Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Solivar

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

  • Rodinný dom, súp. č. 461 na pozemku KN-C parc. č. 1426/3 a pozemok KN-C parc. č. 1426/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 3344, katastrálne územie Solivar, okres Prešov.

 

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica.

Kontaktná osoba: Mgr. Linda Sudolská

                             Mobil:  +421 918 444 121

                             Tel. :     +42148 43 44 121

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 20.7.2021 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 19.8.2021.

/files/lesy/obstaravanie/verejne-obchodne-sutaze/zoznam-sutazi/ovs--k-u-solivar.zip