Čistenie odvodňovacích priekop a priepustov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

 

17.12.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na čistenie odvodňovacích priekop a priepustov v LO Dolný les na ZV Zemanská v predpokladanej hodnote 1 425,00 € bez DPH, uchádzačovi: MSP Martiš s.r.o., Okružná 1199, 905 01 Senica.