Usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom - výzva

LESY SR š.p. prostredníctvom Odštepných závodov (ďalej len OZ) obhospodarujú lesné pozemky vlastníkov  na základe ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov v režime nájomného vzťahu vzniknutého z tohto zákona.

Ak ste vlastníkom lesných pozemkov a doposiaľ ste sa neprihlásili za účelom usporiadania vzťahov, môžete tak urobiť nasledovným postupom.

Pripravili sme pre Vás zoznam vlastníkov podľa evidencie katastra nehnuteľností.

Zverejnenie výzvy pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí v zmysle zákona č. 229/1991 Z. z.  o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku k dnešnému dátumu  nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom je v zmysle § 34 e) citovaného zákona   povinnosťou doterajšieho užívateľa lesného pozemku, ktorým sú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, prostredníctvom OZ, organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri.  

Chceme Vás ubezpečiť, že Vaše osobné údaje spracúvame a zverejňujeme zákonným spôsobom v zmysle čl. 6 ods. 1 c) GDPR.  Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa môžete získať v sekcii Ochrana osobných údajov.

Pri vyhľadávaní vlastníka je potrebné napísať vyhľadávané priezvisko voliteľne i meno do vstupného okienka. Dodržujte diakritiku a spojitosť priezviska. Po kliknutí na tlačidlo Vyhľadať systém prehľadá databázu.

Ak systém našiel zhodné priezvisko v databáze, ponúkne Vám výstup v pdf formáte. Vo výstupe je uvedené, v ktorej obci a katastrálnom území sa lesné pozemky nachádzajú. Zároveň je tam uvedené, u ktorého OZ je potrebné sa prihlásiť. Kontaktné údaje na OZ sa Vám zobrazia kliknutím na mapku alebo názov OZ pod mapkou.

Ak systém našiel zhodné priezvisko v databáze vo viacerých katastrálnych územiach a Vy neviete, ktoré je Vaše, spresnenie nájdete na adrese kataster portála, pričom je potrebné minimálne vyplniť katastrálne územie, názov vlastníka a overovací kód.

Ak systém nenašiel požadované priezvisko, dôsledne skontrolujte správnosť zadávaného priezviska. Dôvodom neúspechu vo vyhľadávaní môže byť to, že Vaše lesné pozemky obhospodaruje iný subjekt.