Transparentnosť je pre štátne lesy prvoradá

  • LESY SR š.p. pokračujú v odpredaji prebytočného majetku aj v roku 2018

  • Zoznam prebytočného majetku štátneho podniku LESY SR obsahuje 2676 položiek.

  • Očakávaný zisk štátneho podniku z odpredaja nehnuteľného majetku 2 800 000 eur.          

Ďalším transparentným krokom vedenia štátneho podniku LESY Slovenskej republiky je predaj prebytočného majetku. Ten bude realizovaný v súlade so smernicou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2689/2017-250 k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe s nakladaním štátneho majetku. „Štátny podnik LESY Slovenskej republiky v roku 2018 pristupuje k predajú prebytočného dlhodobo nevyužívaného majetku, vzhľadom
na fakt, že náklady podniku spojené s jeho držbou každoročne atakujú sumu 1 000 000 eur,“
uvádza generálny riaditeľ štátneho podniku Marian Staník a dodáva, že súčasný zoznam prebytočného majetku štátneho podniku obsahuje 2676 položiek, z toho stavby tvoria 827 položiek a pozemky 1849 položiek.

Transparentnosť predaja majetku vo vlastníctve štátneho podniku je a bude zabezpečená postupmi predaja uvedenými v zákone č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu
na iné osoby.
Predávaný majetok je rozdelený do viacerých kategórií. Kým stavby v havarijnom stave a stavby dlhodobo nevyužívané budú predávané formou obchodnej verejnej súťaže, rovnako ako aj opustené areály, ktoré sú svojou polohou a stavom pre štátny podnik a jeho činnosť neefektívne, stavby v prospech nájomcu a stavby v prospech vlastníka pozemku sa odpredajú na základe vopred uvedených podmienok. Predaj bytov v prospech nájomníka s nájomnou zmluvou za účelom bývania bude realizovaný v súlade so smernicou ministerstva,“ uvádza vedúci odboru komunikácie Marián Nosáľ a dodáva, že rovnako sú stanovené  podmienky týkajúce sa predaja pozemkov. „Odpredávané pozemky možno rozdeliť do štyroch skupín. Konkrétne ide o pozemky pod diaľnicami a rýchlostnými cestami, pozemky v rekreačných oblastiach pod chatami (chaty vo vlastníctve tretích osôb), pozemky pod stavbami (vo vlastníctve tretích osôb) a stavby a pozemky, ktoré sú svojou polohou a stavom pre LESY Slovenskej republiky, š.p. nevyužiteľné.“

Z dôvodu zamedzenia vzniku ďalšieho znehodnotenia prebytočného majetku plánuje štátny podnik pristúpiť v roku 2018 k priamemu odpredaju 196 položiek prebytočného majetku v rámci vysporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam. Štátny podnik plánuje odpredať 21 opustených areálov, ktoré sú polohou a stavom pre štátny podnik nezaujímavé. Ich predaj uskutočníme formou verejnej súťaže. Zisk štátneho podniku z odpredaja uvedeného nehnuteľného majetku odhadujeme na 2 800 000 eur,“ tlmočí rozhodnutie štátneho podniku vedúci odboru komunikácie Marián Nosáľ.