Dovoz kameňa nákladným autom a úprava odvozného miesta

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

22.01.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dovoz kameňa nákladným autom a úpravu odvozného miesta zemným strojom v LO Zámčisko na ZV Zámčisko v predpokladanej hodnote 1 664,00 € bez DPH, uchádzačovi: MSP Martiš s.r.o., Okružná 1199, 905 01 Senica.