Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku.
  • Pozemky: pozemky KN-C parc.č. 1143/9; 1143/10; 1143/11 Ostatné plochy o celkovej výmere 864 m2, katastrálne územie Ivanovce, okres Trenčín, zapísaných na LV č. 353.
  • Stavby: ODCHOVŇA BAŽANTOV súp. č. 146 na  pozemku KN-C parc. č.389/26, 389/29; ODCHOVŇA BAŽANTOV súp. č. 147 na  pozemku KN-C parc. č.389/7; LIAHEŇ BAZANTOV súp. č. 148 na  pozemku KN-C parc. č.389/6; ODCHOVNA BAZANTOV súp. č. 149 na  pozemku KN-C parc. č.389/5; POMOCNA BUDOVA súp. č. 150 na  pozemku KN-C parc. č.389/22; HOSP.BUDOVA  súp. č. 151 na  pozemku KN-C parc. č. 389/11; POMOC. BUDOVA súp. č. 152 na  pozemku KN-C parc. č.389/23; BUDOVA PRE EL.AGREGA súp. č. 153 na  pozemku KN-C parc. č.389/24; CHATA NA PREV.UCELY súp. č. 154 na  pozemku KN-C parc. č.389/13 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 388/4; 388/5; 388/6; 389/4; 389/5; 389/6; 389/7; 389/11; 389/13; 389/18; 389/22; 389/23; 389/24; 389/26; 389/27; 389/29; 389/35; 389/37; 389/40 Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 11714 m2, katastrálne územie Bátorová, okres Veľký Krtíš, zapísaných na LV č. 16.
  • Stavby: Budova  súp. č. 2011 na  pozemku KN-C parc. č.5339/16, Budova  súp. č. 2011 na  pozemku KN-C parc. č.5339/17 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 5339/16, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2, pozemok KN-C parc.č. 5339/17, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2, pozemok KN-C parc.č. 5339/4, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 5150 m2, katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísaných na LV č. 721.
  • Stavba: Dom čs. 315, súp.č. 315 na pozemku KN-C parc.č. 1839/2 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 1839/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 346 m2, pozemok KN-C parc.č. 1839/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 169 m2, pozemok KN-C parc.č. 1839/3, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, zapísaných na LV č. 170.
  • Pozemok: pozemok KN-C parc.č. 441/3; Ostatné plochy o výmere 944 m2, katastrálne územie Dolné Žemberovce, okres Levice, zapísanej na LV č. 86.
  • Pozemok: pozemok KN-C parc.č. 441/4; Ostatné plochy o výmere 913 m2, katastrálne územie Dolné Žemberovce, okres Levice, zapísanej na LV č. 86.
  • Pozemok: pozemok KN-C parc.č. 441/5; Ostatné plochy o výmere 848 m2, katastrálne územie Dolné Žemberovce, okres Levice, zapísanej na LV č. 86.
  • Pozemok: pozemok KN-C parc.č. 441/6; Ostatné plochy o výmere 848 m2, katastrálne územie Dolné Žemberovce, okres Levice, zapísanej na LV č. 86.
  • Pozemok: pozemok KN-C parc.č. 441/7; Ostatné plochy o výmere 848 m2, katastrálne územie Dolné Žemberovce, okres Levice, zapísanej na LV č. 86.
  • Pozemok: pozemok KN-C parc.č. 441/8; Ostatné plochy o výmere 848 m2, katastrálne územie Dolné Žemberovce, okres Levice, zapísanej na LV č. 86.

 

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

 

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bariak

                             Mobil:  +421 918 444 143

                             Tel. :     +42148 43 44 143

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

 

 

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 14.03.2019 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 15.04.2019.

 

Prílohy na stiahnutie:

ovs-k-u-banska-bystrica.zip

ovs-k-u-batorova.zip

ovs-k-u-ivanovce.zip

ovs-vysoka-nad-kysucou.zip

ovs3-k-u-dolne-zemberovce.zip

ovs4-k-u-dolne-zemberovce.zip

ovs5-k-u-dolne-zemberovce.zip

ovs6-k-u-dolne-zemberovce.zip

ovs7-k-u-dolne-zemberovce.zip

ovs8-k-u-dolne-zemberovce.zip