Prevencia v teréne

V zóne Schengenského pohraničného priestoru si zásady prevencie proti kriminalite, ekoprevencie a prevencie proti požiarom osvoja žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ v rámci podujatia Prevencia v teréne, ktoré sa uskutoční 5. júna 2019 v spolupráci týchto partnerov: Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance a Zemplínske osvetové stredisko Michalovce, kultúrne zariadenie KSK. Cieľom podujatia je vytvorením jedinečného zážitku rozvíjať u žiakov poznatky z oblasti prevencie sociálno-patologických javov, sprostredkovať poznávanie a informácie o povolaniach s tým súvisiacich a ponúknuť zaujímavé možnosti zmysluplného využívania voľného času. Podujatie sa uskutoční priamo v teréne, v reálnom prostredí, formou zážitkových aktivít, ktoré sú všeobecne uznávanou najúčinnejšou formou prevencie.