Preprava kolov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

 

18.12.2013 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na prepravu kolov v predpokladanej hodnote 2 650.- € uchádzačovi Krasles, s.r.o. 90081 Píla 37.