Čistenie odvodňovacích priekop a priepustov v LO Raková

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

20.01.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na čistenie odvodňovacích priekop a priepustov v LO Raková na ZV Richtárka v predpokladanej hodnote 1 800,00 € bez DPH, uchádzačovi: MSP Martiš s.r.o., Okružná 1199, 905 01 Senica.