Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku.
  • Stavby: Čistička  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/21; Čistička  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/22; Čistička  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/23; OPRAVÁRENSKÉ DIELNE súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/24; ADMINISTRATÍVNA BUDOVA  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/25 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 2337/21, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/22, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/23, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/24, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 706 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/25, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 522 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/26, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/31, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1563 m2, katastrálne územie Lučenec, zapísaných na LV č. 489.
  • Stavby: Dielne  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/16; Dielne súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/17; Dielňa  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/18; Dielňa  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/19 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 2337/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2392 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/15, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/16, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/17, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/18, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/19, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/20, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, katastrálne územie Lučenec, zapísaných na LV č. 489.
  • Stavby: garáž  bez súp. č.  na  pozemku KN-C parc. č.287/32; dielňa  bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.287/33; dielňa  bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.287/4; sklad bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.290/17 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 287/4, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2, pozemok KN-C parc.č. 287/5, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 604 m2, pozemok KN-C parc.č. 287/32, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, pozemok KN-C parc.č. 287/33, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 247 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/7, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2640 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/17, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, katastrálne územie Stupava, okres Malacky, zapísaných na LV č. 553.
  • Stavby: trafostanica  súp. č. 1762 na  pozemku KN-C parc. č.290/14; garáž  bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.290/16; soc.bud.drevoskl.  bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.290/18 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 290/14, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/16, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/18, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/37, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3295 m2, katastrálne územie Stupava, okres Malacky, zapísaných na LV č. 553.

 

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

 

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bariak

                             Mobil:  +421 918 444 143

                             Tel. :     +42148 43 44 143

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

 

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 01.04.2019 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 01.05.2019.

 

Prílohy na stiahnutie:

ovs-k-u-lucenec-i.zip

ovs-k-u-lucenec-ii.zip

ovs-k-u-stupava-i.zip

ovs-k-u-stupava-ii.zip