Pamätníky Jozefa Dekreta Matejovie

Július BURKOVSKÝ

Jozef Dekret Matejovie, rodák z čiernobalockej osady Dobroč (12.7.1774) patril medzi najuznávanejších lesníckych odborníkov na prelome 18. a 19. storočia. Významne prispel k zveľadeniu baníctvom a hutníctvom zdevastovaných lesov na Hornom Pohroní. Novátorské metódy, ktoré uplatňoval, obsiahli široký okruh činností (umelé zalesňovanie, pestovanie lesa, hospodárna ťažba a využívanie dreva, zdokonaľovanie evidencie a ochrany lesa, sociálne reformy), svojim významom presiahli obvod jeho pôsobnosti a stali sa základom pre usporiadané obhospodarovanie lesov v celej krajine. Z viacerých miest, na ktorých pôsobil, patrí medzi najvýznamnejšie pôsobenie v Brezne vo funkcii lesného pojazdného (1808 – 1814) a najmä v Banskej Bystrici vo funkcii komorského lesmajstra (1814 – 1837). Zomrel v Banskej Bystrici (18.1.1841), kde je aj pochovaný. Vyjadrením úcty súčasnej i minulých generácií lesníkov k tomuto poprednému lesníkovi je viacero pamätníkov nachádzajúcich sa na rôznych miestach súvisiacich s jeho životom a činnosťou.

Dobroč pri Čiernom Balogu

Pamätná tabuľa na priečelí budovy stojacej na mieste rodného domu Jozefa Dekreta Matejovie vznikla z iniciatívy lesníckeho historika Ing. Jozefa Urgelu, CSc. Oválnu tabuľu, autorom ktorej je kremnický výtvarník Imrich Fodor, finančne zabezpečilo bývalé Lesnícke, drevárske a poľovnícke múzeum (LDPM) v Antole. Odhalená bola v júli roku 1974 pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie.

Čierny Balog

Pamätník Jozefa Dekreta Matejovie pri budove OZ Čierny Balog v podobe žulového bloku, do ktorého je osadený bronzový reliéf jeho tváre a stále aktuálny odkaz „Zachovajme lesy potomstvu“ vznikol z iniciatívy lesníckeho historika Ing. Jozefa Urgelu, CSc. a s finančným zabezpečením LDPM v Sv. Antone. Autorom pamätníka je kremnický výtvarník Imrich Fodor. Slávnostné odhalenie pamätníka sa uskutočnilo v júli roku 1974 pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie.

Brezno

Pamätná tabuľa na budove okresného úradu na Námestí generála M. R. Štefánika č. 34 (bývalý piaristický kláštor a gymnázium), v ktorom Jozef Dekret Matejovie navštevoval v rokoch 1780 – 1787 ľudovú školu a nižšie piaristické gymnázium. Pamätnú tabuľu odhalili v roku 1966, na ktorý pripadá 125. výročie úmrtia Jozefa Dekreta Matejovie.

Dolný Jelenec

Tento pamätník, ktorý je kultúrnou pamiatkou, sa nachádza na úpätí brala v Dolnom Jelenci pri Starých Horách. Vyhotovili ho podľa návrhu umeleckého sochára Františka Šidlu (F. Sidló), ktorý je súčasne aj autorom bronzového reliéfu s poprsím Jozefa Dekreta Matejovie. Kamenárske práce na travertínovej obrube zabezpečil Dezider Schvarz z Budapešti. Pamätník bol slávnostne odhalený 16.9.1913, čiže je najstarším pamätníkom Jozefa Dekreta Matejovie. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia do skaly vedľa monumentu osadili tabuľu so slovenským textom, ktorý dopĺňa pôvodný maďarský text. V rokoch 2001 – 2002 tento pamätník obnovili a 9.4.2002 ho po úprave znovu otvorili.

Banská Bystrica

• Busta v Národnej ulici

Nachádza sa v parčíku pri budove štátnych lesov, kde ju umiestnili na podstavec z leštenej škandinávskej žuly (rapakiwi) v roku 1954 pri príležitosti 180. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie. Predtým sa nachádzala vo vestibule budovy lesného riaditeľstva. Autorom tejto busty z roku 1915 je umelecký sochár F. Sidló (tvorca pamätníka v Dolnom Jelenci). Obnovili ju v roku 2002.

• Hrob s náhrobníkom v r. k. cintoríne

Hier ruhet Ioseph Decrett

K: Waldmeister Des Neusohler Districtes

Geb: Den 12. Juli 1774

Gest: Den 18. Janer 1841

Dekretov hrob s náhrobníkom, ktorý sa nachádza v banskobystrickom rímskokatolíckom cintoríne, je kultúrnou pamiatkou. Upravili ho v roku 2002. Na liatinovom náhrobku s krížom je uvedený nemecký text:

• Pamätný kameň v Hornej ulici

Nachádza sa v trávnatom páse neďaleko miesta, kde stál dom, v ktorom Jozef Dekret Matejovie od roku 1814 býval, a tu i v roku 1841 zomrel. Pôvodný dom sa žiaľ nezachoval, pretože ho v roku 1947 asanovali v rámci výstavby terajšej pošty. Pamätný kameň, autorom ktorého je študent Vysokej školy výtvarných umení Richard Seneši, pozostáva z kamenného bloku králického pieskovca, na ktorom je okrem identifikačných údajov a miesta pre živú sadenicu uvedený aj Dekretov odkaz „zachovať lesy potomkom“. Pamätný kameň odhalili 23.7.2004 pri príležitosti Dňa stromu 2004 a 230. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie, čiže je najmladším z doterajších pamätníkov na túto významnú lesnícku osobnosť.

Kováčovská dolina

V obvode školských lesov TU Zvolen sa nachádza niekoľko pamätníkov významných osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj lesníckej vedy a praxe na Slovensku. Na začiatku Kováčovskej doliny, povyše liečebného domu Marína a v blízkosti rybníka stojí pamätník Jozefovi Dekretovi Matejovie, ktorý bol realizovaný podľa návrhu Prof. Ing. Jozefa Sládeka, CSc. Autorom reliéfu zobrazujúceho podobizeň J. Dekreta Matejovie je akademický sochár Ján Miškovič. Pamätník bol odhalený 26.11.1987.

Okrem uvedených pamätníkov Jozefa Dekreta Matejovie sa považuje za živý pamätník zvyšok ním založeného porastu v Starohorskej oblasti a to v lokalite Kohútová pri osade Rybô. Jedná sa o Chránený areál Dekretov porast, ktorý je dnes v Národnom parku Veľká Fatra. Dňa 20.7.1999 pri príležitosti 225. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie tu ochrancovia prírody a zamestnanci Lesnej správy Staré Hory umiestnili informačný panel.

Jozef Dekret Matejovie je zahrnutý medzi historické lesnícke osobnosti, zasluhujúce si pozornosť a úctu na „chodníku lesného času“ v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu. Na jeho počesť bola v roku 2004 vydaná poštová známka.

V múzeu čiernohronskej lesnej železnice v Čiernom Balogu sa nachádza expozícia venovaná Jozefovi Dekretovi Matejovie.

Medzi nehmotné pamiatky na Jozefa Dekreta Matejovie patrí pomenovanie Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku jeho menom.

Ing. Július Burkovský je emeritný lesník – ochranár

Pozn.: K buste Jozefa Dekreta Matejovie v Národnej ulici v Banskej Bystrici tohto roku pribudne mramorový pilón s vysvetľujúcim textom v slovenskom a anglickom jazyku. LESY Slovenskej republiky tak chcú verejnosti pripomenúť, čím je pre Slovensko tento človek dôležitý a významný.