Verejná obchodná súťaž na predaj majetku - zrušenie

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo zrušujú verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica v nadväznosti na ustanovenie § 283 a nasl. Obchodného zákonníka a v zmysle súťažných podmienok zrušujú obchodné verejné súťaže vyhlásené dňa 18.03.2019 na predaj :

  • Stavby: garáž  bez súp. č.  na  pozemku KN-C parc. č.287/32; dielňa  bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.287/33; dielňa  bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.287/4; sklad bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.290/17 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 287/4, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2, pozemok KN-C parc.č. 287/5, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 604 m2, pozemok KN-C parc.č. 287/32, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, pozemok KN-C parc.č. 287/33, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 247 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/7, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2640 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/17, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, katastrálne územie Stupava, okres Malacky, zapísaných na LV č. 553.
  • Stavby: trafostanica  súp. č. 1762 na  pozemku KN-C parc. č.290/14; garáž  bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.290/16; soc.bud.drevoskl.  bez súp. č. na  pozemku KN-C parc. č.290/18 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 290/14, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/16, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/18, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2, pozemok KN-C parc.č. 290/37, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 3295 m2, katastrálne územie Stupava, okres Malacky, zapísaných na LV č. 553.

 

Prílohy na stiahnutie:

zrusenie-ovs-stupava-i.pdf

zrusenie-ovs-stupava-ii.pdf