ÚVOD
KONTAKTY
PONUKA

CENNÍKY

FOTODOKUMENTÁCIA

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Lesnej Techniky


HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ OZLT

HISTÓRIA

SÚČASNOSŤ

FOTKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica má svoje začiatky v roku 1982.

 

 Od 1.1.1982 bolo v organizačnej štruktúre štátneho podniku Stredoslovenské štátne lesy Banská Bystrica, vytvorené špecializované Stredisko lesnej techniky, s pracoviskami vo Vígľaši a vo Zvolene.

 Pracovisko vo Zvolene bolo zamerané na opravy hydraulických rúk a motorových píl, pracovisko vo Vígľaši malo zabezpečovat centrálne vyraďovanie mechanizačných prostriedkov, (hlavných typov), s možnosťou ďaľšieho zhodnocovania použiteľných náhradných dielov pre potreby lesnej prevádzky.

 Organizačne bolo Stredisko lesnej techniky priamo riadené z úrovne podnikového riaditeľstva. Dva roky existencie tohto strediska boli poznamenané prípravami na vytvorenie novej organizačnej jednotky - Závodu lesnej techniky v Banskej Bystrici, čiastočne po vzore a skúsenostiach so Závodmi lesnej techniky v rámci Českej republiky.

 

Dňa 1.1.1984 bol vytvorený Závod lesnej techniky Banská Bystrica ako špecializovaná jednotka v rámci š.p. Stredoslovenské štátne lesy Banská Bystrica.

 

 Výrobný program bol orientovaný na bežné opravy mechanizmov, v plnom rozsahu pre lesné závody Banská Bystrica, Slovenská Lupča, čiastočne pre LZ Krupina a SLMZ Zvolen. V rámci generálnych opráv to boli predovšetkým opravy manipulačných liniek, vozidiel AVIA a Praga V3S. ZLT sa začal podielať aj na strojných investíciách pre podnikové riaditelstvo StŠL,  kompletizácie odvozných súprav, približovacích nadstavieb UKT, výroba adaptérov pre škôlkársku činnosť a pod. a taktiež v rámci rozvojovej zložky zabezpečoval kooperačné práce pre Výskumný ústav lesného hospodárstva vo Zvolene, predovšetkým práce na Výskumnom demonštračnom objekte Vrch Dobroč, biolog. základni Veľ. Stráž a prípravné práce pre letecký monitoring porastov v rámci Slovenska.

Významným obdobím u OZLT bol rok 1993, ked existencia závodu bola podmienená dosiahnutím pozitívnych hospodárskych výsledkov.

Postupne od roku 1993 bolo snahou OZLT Ban.Bystrica rozširovať ponuku svojich výrobkov a služieb predovšetkým o produkty zaujímavé pre vlastné odštepné závody, ako aj pre ostatné podnikateľské subjekty v oblasti lesnej prevádzky.

 

Takto sa postupne rozširoval výrobný program OZLT o

 

 nové služby /GO - LKT,UKT, Tatra, LIAZ, AVIA, nakladac VOLVO, hydraulické ruky - všetky typy, poloprívesy/,

 nové výrobky /komplexná technológia pre lesné škôlky - nosič náradia s adaptérmi, ryľovací stroj, škôlkovací stroj, pasívna plečka, vyorávač sadeníc, závlahy do fóliovníkov, vyzdvihovač odrastlých stromkov, adaptéry k ŠLKT zhrnovač haluziny, šípový pluh, kompletné nadstavby odvozných súprav/

 nové obchodno - servisné zastúpenia a kooperácie /servis HR Epsilon, PENZ, Essel, manipulacných liniek Baljer - Zembrod, lanových systémov Larix - ŠLP Krtiny, CR, kooperácia s LVÚ Zvolen - vývoj lanového systému, obchodnoservisné zastúpenie Lesní společnost - Jihomoravské lesy a.s. Brno - divízia Velké Meziríčí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odštepný závod lesnej techniky so sídlom v Banskej Bystrici v rámci organizačnej štruktúry LSR, š.p.

pôsobí ako jeden z troch špecializovaných závodov.

Zameranie špecializovaného závodu lesnej techniky

je na plnenie úloh v 

 - lesníckych činnostiach,

- opravárenskej a servisnej činnosti lesnej a stavebnej techniky,

- údržbe lesných ciest a zvážnic

- stavebnej a strojárenskej investičnej činnosti.

  Hlavným cieľom

nášho špecializovaného závodu lesnej techniky v štruktúre Lesov SR, š.p. v lesníckych činnostiach je

- vedúce postavenie v nasadzovaní progresívnych, environmentálne vhodných technológii v certifikovaných lesoch

- garantovať bezpečnostné kapacity vo výkonoch  lesníckych činností  okamžitým nasadením vlastnej techniky (kalamity, povodňové škody a pod.)

- permanentne a transparentne monitorovať nákladovosť a výnosovosť výkonov v lesníckych činnostiach, za podmienky optimálneho využitia kapacít vlastných prostriedkov, čo má pozitívny vplyv na hospodárenie závodu

 

Pôsobnosť nášho závodu,

v rámci takmer všetkých odštepných závodov štátneho podniku ako interného dodávateľa služieb, je zabezpečovaná prostredníctvom troch regionálnych stredísk lesnej techniky so sídlom v Banskej Bystrici, Bánovciach nad Bebravou, Vranove nad Topľou a strediskom strojárskej výroby v Banskej Bystrici.

 

V lesníckych  činnostiach  nasadzujeme špecializované  environmentálne vhodné  technológie v certifikovaných lesoch (harvestorové technológie a lesné lanovky).

V ťažbe a sústreďovaní dreva používame

 - harvestre a vývozné súpravy typu JD 1270D, JD 1070D, JD 770D, JD 1110D, JD 810D

 FOTO1, FOTO2, FOTO3, FOTO4, FOTO5

- lesné lanovky v počte 17 kusov typu MOUNTY 4000+, LARIX 3T, LARIX 550, LARIX COMBI H, LARIX LAMAKO, STEYR KSK 16

 FOTO

Ťažba a sústreďovanie dreva závodom lesnej techniky ako interným dodávateľom služieb činí cca 5% z celkového objemu ťažby dreva štátnych lesov.

Vývozné súpravy v rámci poťažbovej úpravy porastov vyvážajú z porastov aj vrcholcovú hmotu ako zdroj pre výrobu energetickej štiepky na odvozných miestach špecializovaným závodom Biomasa.

Ďalej k tomuto účelu používame tri kusy ŠLKT 82 C so zverným  oplenom, hydraulickým ramenom doplneným stínacou hlavicou NAARVA GRIP. Lesná prevádzka túto technológiu hodnotí vysoko pozitívne (presvetľovanie lesných ciest a zvážnic, predstínka  v rubných porastoch, rozčleňovanie výchovných porastov, neceloplošné výchovné zásahy v listnatých porastoch, čistenie korýt a brehov vodných tokov od stromovej vegetácie).

FOTO1, FOTO2

V odvoze dreva

je závod zameraný na prvotný odvoz z odvozných miest na expedičné sklady a v malom objeme na priame dodávky vyrobených sortimentov na sklad odberateľa. Na odvoz používame výlučne odvozné prostriedky  typu TATRA. Z ročného plánu odvozu podniku činí odvoz prostriedkami OZLT cca 35%.

Regionálne strediská lesnej techniky zabezpečujú

opravy a údržby lesných ciest a zvážnic

v letnom a zimnom období. K tejto činnosti sme vybavení príslušnou technikou (dozéry, rýpadlo-bágre, grédre, sklápače, UDS-ky) s potrebným počtom pracovníkov. Táto technika sa zároveň využíva a to prednostne, na odstraňovanie havarijných povodňových škôd (napr. OZ Prešov, Vranov nad Topľou, Kriváň, Beňuš, Čierny Balog, Žarnovica, Rimavská Sobota) ako aj výkony preventívnych protipovodňových opatrení.

 Od júna roku 2010 náš špecializovaný závod vykonáva aj

investičnú stavebnú činnosť

– budovanie  odvozných a približovacích lesných ciest a zvážnic s parametrami zabraňujucími  vzniku erozívnej a záplavovej činnosti.

FOTO

V roku 2010 sme odovzdali prvú takúto investičnú akciu na OZ Slovenská Ľupča - lesná cesta Zadný Haliar, v máji roku 2011 na OZ Prešov trvalú približovaciu cestu Jakubovany, v júli na OZ Levice lesnú cestu Kolkáreň, pred záverečnou kolaudáciou je lesná cesta Studienec tiež na tomto OZ.

FOTO

V značnom štádiu rozpracovania je lesná cesta Balková II. Na OZ Rožňava. V mesiaci september začíname s výstavbou lesných ciest Minčol (OZ Žilina) a Krtičná (OZ Čierny Balog)  

Prostredníctvom strediska strojárskej výroby zabezpečujeme 

opravy a zmluvný certifikovaný servis

v rámci LSR, š.p. (nakladače CATERPILLAR, manipulačné linky  B/Z, nosiče GRIZZLY,  štiepkovače  ERJO, odvozné prostriedky TATRA) a plánované strojné investície (kompletizácie súprav na odvoz dreva, rekonštrukcie manipulačných liniek na expedičných skladoch dreva, výroba drapákov na manipuláciu dreva pre nakladače a hydraulické ruky).

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené