Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

  • Stavby: Rodinný dom súp. č. 110 na  pozemku KN-C parc. č. 530; Letná kuchyňa súp. č. 331 na pozemku KN-C parc.č. 529 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 530, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2, pozemok KN-C parc.č. 529, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1288 m2 katastrálne územie Dolná Strehová, zapísaných na LV č. 145.
  • Stavby: OBYTNÝ DOM súp. č. 416 na  pozemku KN-C parc. č. 15809/2; HOSPOÁRSKA BUDOVA súp. č. 1943 na pozemku KN-C parc.č. 15810/2 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 15809/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 169 m2, pozemok KN-C parc.č. 15809/3, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 495 m2, pozemok KN-C parc.č. 15810/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2 katastrálne územie Hriňová, zapísaných na LV č. 190.
  • Stavby: Rodinný dom súp. č. 14 na  pozemku KN-C parc. č. 1768 s príslušenstvom a Pozemok: pozemok KN-C parc.č. 1768, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1567 m2, katastrálne územie Ratka, zapísaných na LV č. 664.
  • Stavby: Robotnícka ubytovňa súp. č. 211 na  pozemku KN-C parc. č. 769/5 a Pozemok: pozemok KN-C parc.č. 769/5, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 117 m2, katastrálne územie Tuhár, zapísaných na LV č. 245.
  • Stavby: stavba  súp. č. 10 na  pozemku KN-C parc. č. 66/2; hospodárska budova súp. č. 10 na pozemku KN-C parc.č. 66/3 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 66/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 151 m2, pozemok KN-C parc.č. 66/3, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2, pozemok KN-C parc.č. 66/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2 katastrálne územie Vaľkovo, obec České Brezovo, zapísaných na LV č. 14.

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bariak

                             Mobil:  +421 918 444 143

                             Tel. :     +42148 43 44 143

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 02.11.2018 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 03.12.2018.