Výkon technicko – bezpečnostného dohľadu na rok 2014 a Etapová správa o dohľade za roky 2005-2014 na VN Revištské Podzámčie

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na Výkon technicko – bezpečnostného dohľadu na rok 2014 a Etapová správa o dohľade za roky 2005-2014 na VN Revištské Podzámčie v hodnote 1 164,00 € bez DPH uchádzačovi Ing. Marta Bakaljarová, Moskovská 44, 974 04 Banská Bystrica.