Najstaršia zvernica na Slovensku

Kvalitný genofond poľovnej zveri na Slovensku je výsledkom dlhoročnej, cieľavedomej a vysoko kvalifikovanej práce. Pre potreby chovu geneticky kvalitnej zveri, jej odchyt za účelom zazverovania a „občerstvovania krvi“ v revíroch Lesov SR i exportu slúžia zvernice. Najstaršia zvernica na Slovensku sa nachádza v blízkosti Rimavskej Soboty, v lokalite Teplý vrch.

História

Lokalita bola osídlená už v praveku, v bronzovej a halštatskej dobe. Z raného stredoveku je doložené staroslovanské osídlenie. V stredoveku tu bol postavený hrad Blh. Nie je známy rok jeho vzniku, podľa archeológov však patrí k najstarším na Slovensku. V roku 1323 ho prestavali v gotickom slohu a v roku 1483 ho rozšírili o opevnené predhradie. Významnú úlohu zohral ako pohraničný strážny hrad najmä v čase tureckého ohrozenia.

             

Majitelia

Vlastníkom zvernice bol šľachtický rod Koháryovcov, ktorý však v roku 1826 vymrel po meči (posledným mužským potomkom rodu bol František Jozef Koháry). Zvernica sa potom stala majetkom šľachtického rodu Coburgovcov, z ktorého pochádzal aj posledný neštátny vlastník - bulharský cár Ferdinand Coburg, známy poľovník a cestovateľ, milovník prírody a znalec prírodných vied. Coburgovci vystavali v areáli zvernice malé šľachtické sídlo a pomenovali ho po svojej dcére Lujze. V tom čase bola obora obohnaná dva metre vysokým kamenným múrom. Dnes je ohradená plotom z drôteného pletiva. Plot meria asi 20 km.

 

Chov zveri

Zvernica Teplý vrch (Meleghegy) je preukázateľne najstaršia zvernica na Slovensku. Historické záznamy dokumentujú jej založenie v roku 1666, kedy tu bola vypustená nemecká, marmarošská a altajská jelenia zver.

Zvernica Čierna obora alebo Diviačia záhrada pod zrúcaninami hradu Blh bola postavená na chov diviačej zveri, od roku 1830 sa v nej chovala aj danielia zver, od roku 1910 i biela jelenia zver, ktorá sa pôvodne chovala v zvernici na Teplom vrchu. Zvernica Červená obora na Teplom vrchu pri Vyšnom Blhu, založená v roku 1666, bola v roku 1870 prestavaná na chov jelenej zveri. Zazverovali sa z nej jelšavsko - muránske revíry. V roku 1938 bola zrušená. V miestach Čiernej a Červenej obory bola v rokoch 1966 až 1968 zriadená zvernica Teplý vrch (928 ha) na chov danielej a srnčej zveri. V roku 1975 bolo preplotením odčlenených 123, 50 ha na chov muflonej zveri.

Na genofonde danielej zveri, chovanej vo zvernici, sa podieľa čiastočne pôvodná danielia zver. V roku 1870 bola vo zvernici vypustených 33 kusov danielej zveri z maďarského Pusztavacsu. Neskôr boli do obory privezené jedince z Malých Karpát a z niektorých českých zverníc. V rokoch 1978 a 1979 bola dovezených 27 kusov danielej zveri z maďarskej zvernice Gyulai.

 

Prírodné podmienky

Zvernica Teplý vrch sa nachádza na juhovýchodnom výbežku úpätia Slovenského Rudohoria. Má pahorkatinný charakter s nadmorskými výškami od 317 až do 531 m. Po klimatickej stránke leží v mierne teplej až teplej klimatickej oblasti s priemernou ročnou teplotou 10,9°C a dĺžkou vegetačného obdobia 230 dní. Priemerné ročné zrážky sú 500 - 600 mm, snehová prikrývka je 20 - 25 cm, trvá v priemere 60 dní. Celková rozloha zvernice je 956, 50 ha., z toho 123,50 ha pre mufloniu a 833 ha pre danieliu zver.

Z hľadiska výmery skupín lesných typov je možné konštatovať členenie na  FQ (Fageto – Quercetum, t.j. bukové dúbravy) 93%, QF (Querceto – Fagetum,  t.j. dubové bučiny) 6% a TAC (Tilieto – Aceretum, t..j. lipové javoriny) 1%. Dominantné zastúpenie v zvernici majú listnaté dreviny, najväčší podiel má dub (34,6%), potom dub cér (17,2%) a hrab (14,9%). Ostatné listnaté dreviny predstavujú cca 2%. Najviac zastúpenou ihličnatou drevinou je borovica (2,9%), potom smrek (0,9%) a smrekovec (0,1%).

            Jednotlivé porasty sa vyznačujú pestrou a bohatou škálou teplomilných spoločenstiev, či už bylinného alebo drevinového charakteru, aký vyhľadáva prežúvavá zver. V zvernici sa nachádzajú tri vodné plocha s celkovou rozlohou  3,31ha. Jazierko pri chate Lujza je zarybňované šťukami a kaprami.

 

Súčasnosť

Plánovaný kmeňový stav je 250 ks danielej zveri, 50 ks muflónej zveri a 40 ks srnčej zveri. Skutočný stav je u danielej zveri zhruba na úrovni plánovaného stavu (272 ks), muflonej zveri je viac než dvojnásobok (136 ks) a srnčej zveri je 9 kusov.

Oplotenie zvernice je pravidelne kontrolované a opravované, na sklonku leta bol k pletivu pripevnený ďalší, 1 m široký pás pletiva, ktorý bol zakopaný do hĺbky na 40 cm proti podhrabaniu. V poslednom čase boli uskutočnené opravy krmelcov, poľovných posedov a oplotkov políčok. Podľa slov zverostrážcu Petra Janša „...neustále je čo robiť, stále niečo opravujeme a zdokonaľujeme. Momentálne staviame pri jazierku pod chatou Lujza altánok.“  

Spracoval Peter Gogola

Ďakujem pani riaditeľke OZ Rimavská Sobota Ing. Beate Juríčkovej, zverostrážcovi Petrovi Janšovi a vedúcemu odboru poľovníctva na GR Ing. Petrovi Kuricovi za poskytnutie archívnych materiálov.

 

Názov

Zvernica Teplý vrch

Rozloha

956,5 ha

Vlastník

Lesy SR, š.p. ,O.Z. Rimavská Sobota

Zverostrážca

Peter Janšo

Chovaná zver

Daniel, muflón, srnec

Plánované stavy

250/50/40