Lesník 09/2019

Aktuálne vydanie časopisu Lesník na stiahnutie. Prečítajte si novinky zo sveta lesov.

Stiahnuť PDF Archív vydaní

Lesnícke laboratórium

Lesnícke laboratórium, ktoré sídli na OZ Semenoles je venované skúmaniu kvality osiva, čo je súhrn všetkých biologických a technických vlastnosti osiva, ktorý určuje spôsobilosť osiva na výsev a dopestovanie sadbového materiálu alebo na jeho skladovanie.

 Ak ste nevedeli, že v rámci LESOV SR, š. p. máme laboratórium na testovanie kvality lesných drevín, prinášame Vám rozhovor s Mgr. Gabrielou Luptákovou PhD. z OZ Semenoles, ktorá toto laboratórium vedie.

V rámci LESOV SR existujú dva špecializované závody, jedným z nich je OZ Semenoles, ktorý sa zaoberá problematikou lesného semenárstva a škôlkarstva. V rámci závodu je zriadené laboratórium na kontrolu kvality lesných drevín, ktoré vediete. Aká je úloha laboratória?

V laboratóriu testujeme kvalitu osiva lesných a okrasných drevín a krov. Ide o osivo, ktoré je sa vysieva v našich lesných škôlkach, podľa výsledkov testov sa počítajú výsevové dávky. Okrem toho sa v laboratóriu hodnotí kvalita semennej suroviny pred zbermi, aby sme vedeli, či realizácia konkrétnych zberov bude pre nás ekonomická. V neposlednom rade je dôležité zhodnotiť kvalitu semennej suroviny a semena aj počas spracovania v procese výroby, pretože výsledky ovplyvňujú mnohé naše rozhodnutia napríklad, ktoré osivo skladovať dlhodobo a ktoré radšej vysiať v najbližšej jarnej sezóne.

Čo si máme predstaviť pod pojmom kvalita osiva?

Kvalita osiva je súhrn všetkých biologických a technických vlastnosti osiva, ktorý určuje spôsobilosť osiva na výsev a dopestovanie sadbového materiálu alebo na jeho skladovanie. Kvalita osiva sa hodnotí podľa nasledovných ukazovateľov: čistota osiva, absolútna hmotnosť, klíčivosť, životnosť, počet klíčivých (životných) sem semien v kg a obsah vody v semenách.

Mohli by ste nám stručne popísať princípy jednotlivých skúšok?

Čistota: informuje o percentuálnom podiele čistých semien a nečistôt v oddiely. Ovplyvňuje počet semien v kg, cenu osiva a je v menovateli vzorca na výpočet výsevovej dávky.

Absolútna hmotnosť: je hmotnosť 1000 semien, informuje o veľkosti semien, ovplyvňuje počet semien v 1 kg osiva a je v čitateli vzorca na výpočet výsevovej dávky. Treba upozorniť, že absolútnu hmotnosť veľmi ovplyvňuje obsah vody v semenách, preto hoci to žiadne normy neuvádzajú, by bolo vhodné ju uvádzať pri priemernom obsahu vody v semenách pre daný druh dreviny, alebo aspoň uviesť obsah vody.

Klíčivosť: Táto skúška stanovuje maximálnu schopnosť semien vyklíčiť pri štandardných laboratórnych podmienkach (ktoré v najväčšej miere vyhovujú danému druhu dreviny) a ktoré zaručujú opakovateľnosť a porovnateľnosť získaných výsledkov. Treba brať do úvahy, že výsledky dosiahnuté pri tomto teste nemožno dosiahnuť pri výsevoch, nakoľko test vyjadruje maximálnu schopnosť semien vyklíčiť pri ideálnych podmienkach.

V rámci testu klíčivosti sa stanovuje aj energia klíčenia, ktorá vyjadruje počet normálne vyklíčených semien v čase, ktorý zodpovedá zvyčajne 1/3 testu klíčivosti.

Rovnako hodnota klíčivosti ovplyvňuje cenu osiva a taktiež výpočet výsevovej dávky.

Životnosť: Je alternatívnym testom klíčivosti, táto skúška sa robí u tých drevín, ktoré prejavujú dormanciu a kde by testy klíčivosti trvali veľmi dlho (2-12 mesiacov), ako je napríklad buk, jedľa, lipa, javor, jaseň... Schopnosť semien vyklíčiť sa posudzuje podľa zafarbenia embrya a endospermu (alebo megagametofytu pri ihličnatých drevinách) po inkubácii v roztoku tetrazólia, ktorý zafarbuje na červeno živé (dýchajúce) pletivá, zatiaľ čo mŕtve pletivá sú zafarbené málo alebo vôbec. Podmienkou úspešného priebehu skúšky je správna príprava semien (ich navlhčenie, olúpanie a narezanie, uľahčujúce vniknutie roztoku do pletív semena).

Obsah vody: je potrebné neustále kontrolovať, lebo ovplyvňuje životné procesy v semene, rozhoduje o živote alebo odumretí a podmieňuje aj úspech skladovania osiva. Pretože k prekonaniu klíčneho pokoja, ktorý je vyvolaný prítomnosťou inhibítorov alebo morfologickým stavom embrya, môže dochádzať len v dostatočne navlhčených semenách, rozhoduje vlhkosť semien tiež o úspechu stratifikácie.

Sú veľké rozdiely  v podmienkach testov rôznych druhov drevín?

Áno, rozdiely sú najmä pri testoch klíčivosti a životnosti. Testy klíčivosti sa pri malých semenách ihličnanov (smrek, borovica, smrekovec) robia na filtračnom papieri v klíčnej skrini v striedavom režime 8 hod. 30 °C svetlo/ 16 hod. 20 °C tma a trvajú 21 dní.

Pri väčších semenách ako napr. dub sa robia testy klíčivosti v zmesi rašeliny a piesku pri  teplote 20 °C a trvajú 28 dní. Špeciálne pri dube sa kvôli zlepšeniu absorpcie vody, a tým urýchleniu klíčenia odrezáva 1/3 distálneho konca (tam kde je čiaška) a odstraňuje sa osemenie.

Ako som už spomínala pri testoch životnosti je veľmi dôležitá príprava semien pred vitálnym farbením. Oplodie a osemenie je iné u každého druhu dreviny, čomu je podriadená príprava semien (olúpanie a narezanie), takže testy životnosti sa robia inak pri každom druhu dreviny.

Podľa akých noriem v laboratóriu pracujete?

Problematiku lesného semenárstva: zber, kvalita a skúšky kvality plodov a semien lesných drevín riešila STN 48 1211. Táto norma v súčasnosti už nie je platná. Vzhľadom na to, že normu bolo potrebné aktualizovať, bol z podnetu MPRV vypracovaný Národným lesníckym centrom návrh novej. Na procese novej normy sa OZ Semenoles aktívne podieľal, nielen pri aktualizácii metodiky skúšok kvality ale aj pri aktualizácii priemerných hodnôt kvality lesného osiva, nakoľko zdokonalenie technológii spracovania semennej suroviny majú za následok zmenu mnohých ukazovateľov kvality. Napríklad zvýšenie podielu čistých semien, zníženie podielu prázdnych semien atď. Pri aktualizácii novej normy sa vo veľkej miere využívali aj pravidlá International seed testing asociation. V súčasnosti je STN v procese verejného prerokovania.

Je na takúto prácu potrebné lesnícke vzdelanie?

Najlepšia je asi kombinácia, ako to bolo u mňa. Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor biológia, kde som sa naučila pracovať v laboratóriu a vzhľadom na to, že po skončení vysokej školy som začala pracovať v lesníckom prostredí, som samozrejme doktorandské štúdium absolvovala na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene. Predmetom mojej doktorandskej práce bolo lesné semenárstvo (problematika klíčenia).

A na záver ešte jedna otázka, je práca v takomto laboratóriu náročná?

Po úrodnej zberovej sezóne 2018, ktorú Semenoles v maximálne možnej miere využil na zber a v  laboratóriu  ma doslova zaplavili vzorky osiva na testovanie kvality, som náchylná povedať, že hodne náročná. Veľmi náročné sú hlavne testy životnosti na jemnú manuálnu prácu a zároveň je potrebné mať dostatok skúseností, aby bolo vyhodnotenie správne. Ale najdôležitejšie je, keď práca človeka baví a mňa lesné semenárstvo baví, takže odpoviem takto, je to pomerne náročná, ale nesmierne zaujímavá a pekná práca. Veľmi pozitívne je, že na rozdiel od iných laboratórií tu môžem ihneď vidieť spätnú väzbu v procese semenárskej a škôlkarskej výrob