Byt v budove býv. LS Žitná Radiša – výmena kotla ÚK

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na poskytnutie prác: Byt v budove býv. LS Žitná Radiša – výmena kotla ÚK, v predpokladanej hodnote zákazky 1629,00 € bez DPH.