ÚVOD
DRAŽBY DREVA
KONTAKTY
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Námestovo > cenník poplatkového lovu zveri - OZ Námestovo


cenník poplatkového lovu zveri - OZ Námestovo
  

P O P L A T K O V Ý    L O V    Z V E R I    T U Z E M S K Ý M I    P O ? O V N Ý M I    H O S ? A M I

2 0 0 3  /  2 0 0 4

 

 

 

 

 

ceny sú vrátane DPH

 

 

 

 

 

 

 

SRN?IA ZVER

 

JELENIA ZVER

 

 

 

 

 

 

 

POROVNANIE

body CIC

hmotnos? v g

 

POROVNANIE

body CIC

hmotnos? v kg

 

 

 

 

 

150

3,4 - 4,7

 

75

240 - 340

 

 

160

3,6 - 5,4

 

95

330 - 420

 

bronz

od 170

4,5 - 6,5

bronz

od 105

370 - 450

 

180

5,4 - 7,0

stirbro

od 115

390 - 510

 

stirbro

od 190

6,1 - 8,5

zlato

od 130

430 - 570

 

zlato

od 210

7,9 - 10,0

 

 

 

 

 

 

 

DOBA LOVU:

16.5. - 30.9.  srnec

 

DOBA LOVU:

1.9. - 31.12.

1.9. - 30.11.  srna, srn?a

 

RUJA:

pribli?ne od 15.7. - 10.8.

 

RUJA:

pribli?ne od 10.9. - 15.10.

 

 

 

 

 

 

 

LOVNÉ TAXY

Sk

Sk/g

 

LOVNÉ TAXY

Sk

Sk/10g

 

 

 

 

 

 

 

Srna, srn?a

1450

 

 

Jelenica, jelien?a

3330

 

?picák

2100

 

 

?picák

4160

 

Srnec

 

 

 

Jele?

 

 

 - pod?a hmotnosti paro?ia (g):

 

 

 

 - pod?a hmotnosti paro?ia (kg):

 

 

do 249

5410

 

 

do 2,99

24550

 

od 250

5410

+ 83

 

od 3,00 - 3,99

29130

 

300

9560

+ 167

 

4,00 - 4,99

37040

 

350

17910

+ 333

 

od 5,00

37040

+ 250

400

34560

+ 582

 

6,00

62040

+ 291

450

63660

+ 833

 

7,00

91140

+ 333

500

105310

+ 1290

 

8,00

124440

+ 416

 

 

 

 

9,00

166040

+ 541

 

 

 

 

10,00

220140

+ 749

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnos? paro?ia = celá lebka s paro?ím bez spodnej ?eluste so zrá?kou 90g.

 

Hmotnos? paro?ia = celá lebka s paro?ím bez spodnej ?eluste bez prirá?ky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sk

 

 

 

Sk

Postrelenie:

srnec

5410

 

Postrie?anie:

jele?

25600

srna, srn?a

1040

 

jelenica, jelien?a

2080

Ko?a:

 

1040

 

Ko?a:

 

4160

Stornopoplatok:

 

6240

 

Stornopoplatok:

 

24970

 

 

 

 

od 15.10. - 10% z?ava z lovnej taxy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVIA?IA ZVER

 

 

 

 

 

 

 

POROVNANIE

body CIC

d??ka (cm)

 

DOBA LOVU:

16.5. - 30.9.  srnec

 

 

 

 

1.9. - 30.11.  srna, srn?a

 

100

11 - 20

 

RUJA:

pribli?ne od 15.7. - 10.8.

bronz

od 110

15 - 22

 

 

 

 

stirbro

od 115

18 - 23

 

 

 

 

zlato

od 120

21 - 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLO?NÉ PO?OVA?KY

Sk

 

 

POSLIEDKA, POSTRIE?KA

Sk

Sk/mm

 

 

 

 

 

 

 

Denný poplatok za jedného po?ovníka

 

 

 

Prasa

2080

 

2000

 

 

Lan?tiak do 50 kg

5410

 

 

 

 

 

Divia?ica

12900

 

Prasa

2100

 

 

Diviak

 

 

Lan?tiak do 50 kg

5400

 

 

 - pod?a d??ky klov (cm):

 

 

Divia?ica

12900

 

 

do 13,99

17060

 

Diviak

 

 

 

14,00 - 15,99

23310

 

 - pod?a d??ky klov (cm):

 

 

 

od 16,00

23310

+ 416

do 14,99

12900

 

 

18,00

31630

+ 541

15,00 - 17,99

17060

 

 

20,00

42450

+ 832

18,00 - 20,99

23310

 

 

22,00

59090

+ 1290

od 21,00

32050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D??ka klov = priemernej d??ke na vonkaj?om obvode klov.

D??ka klov = priemernej d??ke na vonkaj?om obvode klov.

 

 

Sk

 

 

 

Sk

Postrelenie:

neu?tuje sa

 

 

Postrelenie:

diviak, divia?ica

16650

Ko?a:

diviak

8320

 

lan?tiak

3330

 

divia?ica, prasa

4160

 

Ko?a:

ako pri spolo?nej po?ova?ke

 

Stornopoplatok:

 

41600

 

Stornopoplatok:

 

12490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDVE?

 

VLK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba lovu: 1.9. - 30.11.

 

 

LOVNÉ TAXY

Sk

 

 

 

Sk

 

 

 

 

 

Lovná taxa:

32100

 

do 60 kg

62400

 

 

Postrie?anie:

6200

 

61 - 80 kg

79100

 

 

 

 

 

81 - 100 kg

104100

 

 

 

 

 

101 - 120 kg

145700

 

 

JAZVEC

za ka?dý ?al?í kg

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba lovu: 1.11. - 15.1.

 

 

 

Sk

 

 

 

Sk

 

Postrie?anie:

50000

 

 

Lovná taxa:

4100

 

Stornopoplatok:

20900

 

 

Postrie?anie:

1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ceny poplatkového lovu ?al?ích druhov zveri,

 - cenník poplatkového lovu zveri pre zahrani?ných po?ovných hostí,

 - v?eobecné podmienky, vybavenie povolenky, ubytovania, doprovodu, hodnotenie trofeje zabezpe?í a v?etky ?al?ie

    informácie poskytne:

 

 Jozef ?ILINEC

 

 

 

 

 

 VOR - po?ovníctvo a chrana

 

 

 

 

 tel.: 043 / 5522 881, e-mail: zilinec.no@lesy.sk

 

 


Pou?enie pre po?ovného hos?a:

1.      Po?ovný hos? je povinný preukáza? sa platným po?ovným lístkom, zbrojným preukazom, alebo iným právnym dokladom so záznamom zbrane, ktorú na lov pou?ije.

2.      Pozvánka na odstrel je neprenosná a nepred??ite?ná. Povolenie na po?ova?ku vydá na základe pozvania riadite? príslu?ného OZ, ktorý tie? ur?í lokalitu lovu.

3.      Druh, veková trieda zveri a ur?ená doba odstrelu je záväzná a v zásade nemenná.

4.      Po?ovný hos? je povinný dodr?iava? smernice o ochrane a zabezpe?ení zdravia pri výkone práva po?ovníctva.

5.      Na vyzvanie po?ovného sprievodcu je hos? povinný stre?bou na ter? zbra? preskú?a?.

6.      Odstrel mo?no vykona? len za priamej prítomnosti  a pod?a pokynov po?ovného sprievodcu.

7.      V prípade, ?e hos? vykoná odstrel bez pokynu po?ovného sprievodcu je povinný uhradi? poplatok za odstrel zvý?ený o 100 %.

8.      Výstroj musí by? primeraný k výkonu po?ova?ky, po?asiu a terénnym podmienkam.

9.      Na po?iadanie po?ovného hos?a prevedie OZ za stanovené ceny jednoduchú úpravu trofeje (vyvarenie, vybielenie).

10.  OZ zaistí obodovanie trofeje. Trofej obdr?í po?ovný hos? a? po predlo?ení dokladu o zaplatení poplatku za odstrel zveri.

11.  Po?ovný hos? je povinný  pri úspe?nom love uhradi? OZ poplatok za odstrel zveri pod?a platného cenového výmeru podniku, ktorý tvorí prílohu pozvania.

12.  Po?ovný hos? je povinný zaplati? za poskytnutie noc?ahu, dopravy a v?etkých slu?ieb (telefón, telex apod.).

13.  Na po?iadanie OZ musí hos? predlo?i? trofej na chovate?skú prehliadku. Doporu?uje sa trofej ponecha? na OZ do doby konania chovate?skej prehliadky.

14.  Pri postrie?aní zveri uhradí po?ovný hos? poplatok za postrie?anie. Pri preukázate?nej chybnej rane sa poplatok neplatí.

15.  Po?ovnému hos?ovi patrí z odstrelenej zveri trofej a po?ovnícke právo.

16.  Prípadné nedostatky v organizácii lovu oznámi po?ovný hos? riadite?ovi OZ.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené