Úvod

! ! !   D E N N Ý  T Á B O R  V  M Ú Z E U  ! ! !

prvy turnus.jpgMilí rodičia, starí rodičia. Dnes začal v našom múzeu denný tábor.
Ešte máme pár miest voľných. Môžete prihlásiť svoje deti či vnúčatá.
Bližšie informácie: Ing. Ľ. Richterová; +421918828709

Tábor v múzeu alebo hľadanie odpovedí – organizácia a program
Organizácia:
Prvý turnus v termíne 1. – 4. 7. 2019 – zúčastní sa desať detí vo veku 6 – 14 rokov.
Druhý turnus v termíne 8. – 12. 7. 2019 – zúčastní sa desať detí vo veku 6 – 14 rokov.
Pôjde o denný tábor bez ubytovania a prenocovania, s dennou dochádzkou detí.

1. deň - Čo sme dnes objavili? 
8,00 – 9, 45 Vitajte v múzeu!
Privítanie, vzájomné predstavenie sa, organizačné pokyny, oboznámenie sa s programom celého táborového týždňa, zoznamovacia aktivita – výroba šiltoviek s menom, výroba menoviek pre každé dieťa.
9,45 – 10,00 prestávka na desiatu
10,00 – 11,45 
Čo je to múzeum? – rozprávanie o múzejníctve vo svete, na Slovensku i vo Zvolene, hra na kurátora múzejných zbierok
11,45 – 12,45 prestávka na obed
12,45 – 14,00  Tajomstvá múzea – prehliadka pivníc, príručného depozitára, pracovní kurátorov, kustóda a múzejnej knižnice. Ukážka historicky najzaujímavejších kníh, katalógov, listín a zbierkových predmetov
Prehliadka rekonštruovaných priestorov múzea spojená s ukážkou architektonicky najzaujímavejších pôvodných gotických prvkov budovy, premeny budovy, ktorá je pamiatkovo chránená.
Rozprávanie o Feketeovskom dome a jeho kliatbe stvárnenej v diele Terézie Vansovej.
V závere - v depozite hľadanie zbierkového predmetu podľa katalogizačnej karty.
14,00 – 14,15 prestávka
14, 15 – 15,30 Projekty múzea – Rozprávanie o dlhodobých tradičných projektoch múzea Zelený objektív a Etudy z dreva
ETUDY Z DREVA sú dlhodobou celoštátnou tvorivou súťažou v tvorbe drevených úžitkových predmetov, ktorá nadväzuje na slovenskú remeselnú tradíciu. Detskému účastníkovi tábora ponúkneme možnosť absolvovať celý príbeh etúd od zrodu myšlienky, cez grafický návrh, po jeho realizáciu. Inšpirovať ho budeme už ocenenými výrobkami a predpripravenými drevenými skladačkami, na ktorých si deti vyskúšajú svoju zručnosť. Na záver riešenie hlavolamov.
ZELENÝ OBJEKTÍV je rovnako dlhodobou celoštátnou tvorivou súťažou mladých fotografov na tému les. Detskí účastníci nazrú do jej zákulisia a z budúcich potenciálnych súťažiacich sa na chvíľu stanú členovia hodnotiacej komisie. Na záver skladanie fotografickej puzzle.

2. deň - Ako poznáme les?
8,00 – 8,15 – ranné stretnutie a zoznámenie sa s programom celého pobytového dňa
8,15 – 9,15 – Hlas lesa, hodina v expozícii pod vedením múzejného lektora – hádanky a zvukové ukážky hlasových prejavov zveri. 
9,15 – 9,30 prestávka
9,30 – 10,30 – Lesná zver – rozprávanie o význame jednotlivých druhov v lesnom ekosystéme v múzejnej expozícii Hlas lesa. Aj na tému „Sú zvieratá pre človeka nebezpečné?“
10,30 – 10,45 prestávka
10,45 – 11,45- Lesnícka poznávačka drevín a rastlín – z múzejných metodických pomôcok „Krabice plné lesa“ vybrané ukážky, deti sa budú učiť poznávať listy, kvety, púčiky, semená a drevo. Deň predtým dostanú deti úlohu doniesť vetvičku stromu na spoločné určenie.
11,45 – 12,45 obed
12,45 – 14.00 - Do lesa s kamerou, rozprávanie Mariána Číža zo Sv. Antona, skúseného dlhoročného múzejníka a fotografického lovca o pozorovaní zveri a tvorbe krátkych filmov o prírode. 
14,30 – 15,30 – Lesná pedagogika – lesná olympiáda v múzejnej záhrade.

3. deň - Čo vieme o dreve? 
8,00 – 8,15 – ranné stretnutie a zoznámenie sa s programom celého pobytového dňa
8,15 – 9,15 – Tradičné remeslá pre dnešok, rozprávanie o spracovaní dreva v minulosti a dnes, zoznámenie sa s jednotlivými remeslami
9,15 – 9,30 prestávka
9,30 – 10,30 – Drevo v tradičnej ľudovej kultúre – ukážka autentických zbierok a rozprávanie o ich používaní pri spracovaní a výrobe plátna.
Šuch.
10,30 – 10,45 prestávka
10,45 – 11,45 – Vystrúham si píšťalku – technicky nenáročná výroba signálnej píšťalky z liesky s pomocou základných rezbárskych nástrojov pod vedením rezbára Mgr. Matúša Fiľa.
11,45 – 12,45 obed
12,45 – 14,00 – „Drevený“ depozitár - Návšteva depozitárnych priestorov, kam noha bežného návštevníka nevkročí a ktoré schovávajú množstvo krásnych historických predmetov z dreva, ale aj náradia i strojov, vďaka ktorým vznikli.
14,00 – 14, 15 prestávka
14,15 - 15,30 – rozprávanie o stoličke v rámci výstavy V hlavnej úlohe stolička.
Výstavu Lesníckemu a drevárskemu múzeu zapožičala Bibiana v Bratislave. Hravou formou približuje najmenšiemu divákovi stoličku, no nie jej historický vývoj ale ako inšpiratívny predmet, ktorý ponúka veľký priestor na fantáziu, hru a výtvarné dopracovanie. Stolička po dotvorení detským účastníkom očarí svojou originálnou vážnou i komickou podobou.

4. deň - Kde všade sa stretávame s históriou?
8,00 – 8,15 – informácia o dennom programe
8,15 – 9,15 – Zvolen v minulosti, prezentácia zbierky historických pohľadníc – vývoj a premeny architektúry Zvolena v poslednom storočí.
9,15 – 9,30 prestávka
9,30 – 11,45 – Príbehy zvolenských domov, na jazde kolobežkou mestom Zvolen po stopách histórie na vytýčenej trase – porovnávanie histórie so súčasnosťou. 
11,45 – 12,45 obed
12,45 – 13,45 Výroba pohľadníc Zvolena –tvorivá aktivita 
13,45 – 14,00
prestávka
14,00 – 15,30 - Ľudovít Štúr a rodina Ostrolúcka, hodina v expozícii Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr – rozprávanie o slávnych dejinných kapitolách mesta Zvolen v 19. storočí a o tom, čo o nich prezrádzajú zbierky múzea. Spoločná výtvarná práca detí. 
15,00 – 15,30 – Hovorili sme o tom ... čo sa nám páči a čo si pamätáme + odovzdanie pamätných listov so spoločným fotením.

5. deň – Objavili sme, že...?
8,00 – 9, 00 – Ranný čaj na balkóne, informácia o dennom programe
9,00 – 9,15 - prestávka
9,15 – 11,15 – Poklady spod zeme alebo zábavné poznávanie archeológie. Návšteva a prehliadka archeologickej výstavy v priestoroch Starej radnice na Námestí SNP 21/31 vo Zvolene, kde sú vystavené archeologické objavy zo zvolenského Pustého hradu. Deti tvoria z plastelíny vlastné archeologické nálezy, z ktorých si svojpomocne hravou formou vytvoria a nainštalujú archeologickú výstavu. 
11,15 – 15,30 - Múzejná párty s opekaním, vlastnou aktívnou prezentáciou, besedou s prekvapením – stretnutie s novinárskou osobnosťou slovenského lesníctva a lesným pedagógom Mgr. Petrom Gogolom, šéfredaktorom časopisu Les&Letokruhy. 
Rozlúčka, odovzdávanie pamätných listov a spoločné fotenie.

Poznámka 1: Vzhľadom na kratší pracovný týždeň z titulu sviatku Sv. Cyrila a Sv. Metoda bude program štvrtého, t. j. záverečného dňa tábora prvého turnusu, upravený a obohatený o spoločenské aktivity piateho dňa druhého turnusu.

Zabezpečený je dozor, lektori, obed a pitný režim, zdravotná služba

P r i h l á š k u  s i  m ô ž e t e  s t i a h n u ť  t u

Vyplnenú prihlášku zašlite čo najskôr na adresu Lesníckeho a drevárskeho múzea alebo prineste osobne. Prihlášky prijímame len do naplnenia počtu.

Bližšie informácie poskytneme na: +421 918 828 709, lubica.richterova@lesy.sk

 

V Ý S T A V A

Pozvanka na vystavu

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum

a

Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti

Vás srdečne pozývajú na výstavu 

V HLAVNEJ ÚLOHE STOLIČKA
STARRING THE CHAIR 

6. 6. - 30. 9. 2019

Interaktívna výstava hravou formou približuje najmenšiemu divákovi stoličku ako inšpiratívny predmet, ktorý ponúka veľký priestor na fantáziu, hru a výtvarné dopracovanie. Stolička po dotvorení detským návštevníkom očarí svojou originálnou vážnou i komickou podobou.

Výstava je sprístupnená vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Námestí SNP č. 22/33 v utorok - piatok, nedeľa v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. 
Posledný vstup na prehliadku výstav a expozícií múzea o 16.30 hod.
Hromadné návštevy prosíme nahlásiť vopred na kontakty:
Ing. Ivan Mesároš;  +421918828710; ivan.mesaros@lesy.sk
Nájdete nás aj na FB.


E X P O Z Í C I E

Expozícia Rodina Ostrolúcka a Ľ. ŠtúrRODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra


Fotografia expozície Hlas lesaHLAS LESA

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve

Fotografia expozície Drevo vždy živé

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Tradičné remeslá pre dnešok

V Y S U N U T É   E X P O Z Í C I E

Fotografia z Lesníckeho skanzenuLesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

V objekte horárne nájdete expozície Izba starého horáraLesy SlovenskaLesy a život.
V Lesnej kaplnke je umiestnená expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

 

P O N Ú K A M E   N A   P R E D A J

Ponúkané publikácie a propagačný materiál si môžete zakúpiť v pokladni pri vstupe do múzea na Námestí SNP č. 22/33, Zvolen.

Titulný list knihy VLM II.Kniha Významné lesnícke miesta na Slovensku II.                             

Cena: 10,00 €

KniTitulný list knihy Lesnícke a drevárske múzeum od A po Zha Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Cena: 8,00 €Titulný list knihy Dejiny lesníctva na SlovenskuKniha Dejiny lesníctva na Slovensku

Cena: 35,00 €

 

Titulný list knihy Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Kniha Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Cena: 29,00 €
 

Titulný list knihy Tak sa z hory ozývaKniha Tak sa z hory ozýva

Cena: 2,60 €
 

Titulná strana knihy Topoľčianske zvernice 1907 - 2017Kniha Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Cena: 4,00 €


Turistická známkaTuristická známka LDM

Cena: 1,50 €

 

Pohľadnice Zvolen včera a dnesPohľadnice Zvolen včera a dnes

Cena: 1,00 €

 

Plátená taškaTaška plátená (38 cm x 41 cm)
Cena: 4,00 €

foto kľúčenkyKľúčenka
Cena: 1,50 €
 

magnetky, cena 1,50€ za kusMagnetky
Cena: 1,50 € za ks

 

magnetky meniace saMagnetky meniace sa
Cena: 2,00 € za ks

 

kniha Považská lesná železnicaKniha Považská lesná železnica
Cena: 6,00 €


 

Turistický denníkTuristický denník
Cena: 3,50 €

Vizitka jednodielna
Cena: 0,80 €

Vizitka dvojdielna
Cena: 1,00 €

 

Titulná strana knihy Lesnícke biografieKniha Lesnícke biografie
Cena: 20,00 €