PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Objednávka lovu
Cenník
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

€ EUROKALKULAČKA

 
  Lesy > Poľovníctvo a rybárstvo > Cenník


Cenník

2016/2017

pre poplatkový lov zveri v režijných revíroch LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik 

Odštepné závody

Šaštín, Smolenice, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, Čadca, Námestovo, Liptovský Hrádok, Beňuš, Čierny Balog, Slovenská Ľupča, Žarnovica, Kriváň, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice, Prešov, Vranov, Sobrance

Vyberte si z ponuky kliknutím na piktogram

Objednávka poplatkového lovu zveri

ADRESY-KONTAKTY 

 

VŠEOBECNÉ  PODMIENKY A CENY
platné od 1.3.2016 do 28.2.2017

Zmena cien vyhradená

A. Pri využití individuálnych cien (odstrelových poplatkov)

 1. Záujemcovia o lov zveri si podajú objednávku (v prílohe tohto cenníka) na LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo Banská Bystrica, prípadne na príslušnom odštepnom závode (OZ). 
 2. OZ potvrdí akceptovanie žiadosti poľovníckeho hosta zaslaním pozvánky na poľovačku, ktorá je zároveň dokladom na preukázanie poľovníckeho účelu cesty pri prevoze zbraní na územie Slovenskej republiky pre držiteľov európskeho zbrojného pasu z krajín EU. 
 3. Po obdržaní pozvánky na poľovačku sa hosť prihlási na OZ uvedenom na pozvánke, za účelom dohodnutia podmienok a organizačného zabezpečenia poľovačky. V dohodnutom termíne sa hosť dostaví na OZ, kde predloží pozvánku na poľovačku, poľovný lístok a zbrojný preukaz. Riaditeľ OZ, alebo ním poverený pracovník, vydá povolenku na poľovačku, určí poľovný revír a poľovníckeho sprievodcu. Povolenka na poľovačku sa vydáva na každú poľovnícku akciu osobitne.
 4. Slovenský poľovný lístok a zákonné poistenie pre zahraničných poľovníkov vybaví OZ. Poplatky za poľovný lístok a poistenie:                                                                                                                    

  Týždenný poľovný lístok a poistenie          38,00 EUR 
  Mesačný poľovný lístok a poistenie           70,00 EUR 
  Ročný poľovný lístok a poistenie              280,00 EUR 

 5. Denný (organizačný) poplatok vo výške 25,00 EUR (pri love lukom vo zvernici vo výške 30,00 EUR) sa účtuje každému poľovníckemu hosťovi za každý  deň individuálnej poľovačky. V poplatku je zahrnutý poľovný doprovod a ďalšie organizačné náklady. Pri spoločných poľovačkách na bažanty a diviaky sú denné poplatky v inej výške a sú uvedené v cenníku pri konkrétnom druhu zveri.
 6. OZ môže pri objednávaní poľovníckej akcie požadovať od objednávateľa zálohovú platbu.
 7. Vyvarenie a vybielenie trofeje je zahrnuté v odstrelovom poplatku. 
 8. Poskytovanie stravovania a ubytovania si poľovníci dohodnú s príslušným OZ. Poplatok za stravovanie, ubytovanie, prípadne za ďalšie služby bude účtovaný podľa platných cenníkov jednotlivých odštepných závodov Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik.
 9. Za použitie dopravných prostriedkov počas poľovačiek sa budú účtovať nasledovné sadzby: autobus 1,00 EUR/km, terénne auto 0,50 EUR/km, osobné auto 0,50 EUR/km, koč 100 EUR/deň. Počas spoločných poľovačiek na diviačiu zver a bažanty je cena za dopravu terénnym autom už zahrnutá v dennom organizačnom poplatku a neúčtuje sa osobitne.      
 10. Lov netrofejovej raticovej zveri (jelenica, jelienča, danielica, danielča, muflónica, muflónča, srna, srnča) a inej zveri vykonaný podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačke na diviačiu zver sa ocení podľa individuálnych cien pre jednotlivý druh zveri. Denný (organizačný) poplatok pre individuálny lov netrofejovej raticovej zveri a ostatnej zveri sa v tomto  prípade neuplatní.
 11. Pri individuálnom love (podľa písm. "A" tohto cenníka) jelenej a diviačej zveri v poľovných revíroch OZ Vranov a OZ Sobrance sa poskytuje zľava vo výške 10% za celú poľovnícku akciu vrátane ubytovania.  Zľava sa nevzťahuje na zvernice.                                                                                                                                                                  

B. Pri využití paušálnych cien

 

 1. Platbu vo výške paušálnej ceny uhradí poľovnícky hosť vopred na účet OZ, najneskôr v hotovosti v deň začiatku poľovníckej akcie. 
 2. V paušálnej cene zahrnuté ubytovanie hosťa zabezpečí OZ v zariadení s elektrinou, sprchou a teplou vodou, pokiaľ sa vopred nedohodnú iné podmienky. 
 3. V paušálnej cene zahrnuté stravovanie je celodenné. V prípade, že OZ nemôže zabezpečiť poľovníckemu hosťovi stravovanie uvedené v paušálnej ponuke, paušálna cena sa zníži o 15 EUR za každý deň pobytu v revíri.
 4. V prípade, že na základe žiadosti poľovníckeho hosťa bude ulovená trofejová zver s parametrom trofeje prevyšujúcim limit uvedený v paušálnej cene, poľovnícky hosť doplatí rozdiel podľa individuálnych cien (odstrelového poplatku) uvedených v tomto cenníku. 
 5. Pri ulovení trofejovej zveri s parametrom trofeje nižším, ako je rozpätie dohodnuté v paušálnej cene, OZ vráti hosťovi čiastku, ako pri neulovení požadovanej trofejovej zveri. Následne poľovnícky hosť zaplatí skutočnú hodnotu trofeje podľa individuálnych cien (odstrelového poplatku) uvedených v tomto cenníku. 
 6. Pri postrelení zveri sa z čiastky vrátenej v prípade neulovenia požadovanej zveri odpočíta poplatok za postrelenie zveri uvedený pri individuálnych cenách tohto cenníka.
 7. Pri ulovení ďalšieho kusa trofejovej zveri počas pobytu hosťa bude účtovaná cena tejto ďalšej trofeje podľa individuálnych cien (odstrelového poplatku) uvedených v tomto cenníku.
 8. Pri ukončení pobytu na žiadosť poľovníckeho hosta skôr, ako je počet dní dohodnutých v paušálnej cene, nebude poľovníckemu hosťovi vrátená alikvotná čiastka z paušálnej ceny. To sa však nevzťahuje na vrátenie čiastky v prípade neulovenej požadovanej zveri, ktorá je osobitne uvedená pri paušálnej cene.                                              
 9. V paušálnej cene nie je zahrnutý poľovný lístok a poistenie pre zahraničných poľovníkov, ktoré zahraničný hostia platia osobitne vo výške 38,00 EUR.

C. Spoločné podmienky

 1. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude účtovaná 100 % prirážka z poplatku za lov. 
 2. Poľovačka sa ukončí predčasne v prípade, ak poľovnícky hosť odmietne vystreliť na objednaný druh zveri.
 3. Poplatok za postrelenie sa účtuje v prípade, ak sa na nástrele nájde farba postrelenej zveri a OZ zabezpečí jej dohľadávanie poľovne upotrebiteľným psom. V prípade dohľadania postrelenej zveri po odchode poľovníckeho hosťa, bude trofej ohodnotená (vážením, príp. meraním) a po uhradení rozdielu medzi poplatkom za postrelenie a za lov bude lovcovi trofej vydaná. 
 4. Po  ukončení každej poľovníckej akcie poverený pracovník OZ vyhotoví zápis o love, ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovnícky hosť. Na základe zápisu o love poverený pracovník OZ vykoná zúčtovanie poľovníckej akcie. Za poľovnícku akciu sa považuje neprerušený lov a ubytovanie poľovníckeho hosťa. Deň, v ktorom nie je fakturovaný lov zveri ani ubytovanie poľovníckeho hosťa poľovnícku akciu prerušuje a nasleduje nová poľovnícka akcia.
 5. Hodnotenie (váženie, príp. meranie) trofeje bude vykonané za prítomnosti poľovníckeho hosťa v čerstvom stave do 24 hodín po vyvarení. Prípadné reklamácie musia byť uplatnené pri vystavení zápisu o love. Len reklamácie uvedené v zápise o love môžu byť ďalej riešené. Riešenie reklamácií zabezpečí riaditeľ OZ, alebo ním poverená osoba.
 6. Pri love trofejovej zveri bude poplatkovému hosťovi vydaná trofej až po uhradení zúčtovanej ceny poľovníckej akcie. 
 7. Pri spoločných poľovačkách na bažanty a diviaky bude počet ulovenej zveri záväzne odsúhlasený s určenými zamestnancami OZ na koždom stanovišti osobitne.  
 8. Po ulovení trofejovej zveri II. a vyššej vekovej triedy a diviaka (kanca) bude poľovníkovi počas pobytu poskytnutá 20 % zľava z individuálneho odstrelového poplatku podľa tohto cenníka na lov diviačej zveri v kategórii diviača, lanštiak a ostatnej raticovej zveri v kategórii samíc a mláďat a samcov I. vekovej triedy. zveri
 9. Po ulovení medailového diviaka vo zverniciach OZ Levice, OZ Trenčín, OZ Sobrance sa k odstrelovému poplatku pripočítava za trofej (kly) ohodnotené na bronzovú medailu 100,00 €, na striebornú medailu 200,00 € a na zlatú medailu 300,00 €.
 10. Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené vrátane DPH.
 11. Porovnanie bodov CIC s hmotnosťou (dĺžkou) je len orientačné. 
 12. Na požiadanie OZ musí hosť predložit trofej na chovateľskú prehliadku. 
 13. Cena odpredanej diviny sa bude účtovať podľa osobitného cenníka, okrem malej zveri (bažant, kačica, morka, zajac, sluka, jariabok) pri ktorých je divina súčasťou odstrelového poplatku. 
 14. Záväzne objednaná a potvrdená poľovačka môže byť odrieknutá najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom poľovnej akcie. Keď sa zrušenie akcie uskutoční v kratšom čase, bude sa účtovať stornopoplatok.  


 

  

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené