PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 

€ EUROKALKULAČKA

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Trenčín > PRAVIDLÁ AUKČNÉHO PREDAJA DREVA


PRAVIDLÁ AUKČNÉHO PREDAJA DREVA

 

Dražobný poriadok

Odštepný lesný závod Trenčín ako organizátor dražby, upravuje jej konanie nasledovne:


Miesto konania dražby: Expedičný sklad Trenčianska Turná

Dátum konania dražby: od 15.3.2016 do 18.3.2016 /denne od 8:00 hod. do 15:00
hodiny/.

Termín pre odovzdávanie ponúk: od 15.3.2016 od 8:00 hod.
do 21.3.2016 do 7:30 hod.

Termín vyhodnotenia dražby : 21.3.2016 o 8:00 hod. verejne na OZ.

Termín a miesto zverejnenia ponúk: 22.3.2016 do 16:00 hod. / internetová stránka
www.lesy.sk/,
vyvesenievýsledkov na ES TrenčianskaTurná a OZ Trenčín

Čas vyhradený na prijímanie reklamácii: 23.3.2016 do 12:00 hod.

Dražobník: Ing. Miroslav Botka

I. Predmet dražby

  1. Predmetom dražby je fyzicky obchodovateľný tovar – sortimenty surového dreva I.,II. a výberu III. triedy akosti v zmysle ponukového katalógu.

II. Účastníci dražby

1. Dražby sa môže zúčastniť fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje (registrovaný účastník dražby) a podpisom v prezenčnej listine potvrdí súhlas s dražobným poriadkom. Účastník dražby zastupujúci právnickú, prípadne fyzickú osobu, je povinný na požiadanie predložiť doklad o tom, že je oprávnený konať v mene právnickej (prípadne fyzickej) osoby a preukázať svoju totožnosť.
2. Dražiteľom sa stáva každý registrovaný účastník dražby, ktorý v stanovenej lehote predloží svoju cenovú ponuku na ponúkaný tovar – sortimenty surového dreva.
3. Z účasti na dražbe má dražobník právo vylúčiť dražiteľa, ktorý z predchádzajúcej dražby neodobral alebo nezaplatil vydražený tovar v stanovenom termíne.
4. Záujemca, ktorý nemá vyrovnané všetky záväzky voči LESY Slovenskej republiky štátny podnik, je z účasti na dražbe vylúčený.
5. V priestoroch dražby je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň.

III. Priebeh dražby

1. Registrovaný účastník dražby dostane od organizátora dražby ponukový katalóg draženého tovaru. Registrovaný účastník dražby má nárok na prehliadku tovaru, tak ako je to u sortimentov surového dreva obvyklé. Pri pohybe po dražobnom priestore je povinný sa riadiť pokynmi vedúceho dražby alebo iných oprávnených osôb a konať tak, aby neohrozil svoju bezpečnosť a zdravie, ani ostatných osôb. Vedúci dražby má právo účastníka, ktorý nedodržuje dražobné pravidlá a normy slušného správania vykázať z dražobných priestorov. Manipulácia s vystaveným tovarom sa nedovoľuje.
Dražobný priestor s ponúknutým tovarom je vyznačený v náčrtku na plániku ES umiestneného pred vstupom na ES. Dražobný priestor je vyznačený výstražnou páskou a umelou prekážkou.

2. Registrovaný účastník v katalógu k jednotlivým položkám v prípade záujmu napíše čitateľne navrhovanú cenu v € za 1 m3 bez dane z pridanej hodnoty. Každý farebný list označí čitateľne obchodným menom prípadne označí pečiatkou a podpisom..
3. Dražiteľ odovzdá vedúcemu dražby podpísané farebné kópie s vlastným návrhom cien tovaru, o ktorý má záujem, na registračnom mieste v zalepenej obálke označenej obchodným menom.
4. Otvorenie obálok a vyhodnotenie doručených ponúk sa vykoná na základe rozhodnutia dražobníka verejne na OZ „ Komisia na otváranie súťažných návrhov“, po uplynutí termínu na odovzdávanie ponúk. Do vyhodnotenia nebudú zaradené ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami / napr. nečitateľné cenové ponuky, a pod../.Oznámenie výsledkov pre dražiteľov sa uskutoční v mieste konania dražby formou vyvesenia výsledkov na viditeľnom mieste a následne sa zverejní do dvoch pracovných dní na internetovej stránke odštepného závodu / www.lesy.sk/.
5. Vydražiteľ má právo odobrať vydražený tovar až po zaplatení vyfakturovanej sumy. Lehota splatnosti je stanovená v dĺžke maximálne 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Túto platobnú podmienku je možné skrátiť len po vzájomnej dohode medzi dražobníkom a dražiteľom. Platobná podmienka je splnená pripísaním fakturovanej čiastky na účet predávajúceho v tejto lehote. Následne je dražiteľ povinný vydražený a zaplatený tovar odobrať najneskôr do 14 dní odo dňa zaplatenia faktúry. Pokiaľ dražiteľ nepotvrdí dražobníkovi mailom, prípadne telefonicky záujem o vydražený tovar do 2 dní od ukončenia dražby a nedohodne sa o kúpe tovaru (spôsob úhrady a tovaru), ponúkne organizátor vydražený tovar iným dražiteľom postupne podľa nasledujúcej najvyššej ponúknutej ceny.
6. Organizátor dražby OZ Trenčín si vyhradzuje právo nenaložiť uzatvorený, zaplachtovaný dopravný prostriedok.

IV. Cena tovaru

1. Dražiteľmi navrhované ceny sú cenami v parite EXW - miesto konania dražby, t.j. bez naloženia na dopravný prostriedok. Ceny sú uvádzané v jednotkovej cene za 1 m3 bez DPH. Naloženie vydraženého dreva bude realizované predávajúcim, pričom sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za takto poskytnutú službu odplatu vo výške 1,00 €/m3 bez DPH pri ihličnatej hmote a 1,30 €/m3 bez DPH pri listnatej hmote, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote uvedenej v kúpnej zmluve.

2. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná k cenám v zmysle zákona 222/2004 Zb. a jeho doplnkov v znení neskorších predpisov. Vykonané služby nad rámec parity

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené