Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

 • Stavby: REKREAČNÁ CHATA, súp. č. 352 na pozemku KN-C parc.č. 2014, HOSPOD.BUDOVA-SAUNA, súp.č. 280 na pozemku KN-C parc.č. 2017, HOSPOD.BUDOVA-SAUNA, súp.č. 280 na pozemku KN-C parc.č. 2018  s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 2014, 2017, 2018, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 298 m2, katastrálne územie Donovaly, zapísaných na LV č. 58.
 • Stavba: POVOZNÍCKA MAŠTAĽ  súp. č. 15 na  pozemku KN-C parc. č. 295/2; bez pozemku katastrálne územie Jarabá, okres Brezno, zapísaných na LV č. 174.
 • Stavby: lesovňa  súp. č. 741 na  pozemku KN-C parc. č. 3530/2; hospodárska budova súp. č. 742 na pozemku KN-C parc.č. 3530/3 bez pozemkov, katastrálne územie Jelenec, okres Nitra, zapísaných na LV č. 2414.
 • Stavby: koniareň Vývrat  súp. č. 642 na  pozemku KN-C parc. č.11672/7, stodola  súp. č. 568 na  pozemku KN-C parc. č.11674/2; s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 11672/7, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2, pozemok KN-C parc.č. 11672/8, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1350 m2, pozemok KN-C parc.č. 11674/1, Ostatná plocha o výmere 3606 m2, pozemok KN-C parc.č. 11674/2, Ostatná plocha o výmere 48 m2, pozemok KN-C parc.č. 11672/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 776 m2 katastrálne územie Kuchyňa, okres Malacky, zapísaných na LV č. 200.
 • Stavby: Dom  súp. č. 122 na  pozemku KN-C parc. č.652/2, hospodárska budova  súp. č. 963 na  pozemku KN-C parc. č.652/3   s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 652/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 733 m2, pozemok KN-C parc.č. 652/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 141 m2, pozemok KN-C parc.č. 652/3, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2, pozemok KN-C parc.č. 654/5, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 katastrálne územie Pružina, okres Považská Bystrica, zapísaných na LV č. 350.
 • Stavby: Obytný dom  súp. č. 213 na  pozemku KN-C parc. č.462/7, hospodárska budova  súp. č. 320 na  pozemku KN-C parc. č.462/5,  hospodárska budova  súp. č. 321 na  pozemku KN-C parc. č.462/6  s príslušenstvom bez pozemkov katastrálne územie Ratková, okres Revúca, zapísaných na LV č. 260.
 • Stavba: Chata  súp. č. 348 na  pozemku KN-C parc. č. 1502/6 a Pozemok: pozemok KN-C parc.č. 1502/6, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, katastrálne územie Zliechov, okres Ilava, zapísaných na LV č. 127.
 • Stavby: budova s.č. 191 na pozemku KN- C č. 459, hospodárska budova   s.č. 378 na pozemku KN- C č. 460,  garáž s.č. 379 na pozemku KN- C č. 461/2 (LV č.5)

            Pozemky: pozemky KN- C č. 456/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1466 m2,

            pozemok KN- C č.459 zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m2, pozemok

            parcela KN- C č.460 zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2,pozemok parcela

            KN- C č.  461/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1338 m2, pozemok parcela  

            KN- C č. 461/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 (LV č.5) a 

            Príslušenstvo : plot, plotové vrátka, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka  

            kanalizácie, septik, elektrická  prípojka NN 

            katastrálne územie Mlynky, okres Spišská Nová Ves, zapísaných na LV č. 5.

 • Stavby: maštaľ, súp.č. 307 na pozemku parcela  KN-C parc.č. 332/3,  hosp. budova  bez súpisného čísla na pozemku parcela  KN-C  č. 332/4

 Pozemky: pozemok  parcela KN-C č. 332/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2 ,  pozemok  parcela KN-C č. 332/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, pozemok  parcela KN-C č. 332/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 221 m2, katastrálne územie Rejdová, okres Rožňava, zapísaných na   LV č. 1665.

 • Stavby: hájenka súp.č. 142 na pozemku parcela KN- C č. 473/5, hospodárska budova súp.č. 247 na pozemku parcela KN- C č. 473/7

Pozemky: parcela KN- C č. 473/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2, pozemok parcela KN- C č. 473/7  zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2(LV č. 47) a pozemok parcela KN- C č. 473/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1382 v podiele ¼ (LV č. 786) a 

Príslušenstvo : vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, žumpa, elektrická  prípojka NN

katastrálne územie Smolnícka Huta, okres Gelnica, zapísaných na LV č. 47, 786.

 • Stavby: stavba (chata Ludvik) s.č. 383 na pozemku KN- C č. 2138

            Pozemky: parcela KN- C č. 2137 ostatné plochy o výmere 1644 m2, pozemok parcela

            KN- C č. 2138 zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2, pozemok parcela KN-C

            č. 2139 ostatné plochy o výmere 751 m2 (LV č. 73)

            Príslušenstvo : vonkajšie schody, elektrická  prípojka NN

            katastrálne územie Smolník, okres Gelnica, zapísaných na LV č. 73.

 • Pozemok: parcela KN- C č. 1150/2  zastavané plochy a nádvoria o výmere 3026 m2 katastrálne územie Zlatá Idka, okres Košice okolie, zapísané na  LV č. 17.

 

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

 

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bariak

                             Mobil:  +421 918 444 143

                             Tel. :     +42148 43 44 143

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

 

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 28.02.2019 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 27.03.2019.

 

Prílohy na stiahnutie:

ovs-k-u-donovaly.zip

ovs-k-u-jaraba.zip

ovs-k-u-jelenec.zip

ovs-k-u-kuchyna.zip

ovs-k-u-mlynky.zip

ovs-k-u-pruzina.zip

ovs-k-u-ratkova.zip

ovs-k-u-rejdova.zip

ovs-k-u-smolnicka-huta.zip

ovs-k-u-smolnik.zip

ovs-k-u-zlata-idka.zip

ovs-k-u-zliechov.zip