažný návrh pre jednotlivé JPRL, čo zverejní na konkrétnych LS a adrese vyhlasovateľa.

V Trenčíne, dňa 16.11.2009


Ing. Róbert Kiš
poverený riaditeľ OZ

Prílohy:
Objednávaná služba na práce v ťažbovej činnosti pre rok 2010 (príloha P-Sm LV 007-01c)
Referencie (príloha P-Sm LV 007 (4) – 01d)
Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR
Dohoda o vyhotovovaní faktúr - samofakturácia

                    »  Porasty LS Nemšová  

                    »  Porasty LS Dubodiel  

                    »  Porasty LS Drietoma  

                    »  Porasty LS Nové Mesto nad Váhom  

                   »  Porasty LS Kšinná  

Vytlačené z www.lesy.sk

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené