Oprava betónového schodiska

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

 

2.4.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na opravu betónového schodiska a prístupového chodníka na objekte hájenky Borinka č. 254 v predpokladanej hodnote 2985.- € bez DPH, uchádzačovi: MSP MARTIŠ, s.r.o.. Okružná 1199,905 01 Senica