Verejná obchodná súťaž

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava

vyhlasuje

 

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov

v obchodnom celku OC 1 na OZ Rožňava, LS Nižná Slaná.

Podmienky a podklady potrebné pre účasť v súťaži sú k dispozícii TU