Zákazka na nákup Cermixu pre zver pre PR Kľak,Drastvica, Sklené Teplice, Zverník Rychňava

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na nákup Cermixu pre zver pre PR Kľak, Drastvica, Sklené Teplice, Zverník Rychňava v predpokladanej hodnote 1 590,00 € bez DPH uchádzačovi MVDr.Emília Selecká, Školská 457/23, 96464 Dobrá Niva, ICO: 42004349