Odpredaj odstrelu

LESY SR zverejňujú ponuku zmluvného odpredaja odstrelu v poľovných revíroch v užívaní štátneho podniku.

Vo vybraných poľovných revíroch v užívaní podniku, ktoré nie sú súčasťou génových základní, podnik s ohľadom na ekonomickú výhodnosť a dlhodobé ciele stanovené v Koncepcii rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike (PDF, 1,2 MB) schválenej Vládou Slovenskej republiky  dňa 29. novembra 2017 poskytne zmluvný odpredaj odstrelu zveri a zveriny v zmysle prijatých zásad (PDF, 419 kB)

Písomná žiadosť o odpredaj odstrelu (DOC, 21 kB) spolu s prílohami musí byť doručená poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke do podateľne generálneho riaditeľstva najneskôr v deň uzávierky ponuky do 14:00 hod. (dátum uzávierky ponuky je uvedený nižšie v tabuľke).

Prílohy žiadosti:

  1. Výpis z registra poľovníckych organizácií (nie starší ako 3 mesiace)

  2. Čestné prehlásenie štatutára, že organizácia nemá žiadne pohľadávky a záväzky voči štátnym inštitúciám

  3. Plán rozvoja poľovníckeho hospodárenia v danom PR v 5 vyhotoveniach (osnova plánu (PDF, 281 kB))

  4. Písomný súhlas s akceptovaním zmluvných podmienok uvedených vo vzorovej zmluve (PDF, 319 kB)

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej ako LESY SR, š.p.) si vyhradzujú právo odmietnuť ponuku uchádzača ak:

  1. nebude dodržaná forma ponuky uchádzača uvedená v týchto podmienkach na predaj odstrelu, alebo

  2. ponuka uchádzača je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, alebo

  3. ponuka uchádzača je v rozpore s pravidlami uvedenými v týchto podmienkach na predaj odstrelu, alebo

  4. doterajšie pôsobenie, správanie alebo aktivity uchádzača, alebo jeho partnerov alebo členov poľovného združenia, alebo inej organizácie, ktorá predložila v tejto súvislosti ponuku je alebo bolo v rozpore so záujmami podniku LESY SR, š.p.

Došlé ponuky vyhodnocuje 5 členná  komisia vymenovaná podnikom LESY SR š.p.. Komisia pozostáva z dvoch členov podniku LESY SR, š.p. (predseda + člen), zástupcu Národného lesníckeho centra, zástupcu Slovenskej poľovníckej komory, zástupcu dozornej rady podniku LESY SR, š.p.. Každý člen komisie individuálne oboduje ten istý projekt, následne sa zo súčtu bodov stanoví celkový dosiahnutý počet bodov za daný projekt. Komisia vyhodnotí a posúdi  podľa váhy splnenia jednotlivých kritérií úspešného uchádzača.

AKTUÁLNE NIE SÚ V PONUKE POĽOVNÉ REVÍRY NA ZMLUVNÝ ODPREDAJ ODSTRELU ZVERI A ZVERINY. 

Bližšie informácie získate na odpredaj.odstrelu@lesy.sk