PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

  € EUROKALKULAČKA

 

 
  Lesy > Mediálny servis > Aktuality > Naša zodpovednosť – vaša budúcnosť


Naša zodpovednosť – vaša budúcnosť

alebo návratná štátna výpomoc pre š. p. LESY SR, jej dôvody a využitie

Vedenie a zamestnanci š. p. LESY SR cítia zodpovednosť za súčasný a budúci stav obhospodarovaných lesných porastov. Štátni lesníci sa snažia, aby v čase hospodárskej krízy, ale aj v čase po nej, lesy plnohodnotne plnili všetky, v prvom rade mimoprodukčné funkcie. Teda funkcie životne dôležité pre spoločnosť ako celok, ale aj pre každého jej jednotlivca. Pôdoochranná, vodoochranná, retenčná, protierózna, relaxačná a ďalšie funkcie lesa nie sú samozrejmosťou, ale výsledkom cieľavedomého obhospodarovania a profesionálnych lesníckych postupov, vykonávaných v súlade s medzinárodne uznávanými kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. LESY SR ich prísne dodržiavajú, o čom svedčí aj skutočnosť, že celá výmera, obhospodarovaná štátnym podnikom, je certifikovaná podľa celosvetovo uznávanej certifikačnej schémy PEFC a časť aj podľa certifikačnej schémy FSC.
Štátny podnik LESY SR vysúťažil ešte v novembri 2007 vo verejnom obstarávaní projekty hradené z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a s ich realizáciou začal na jar 2008. Išlo o projekty ozdravných opatrení na kalamitných plochách, projekty revitalizácie hynúcich smrečín a projekty na výstavbu protipožiarnych lesných ciest vo výške 690 mil. Sk. Už v apríli 2008 začal podnik pociťovať následky hypotekárnej krízy – zníženie záujmu o drevo, tlak na znižovanie jeho cien, zhoršenie platobnej disciplíny odberateľov. Výsledkom bolo citeľné zníženie príjmov z predaja dreva. Na prefinancovanie rozbehnutých projektov, ktorých ukončenie bolo plánované ešte v roku 2008 a následne uhradené z PPA, bol preto š. p. LESY SR rokovať a dohodol s financujúcou bankou výhodný kontokorentný úver vo výške 700 mil. Sk.
O tom, ako dramaticky sa začala situácia na trhu s drevom zhoršovať a kam až dospela v I. štvrťroku 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím rokov 2007 a 2008, hovoria jasnou rečou údaje uvedené v nasledujúcich dvoch tabuľkách. Prvá uvádza údaje v €, druhá v Sk.

 
 

Ukazovateľ

Merná
jednotka

Skutočnosť
01.- 03. 2007

Skutočnosť
01.- 03. 2008

Skutočnosť
01.- 03. 2009

1.

Tržby a výnosy celkom

mil. €

69,046

73,727

48,974

2.

Náklady celkom

mil. €

54,365

60,759

48,033

3.

Hospodársky výsledok

mil. €

14,681

12,968

0,941

4.

Objem predaného dreva

m3

932 179

1 060 497

855 299

5.

Priemerná predajná cena dreva

€/m3

55,0

52,5

38,8

           
 
 

Ukazovateľ

Merná
jednotka

Skutočnosť
01.- 03. 2007

Skutočnosť
01.- 03. 2008

Skutočnosť
01.- 03. 2009

1.

Tržby a výnosy celkom

tis. Sk

2 080 073

2 221 105

1 475 380

2.

Náklady celkom

tis. Sk

1 637 799

1 830 416

1 447 028

3.

Hospodársky výsledok

tis. Sk

442 274

390 689

28 352

4.

Objem predaného dreva

m3

932 179

1 060 497

855 299

5.

Priemerná predajná cena dreva

Sk/m3

1 655

1 581

1 168


Na doplnenie vyššie uvedených údajov uvádzame ešte porovnanie ďalšieho dôležitého ukazovateľa – priemerného speňaženia dreva, ktoré v I. štvrťroku 2008 pokleslo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2007 o 74 Sk/m³ (z 1 655 na 1 581 Sk/m³). O rok neskôr, teda v I. štvrťroku 2009, predstavoval pokles v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2008 až 413 Sk/m³ (z 1 581 na 1 168 Sk/m³).
Úsporné opatrenia zaviedol š. p. LESY SR už v lete 2008, teda znížil náklady na výrobu 1 m³ dreva o 25,- Sk (dosiahli sme celkové zníženie na úrovni 115 mil. Sk). Boli znížené náklady na opravy a údržby o 80 mil. Sk, režijné náklady o 100 mil. Sk, atď. Stále to ale nestačilo na vykrývanie výpadkov v tržbách za drevo. V hospodárskom zámere vyhotovenom v decembri 2008 na rok 2009 boli prijaté opatrenia na minimalizáciu nákladov a plán s kladným HV. Vývoj na trhu s drevom nás ale donútil už v marci 2009 rebilancovať výrobno-finančný plán, v ktorom sa podľa súčasného a prognózovaného vývoja trhu s drevom podnik dostáva do červených čísel. Priemerná predajná cena dreva je pod úrovňou vlastných nákladov výroby. Príjmy z predaja dreva nepostačujú na pokrytie ani najnevyhnutnejších výdavkov na chod firmy.
Nižšie uvedené tabuľky dokumentujú, ako dramaticky sme museli redukovať v pláne na rok 2009 náklady na pestovateľskú činnosť š. p. LESY SR, teda aj na ochranu lesa, v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi. Prvá tabuľka je opäť v €, druhá v Sk.

 
 

Ukazovateľ

Merná
jednotka

Skutočnosť
2007

Skutočnosť
2008

Hospodársky zámer 2009

1.

Náklady pestovateľskej činnosti celkom

mil. €

27,573

32,249

12,559

2.

z toho: náklady na ochranu lesa

mil. €

4,542

6,673

1,992

3.

náklady na revitalizáciu smrečín

mil. €

5,492

5,762

0,000

4.

ostatné náklady na pestovanie lesa

mil. €

17,539

19,814

10,567

           
 
 

Ukazovateľ

Merná
jednotka

Skutočnosť
2007

Skutočnosť
2008

Hospodársky zámer 2009

1.

Náklady pestovateľskej činnosti celkom

tis. Sk

830 670

971 528

378 340

2.

z toho: náklady na ochranu lesa

tis. Sk

136 831

201 020

60 000

3.

náklady na revitalizáciu smrečín

tis. Sk

165 463

173 600

0

4.

ostatné náklady na pestovanie lesa

tis. Sk

528 376

596 908

318 340

Návratná finančná výpomoc pre š. p. LESY SR vo výške 66 mil. € (cca 2 mld. Sk) umožní v roku 2009 a 2010 prejsť na požadovaný výkon v pestovaní a ochrane lesa – reálna potreba zvýšenia nákladov predstavuje sumu 25 mil. €. Tým podnik následne zabezpečí prácu pre približne 2 000 pracovníkov v externom prostredí. Naďalej bude môcť š. p. LESY SR vďaka podpore štátu spravovať 230 tisíc ha neštátnych neodovzdaných lesov (ročne vynakladá podnik na tento účel takmer 8 mil. €, čiže 240 mil. Sk) a vykonávať majetkové usporiadanie lesných pozemkov v nákladovom vyjadrení cca 15 mil. € za dva roky. Ďalej podnik potrebuje vykryť náklady na odstraňovanie povodňových škôd vo výške 5 mil. €.
Splácanie návratnej finančnej výpomoci bolo Radou vlády pre hospodársku krízu stanovené tak, že začne rokom 2011. Zdroje na splácanie plánujeme tvoriť postupným upravovaním cien dreva po oživení trhu a úsporou nákladov na základe pripravovanej reštrukturalizácie podniku, ďalej zmenou technológie výroby a obchodu zväčšením podielu predaja dreva z odvozných miest priamo z lesa.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Lesy Slovenskej republiky, š. p. Odštepný závod Smolenice
vypisujú výberové konanie
Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti lesníctva
Predstavitelia štátnych lesov krajín V4 podpísali memorandum o spolupráci
Krajina bez tieňa
Film o lesoch, v ktorých je miesto aj pre človeka
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu

V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 
Poľovačky v LESOCH Slovenskej republiky, štátny podnik z pohľadu šéfkuchára Jaroslava Žideka
Poľovníci
Bažantnica
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2015

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené