Zverejnenie oznámenia o zadaní zákazky Dodávka a montáž ohrievača teplej vody na ES Medzibrod

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku Dodávka a montáž ohrievača teplej vody na ES Medzibrod, v hodnote 2066,00 € uchádzačovi Strojsmalt a.s., Medený Hámor 5, 974 01 Banská Bystrica.