ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
MAPA OZ
STRELNICA KOČOVCE
CHATY, UBYTOVANIE

 

NÁUČNÉ CHODNÍKY
VLM HALUZICKÁ TIESŇAVA
 
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Trenčín > Verejné súťaže > Súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž na dodávku prác - odvoz dreva v r. 2009 SSK Liptovská Teplička


Súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž na dodávku prác - odvoz dreva v r. 2009 SSK Liptovská Teplička

1. Vyhlasovateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica
Odštepný závod Trenčín,
so sídlom 911 52 Trenčín, Hodžova 38
IČO: 36 038 351
DIČ: 202 008 7982
IČ DPH SK 202 008 7982
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Trenčín
číslo účtu: 2504-202/0200
kontaktná osoba: Ing. Miloslav Košút
č.t.: 032/ 748 45 06
M : 0918/ 333 949
Email : milos.kosut@lesy.sk

2. Predmet: Odvoz dreva

3. Miesto realizácie: OZ Liptovský Hrádok ,stredisko kalamity Liptovská Teplička


4. Predmet súťaže:

Lesy SR, š. p., Odštepný závod Trenčín, vypisujú obchodnú verejnú súťaž pre dopravcov v odvoze drevnej suroviny na stredisku kalamity Liptovská Teplička (OZ Liptovský Hrádok) v množstve 40000 m3.

Navrhovateľ uvedie svoju cenovú ponuku v Sk i Eurách za 1m3 odvezeného dreva v nasledovných kilometrových pásmach:

do 15 km
15,1 – 20 km
20,1 – 25 km
25,1 – 30 km
30,1 – 35 km
35,1 – 40 km
40,1 – 45 km
45,1 – 50 km
nad 50,1 km

Cenu je potrebné špecifikovať len na ihličnaté drevo.

5. Podmienky účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži
· výberového konania sa môže zúčastniť právnická a fyzická osoba, ktorá k návrhu predloží:
– výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie .

– čestné prehlásenie, že nie je v konkurze ani v likvidácii, že po lehote splatnosti nedlhuje na daniach, odvodoch a poplatkoch štátu, poisťovniam, obciam a Lesom SR, š.p.
– referencie od odberateľov prác vyjadrené ,kde odberateľ potvrdí rozsah u neho vykonaných prác, vyjadrí svoju spokojnosť s dodržaním objemu zmluvne dohodnutých prác, kvalitou vykonaných prác a s včasnosťou dodávky. Navrhovateľ predloží referencie od všetkých odberateľov prác za predchádzajúci rok.( Neplatí pre prepravcov, ktorí v roku 2008 vykonávali odvoz u OZ Trenčín.)
– fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom, musí doložiť doklad o odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon práce (podľa predmetu súťaže) podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zabezpečenie BOZP,
– prehľad a doklad o tom usvedčujúci o technicko-výrobnom vybavení strojmi, mechanizmami, prepravnými prostriedkami, ktoré navrhovateľ vlastní alebo má v dlhodobom nájme a ktoré môže nasadiť na vykonanie prác podľa predmetu súťaže.
· predkladané doklady alebo ich overené kópie nemôžu byť staršie ako 3 mesiace
· nedodanie požadovanej dokumentácie, prípadne ak sa zistí, že dokumentácia sa nezakladá na pravde, bude dôvodom na vyradenie z výberového konania
· všetky výdavky spojené s návrhom do obchodno-verejnej súťaže znáša navrhovateľ.

6. Termíny a miesto podávania návrhov:
· podávanie súťažných ponúkdo 10.12.2008 do 1200 hod na OZ Trenčín, Hodžova 38
· otváranie obálok so súťažnými ponukami – 10.12.2008 o 1230 hod na OZ Trenčín
Otvárania obálok sa môžu zúčastniť všetci účastníci s platnými ponukami.

7. Spôsob predkladania súťažných návrhov:
· Súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke označenej heslom „ Výberové konanie - odvoz dreva-kalamita- neotvárať. “
· Súťažné návrhy sa predkladajú v určenom termíne na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne.
· Navrhovateľ môže na konkrétnu ponuku vyhlasovateľa predložiť len jeden návrh – na ďalšie varianty sa neprihliada.
· V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť. Odvolať ponuku môže v lehote do termínu otvárania obálok.
· Súťažné návrhy predložené po určenej lehote alebo neoznačené vyššie uvedeným spôsobom nebudú zahrnuté do súťaže a neotvorené budú vrátené späť navrhovateľovi.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
· Hodnotené budú len súťažné návrhy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v bodoch 4. – 7.
· Kritériami pre hodnotenie súťažných návrhov bude:
– cena práce – vyhodnotenie ponúkaných cien bude vykonané ako vážený aritmetický priemer ceny odvozu podľa jednotlivých pásiem a % odvozu podľa jednotlivých pásiem
- Iné dôležité skutočnosti, ktoré môže OZ využiť pri realizácii dovozu surového dreva
z OM na ES.( napr. znalosť miestnych pomerov, drevín, vybavenosť odvozných súprav)

9. Vyhodnotenie ponúk
Víťazom výberového konania sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt bude najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa získaných hodnôt
vzostupne.
Po otvorení súťažných návrhov až do vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže vyhlasovateľ môže požiadať navrhovateľa o vysvetlenie jednotlivých bodov súťažného návrhu.
Vyhlasovateľ uskutoční výber dodávateľa (resp.dodávateľov) v termíne do 16.12.2008, zároveň oznámi výsledok výberového konania všetkým navrhovateľom písomne.
Vyhlasovateľ môže uzavrieť s víťazom súťaže Rámcovú zmluvu na obdobie 3 až 5 rokov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie a jeho výsledky, resp. nevybrať ani jeden súťažný návrh o čom písomne informuje všetkých navrhovateľov.
V prípade, že niektorý z vybraných uchádzačov do 18.12.2008 neprejaví záujem o uzatvorenie zmluvy, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pokračovať v konaní s ďalšími uchádzačmi.

V Trenčíne dňa 12.11.2008

Ing. Ján Beňa
riaditeľ odštepného závodu

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené