Zvernice š. p. LESY SR

Marcel LEHOCKÝ, Peter KURIC

Zverníky (zaužívanejší je termín „zvernice“) patria k intenzívnym formám chovu poľovnej zveri, sú oplotené a cieľom ich obhospodarovania je dochovať zver v čo najlepšej trofejovej kvalite (pri diviačích zverniciach je to aj početnosť úlovkov). LESY SR, š.p., Banská Bystrica v súčasnosti obhospodaruje v réžii 10 uznaných zverníc s celkovou výmerou 9 457 ha a 1 zvernica je prenajatá (Ostrovec, OZ Šaštín, 559 ha). Okrem týchto uznaných zverníc je súčasťou režijných revírov aj niekoľko ďalších malých zverníc (aklimatizačné a generačné zverničky, výcvikové zvernice, príp. zvernice vo výstavbe), ktoré zatiaľ nie sú uznané ako samostatné poľovné revíry.

Zvernice – historické dedičstvo

Chov zveri vo zverniciach nemá na Slovensku tak bohatú tradíciu ako napr. v susednej Českej republike, kde je v súčasnosti takmer 200 zverníc a viaceré z nich vznikli už okolo roku 1 400. Zo zverníc, ktoré v súčasnosti obhospodarujú LESY SR majú najbohatšiu históriu Topoľčianky, ale aj Teplý vrch a Betliar. V okolí Topoľčianok sa už okolo roku 1786 spomínajú dve zvernice a to na chov jelenej a diviačej zveri. V roku 1906 pristúpil Jozef August Habsburg k výstavbe „Veľkej zvernice“ s chovom jelenej, diviačej a muflonej zveri na výmere 10 450 ha s dĺžkou oplotenia 89,2 km. Súbežne s tým sa zriadila aj „Malá zvernica“ pre chov danielej zveri s výmerou 510 ha. Tieto dve zvernice sa zachovali s menšími úpravami až dodnes, aj keď „Veľká zvernica“ sa v súčasnosti obhospodaruje už skôr ako voľný poľovný revír. Práve v r. 2006 uplynie 100 rokov od zriadenia zverníc v Topoľčiankach.

Rovnako aj v okolí Teplého vrchu a hradu Blh boli podľa historických záznamov už v r. 1790 zriadené dve zvernice s chovom jelenej a diviačej zveri. Danielia zver bola do tejto lokality dovezená v r. 1870. Pokračovateľom týchto tradícií je súčasná zvernica LESOV SR „Teplý vrch“ s výmerou 959 ha a s chovom danielej a muflonej zveri.

Svoju históriu má aj zvernica v Betliari, keď v okolí tunajšieho kaštieľa bola zriadená v r. 1885 zvernica s výmerou 575 ha, kde popri jelenej zveri bola dovezená daniela a muflonia zver. Na históriu tejto zvernice nadviazala súčasná zvernica „Betliar“ v obvode OZ Rožňava. Obhospodarovaním a udržiavaním týchto zverníc zabezpečujú LESY SR v súčasnosti zachovávanie historických pamiatok a tradícií v slovenskom poľovníctve. Ostatné zvernice Lesov SR vznikali po roku 1960. Medzi „najnovšie“ patria zvernice Rychňava (1986), Vojnice (1989) a Žuhračka (1996).

Danielia a muflonia zver vo zverniciach

Zvernice LESOV SR boli v minulosti zamerané najviac na chov danielej a muflonej zveri, čo vyplynulo z atraktivity tejto zveri v 60. až 80. rokoch, kedy sa daniel a muflón - ako nové druhy zveri rozširovali do viacerých oblastí Slovenska. Zameranie našich zverníc na chov danielej a muflonej zveri sa pritom zachovalo až doteraz, obidva tieto druhy majú v zverniciach najpočetnejšie zastúpenie. NKS danielej zveri sú stanovené v 7 zverniciach Lesov SR v celkovej výške 1 305 kusov, jarné početné stavy sa vykazujú na úrovni 1 420 kusov a úlovok v r. 2005 dosiahol 635 kusov danielej zveri. Podstatnú časť (takmer 40 %) z tejto početnosti tvoria zvernice „Vojnice“ a „Svodín“ v obvode OZ Palárikovo, ktoré boli založené práve za účelom chovu kvalitnej danielej zveri maďarského pôvodu. Populácie danielej zveri v týchto zverniciach patria aj v súčasnosti medzi najkvalitnejšie nielen v rámci LESOV SR, ale aj v rámci Slovenska. Počas existencie zverníc sa tu získalo viacero významných trofejí vrátane doteraz najsilnejšej trofeje daniela na Slovensku s hodnotou 215,80 b. CIC z r. 1982. Dobré podmienky a tradíciu v chove danielej zveri má aj zvernica „Teplý vrch“, OZ Rimavská Sobota, keď najsilnejšia trofej daniela z r. 1997 dosiahla 202,1 b. CIC. S chovom danielej zveri na „Teplom vrchu“ je treba uvažovať i do budúcnosti, aj keď v súčasnosti si táto populácie nevyhnutne vyžaduje úpravu štruktúry kmeňových stavov a osvieženie krvi dovozom novej kvalitnej zveri. Zvernica Betliar mala doteraz NKS 550 ks danielej zveri (42 % z celkových NKS vo zverniciach LESOV SR), ktorá tu dosahovala dlhé roky len priemernú až podpriemernú kvalitu. Úlovky danielov dosahujúce zlatú medailu boli v minulosti veľmi ojedinelé. Zlepšenie starostlivosti o zver a jej životné prostredie vo zvernici sa v posledných rokoch prejavilo aj nárastom trofejovej kvality danielov a počtu zlatých trofejí (5 zlaté trofej, najsilnejšia z r. 2005 dosiahla hodnotu 195,48 b. CIC). Po realizovanej rekonštrukcii zvernice „Betliar“ sa postupne prikročí k zníženiu kmeňových stavov danielej zveri zo súčasných 550 na cieľových 150 kusov. Chov kvalitnej danielej zveri tu zachová aj v budúcnosti.

Pri chove danielej zveri vo zverniciach musíme trvať na požiadavke, aby zvernica mala podmienky a predpoklady pre chov kvalitnej danielej zveri, s pravidelnou produkciou 200 bodových danielích lopát. Zvernice „Biela skala“ a „Malá zvernica“ aj vzhľadom na prírodné podmienky takéto predpoklady pre chov danielej zveri nemajú a v najbližšom čase tu bude treba podniknúť kroky na zníženie kmeňových stavov danielej zveri, príp. na jej zámenu na perspektívnejší druh zveri.

Po danielej zveri je muflonia zver druhým najpočetnejším druhom vo zverniciach a jej NKS sú stanovené vo všetkých zverniciach LESOV SR s výnimkou zvernice „Trnavy“ v CHPO Poľana. V 9 zverniciach sú spolu NKS 929 kusov muflonej zveri, JKS 1245 ks a úlovok v r. 2005 dosiahol 464 ks. Muflonia zver je zároveň aj najproblematickejším druhom zveri vo zverniciach, keď na jednej strane má muflón v očiach nášho personálu akési osobitné postavenie a je jeho „srdcovou záležitosťou“, čo však najčastejšie vedie k nekontrolovateľnému zvyšovanie početnosti a rozmnožovaniu len priemerne kvalitnej muflonej zveri. Na druhej strane sú z roka na rok väčšie problémy s predajom poplatkového lovu priemerne kvalitných muflónov a to obzvlášť vo zverniciach. Pritom však ani vo zverniciach nevieme uspokojiť niekoľko málo hostí, ktorí požadujú lov ozaj kvalitných muflónov s bodovou hodnotou 220 – 240 b. CIC. Úlovok 5 zlatých muflónov v r. 2005 pri JKS 1 245 kusov muflonej zveri vo zverniciach, keď najsilnejšia trofej dosiahla len 216 b. CIC, je ozaj dosť málo! V súčasnosti najkvalitnejší chov muflonej zveri je v obvode OZ Palárikovo, kde sa každoročne lovia zlaté muflóny a najsilnejšia trofej z r. 2002 s bodovou hodnotou 239,65 b. CIC bola národným rekordom SR. V poradí druhý najkvalitnejší chov muflonej zveri je vo zvernici „Teplý vrch“, OZ Rimavská Sobota, kde v r. 1994 bol ulovený muflón s hodnotou 237,0 b. CIC, čo v tom čase znamenalo najsilnejšiu trofej na Slovensku. Aj v súčasnosti sa v tejto zvernici lovia kvalitné muflóny, keď najsilnejšia trofej z r. 2005 má hodnotu 209,1 b. CIC. Medzi kvalitné chovy s produkciou zlatých trofejí môžeme zaradiť aj zvernicu „Žuhračka“, OZ Levice. Len priemerná kvalita muflonej zveri sa dosahuje vo zverniciach „Malá zvernica“ OZ Topoľčianky a „Betliar“ OZ Rožňava. Podpriemerná kvalita je vo zverniciach „Biela Skala“ OZ Smolenice a „Sochoň“ OZ Trenčín, kde zrejme v najbližších rokoch nie je možné očakávať kvalitné (zlaté) trofeje, ak sa tu nevykonajú potrebné opatrenia v chove muflonej zveri. Špecifické postavenie má zvernica „Rychňava“ OZ Žarnovica, ktorá slúži skôr ako aklimatizačná a generačná zvernica pre zvyšovanie kvality muflonej zveri vo voľnom poľovnom revíri „Drastvica“. Ďalej by sme sa v našich zverniciach mali uberať jednoznačne cestou kvality a nie kvantity v chove muflonej zveri, čo znamená vo viacerých prípadoch radikálnu úpravu početných stavov a štruktúry populácie. Nie je dôvod zakladať ďalšie nové chovy muflonej zveri, prípadne rozvíjať nekvalitné chovy vo zverniciach.

Jelenia a diviačia zver – perspektívne druhy vo zverniciach

Chovu jelenej zveri vo zverniciach sa v minulosti na Slovensku venovala len okrajová pozornosť, lebo vo voľných poľovných revíroch dosahovala dobrú početnosť a aj kvalitu. V súčasnosti sa však situácia značne zmenila, keď aj z dôvodu rozdrobenia poľovných revírov, vo väčšine oblastí Slovenska výraznejšie poklesla trofejová kvalita jelenej zveri. Ročne sa na Slovensku uloví len 5 až 10 zlatých jeleňov a garantovanie úlovku vyše 200 bodového jeleňa pre poplatkového poľovníka je problémom aj v režijných revíroch LESOV SR. Pritom záujem domácich a zahraničných poľovných hostí o lov jeleňov je neutíchajúci a bez problémov sa nám darí udržiavať aj dobrú cenovú úroveň poplatkového lovu jeleňov. Práve z uvedených dôvodov sa nám vytvára priestor a potreba venovať sa chovu jelenej zveri aj vo zverniciach, aj keď je to časovo náročná a dlhodobá záležitosť. Doposiaľ najvyššie početné stavy jelenej zveri (NKS 60 ks, JKS 120 ks) boli vo zvernici „Biela skala“, kde sa dosahovala len veľmi slabá trofejová kvalita. Bodové hodnoty ulovených jeleňov tu len ojedinele presahujú 190 b. CIC, čo je však málo aj na voľný poľovný revír a nie zvernicu. Vyše 30 ročná tradícia v chove jelenej zveri je vo zvernici „Trnavy“ v CHPO Poľana, ktorá má charakter generačnej zvernice s výmerou 23 ha a po vykonanej rekonštrukcii v r. 2004 bude slúžiť na produkciu kvalitného chovného materiálu pre ďalšie zvernice a revíry LESOV SR. A tak prvá zvernica, špeciálne zameraná na chov kvalitnej jelenej zveri na vyhovujúcej ploche sa začala rodiť v r. 2004 v Betliari, OZ Rožňava. Pri rekonštrukcii starej zvernice sa tu vytvorila 1 035 ha časti pre jeleniu zver, kde sa uvažuje s cieľovou početnosťou 150 kusov jelenej zveri. Na tejto ploche sa naplní vyše 30 ročný sen poľovníkov a lesníkov zaoberajúcich sa chovom jelenej zveri, a to spojenie dvoch geneticky najkvalitnejších populácii jelenej zveri na Slovensku z oblasti Poľany a Východných Karpát. Na ostatnej ploche zvernice „Betliar“ s výmerou 661 ha bude pokračovať sľubne sa rozvíjajúci chov kvalitnej muflonej zveri (NKS 90 ks) a danielej zveri, pri ktorej sa upravujú NKS z 550 ks na 150 ks. V ďalšom kroku by bolo žiaduce pristúpiť k obnove kvality a k zvýšeniu početnosti jelenej vo zvernici „Biela skala“ a to na úkor početnej a nekvalitnej danielej zveri a muflonej zveri. Táto zvernica pri výmere 3 145 ha má všetky predpoklady pre dosiahnutie dobrých výsledkov v chove jelenej zveri, popri chove muflonej zveri v primeranej početnosti a štruktúre. Ďalšou vhodnou zvernicou pre zavedenie chovu kvalitnej jelenej zveri je „Malá zvernica“ (715 ha) v Topoľčiankach, čo by sa mohlo realizovať zámenou za nekvalitnú populáciu danielej zveri, ktorá rovnako ako aj v prípade „Bielej skaly“, nenašla v lesnatom revíri s nadmorskou výškou 400 až 600 m. n. m. vhodné životné podmienky.

Chov diviačej zveri vo zverniciach predstavuje v súčasnosti veľmi zaujímavú a perspektívne sa rozvíjajúcu oblasť intenzívnych chovov LESOV SR. O lov diviačej zveri vo zverniciach pri dosahovaní početných výradov ale aj trofejovej kvality, je predovšetkým zo zahraničných skupín veľmi slušný a narastajúci záujem. Nezanedbateľný je aj finančný efekt chovu a lovu diviačej zveri vo zverniciach, ale aj vo voľných poľovných revíroch, a dobré „diviačie revíry“ tak patria v súčasnosti po ekonomickej stránke k najprodukčnejším v rámci LESOV SR. Našťastie pri diviačích zverniciach nezačíname úplne od nuly, ale vďaka prezieravosti našich predchodcov máme už zabehnuté 3 kvalitné diviačie zvernice: „Sochoň“, OZ Trenčín, „Vojnice“, OZ Palárikovo a „Žuhračka“, OZ Levice. Tieto kapacity však už v súčasnosti nestačia pokryť dopyt po kvalitných diviačích poľovačkách, zvlášť keď vo voľných poľovných revíroch dosahujeme často neisté a slabé výsledky. Počet a kapacity našich diviačích zverníc nie sú ani zďaleka porovnateľné so súčasnou úrovňou v Maďarsku, alebo aj v Českej republike. Z uvedeného dôvodu LESY SR pristúpili od roku 2005 k realizácii „diviačieho programu“, cieľom ktorého je rozšírenie počtu diviačích zverníc a zvýšenie kapacít poplatkového lovu diviačej zveri. V rámci uvedeného programu sa v súčasnosti dokončuje diviačia zvernica „Karná“ (366 ha) OZ Sobrance, ktorá okrem poplatkových poľovačiek bude mať veľký význam v podchytení kvalitného genofondu diviačej zveri na východnom Slovensku následnej produkcii chovného materiálu pre ďalšie diviačie zvernice LESOV SR na strednom a západnom Slovensku. Rozbieha sa prevádzka dvoch menších diviačích zverníc „Potôčky“ (114 ha), OZ Topoľčianky a „Peséta“ (160 ha) OZ Rim. Sobota. Oplotenie obidvoch týchto zverníc bolo hotové už niekoľko rokov, ale stálo bez využitia. V štádiu projektových príprav sú ďalšie 2 zvernice a to v obvode OZ Levice a OZ Krupina. Všetky pripravované nové diviačie zvernice budú fungovať na princípe kombinácie vlastného odchovu a odchytu diviakov z voľných poľovných revírov. Cieľom je čoskoro dobudovať sieť diviačích zverníc tak, aby aspoň jedna takáto zvernica bola na každom odštepnom závode, ktorý má podmienky a potenciál pre organizovanie poplatkových spoločných poľovačiek na diviačiu zver. Potom bude možné kombinovať poľovačky na diviaky vo voľných revíroch a vo zverniciach tak, aby sa uspokojili požiadavky poplatkových skupín aj na viacero poľovníckych dní za sebou s dobrým výradom. Zamyslieť sa nám je treba aj nad tým, aby aj niektoré staršie zvernice LESOV SR (napr. Biela skala, Malá zvernica a Betliar) mali popri chove ostatnej raticovej zveri aj svoj vlastný „diviačí program“, čo by istotne pomohlo ekonomike ich prevádzkovania.

Projekt na zlepšenie starostlivosti o zver

Dôležitou súčasťou prevádzky zvernice je zabezpečovanie starostlivosti o zver. Spôsob a úroveň prikrmovania zveri ako aj obhospodarovania lúk a políčok priamo ovplyvňuje dosahované výsledky chovu zveri vo zvernici a jej kvalitu. V roku 2005 pristúpili LESY SR v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene k realizácii 3 ročného projektu zameraného na zvyšovanie úrovne starostlivosti o zver. Vybrané boli 4 zvernice: Biela Skala, OZ Smolenice, Malá zvernica, OZ Topoľčianky, Trnavy, OZ Kriváň a Teplý vrch, OZ Rimavská Sobota. V rámci projektu sa zabezpečuje napríklad: vylepšovanie trávnych porastov na lúkach, osevy políčok zmesami jarín a ozimín, optimalizácia vhodných spôsobov prikrmovania zveri, zdravotná starostlivosť o zver a pod. Hodnota celého projektu je 3 mil. Sk, z čoho sa Lesy SR podieľajú čiastkou 1,5 mil. Sk na materiálové náklady (krmivá, osivá a pod.)

Na záver...

Ako už bolo uvedené, zvernice a aj bažantnice patria medzi revíry LESOV SR s intenzívnym chovom zveri. To znamená že, na rozdiel od voľných poľovných revíroch, vo zverniciach sa musí zabezpečovať vo väčšej miere celoročná starostlivosť a prikrmovanie zveri, obhospodarovanie lúčok a políčok, ako aj zabezpečovanie lovu zveri. Pre zabezpečenie uvedeného objemu prác je potrebné aj personálne zázemie. Na každú zvernicu je tak viazané jedno pracovné miesto THZ – poľovníka špecialistu, ktoré je vzhľadom na intenzívny chov zveri mimoriadne náročné a vyžaduje si odbornú a organizačnú zdatnosť. Okrem toho si viaceré OZ udržali aj špecializované robotnícke miesta vo zverniciach potrebné pre zabezpečenie ich prevádzky. To prináša so sebou aj zvýšené náklady vo zverniciach, ktoré musia byť kompenzované hlavne z poplatkového lovu tak, aby mohla zvernica dlhodobo prosperovať. Preto je veľmi dôležité a priam nevyhnuté chovať vo zverniciach zver v primeranej početnosti, ale pritom v nadpriemernej trofejovej kvalite v pomere pohlavia v prospech samčej zveri. Je efektívnejšie vo zverniciach zabezpečiť napr. lov 3 - 4 kvalitných trofejových muflónov, ako vynakladať náklady na chov a pokúšať sa o poplatkový lov 30 – 40 trofejovo priemerných jedincov. Popri trofejovej kvalite zveri, ďalším vážnym problémom viacerých našich zverníc zlá štruktúra populácie a pomer pohlavia v prospech samíc a mladej zveri. V takom to prípade vynaložená starostlivosť a prikrmovane zveri sa neprejavuje v trofejovej kvalite a v produkcii „drahej“ diviny. Pravda dôležité je tiež vynakladať náklady a úsilie na chov takých druhov zveri a v takej kvalite, o ktoré je na trhu záujem a „nevyrábať na sklad“. Vo zverniciach, na rozdiel od poľovných revírov, to všetko môžeme cieľavedome ovplyvniť a zabezpečiť.

Aj keď existujúce zvernice majú v poľovníctve Lesov SR svoje miesto a opodstatnenie, rozhodujúcu oblasťou nášho poľovníctva aj tak naďalej budú voľné režijné poľovné revíry. Vzhľadom aj na vysoké vstupné a prevádzkové náklady sa Lesy SR v blízkej budúcnosti zrejme nebudú uberať cestou výstavby nových zverníc pre chov muflonej, danielej, či jelenej zveri. Mali by sme však účelne obhospodarovať a zveľaďovať aspoň tých pár zverníc, ktoré máme.

Ing. Peter Kuric je vedúci Odboru poľovníctva a rybárstva, GR LESY SR

Ing. Marcel Lehocký je špecialista na Odbore poľovníctva a rybárstva, GR LESY SR