Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

Nevieme sa dostať k svojim právam v oblasti vlastníctva lesa. Za bývalého režimu prešli lesy do obhospodarovania š.p. Lesy Banská Bystrica. Okresný úrad Topoľčany, odbor katastra neoprávnene na základe hospodárskej zmluvy previedol vlastníctvo na Lesy Slovenská republika š.p. Banská Bystrica. Jeden z našich podielnikov sa domáhal na súde svojich práv a súdne konanie nakoniec vyhral a súd konštatoval že predmetné pozemky v jeho podiely sú predmetom dedenia a teda nie sú vlastníctvom Lesov š.p. Banská Bystrica. Ako sa máme domáhať svojich práv aj v ostatných spoluvlastníckych podieloch? Mali by Lesy š.p. vydať vlastnícke právo - neoprávnené do držby urbárskej spoločnosti ako pozemkovému spoločenstvu, ktoré riadne obnovilo svoju právnu subjektivitu? Ďakujem za odpoveď. Dátum: 28.10.2019 07:57
Je potrebné si uvedomiť, že majetok prešiel na československý štát,
teraz Slovenskú republiku. LESY SR š.p. sú správcom majetku SR a nemajú
oprávnenie vydať vlastníctvo SR, keď je zapísané na liste vlastníctva. Keďže
členovia nevyužili možnosti reštitučných zákonov (229/1991 Zb. a 503/2003 Z.z.),
ostáva im rovnaký postup ako u spomínaného podielnika.
Chcem sa opýtať či je pravdou,že má byť vydaná smernica na navracanie majetku do užívania pôvodným vlastníkom? Ak áno kedy bude vydaná? Nakoľko čakám na odovzdanie majetku do užívania už vyše polroka. Dátum: 28.10.2019 07:49
Bola prijatá novela zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ktorá podrobnejšie upravuje postupy navrátenia užívacích vzťahov vlastníkom.
Dobrý deň, prosím Vás, ako máme postupovať, keď na združenej parcele sú známy len 3 vlastníci s podielom 23% a zvyšok je vedený na SPF.. Obhospodarovatel nás často obchádza. Ďakujem. J. H. Dátum: 28.10.2019 07:58

Postupujte v zmysle § 51a
ods. 8 zákona 306/2005 Z.z. o lesoch a vyzvite obhospodarovateľa na
uzatvorenie nájomnej zmluvy.

Dobrý deň, ako vlastníci a spoluvlastníci parciel / lúky, pasienky a lesné pozemky/ v percentuálnom vyjadrení o veľkosti 15% celku, ktoré tvoria územný celok o veľkosti 140ha a nie sú spoločnými nehnuteľnosťami , v zmysle zákona č. 97/2013 z.z. o pozemkových spoločenstvách, máme záujem o založenie pozemkového spoločenstva, kde neznámi vlastníci, ktorých zastupujú Lesy SR š.p. /uvedený ako správca nehnuteľností/ vlastnia parcely v percentuálnom vyjadrení o veľkosti 48% celku. Je v súlade so zákonom a v kompetencii Lesov SR š.p., konať za týchto neznámych vlastníkov a zastupovať ich vo veci založenia, hlasovania v tomto spoločenstve a stať sa tak platným členom takto vzniknutého spoločenstva? Prosím o vaše stanovisko, prípadne o doporučenie ako postupovať a dané územie v zmysle zákona úživať a obhospodarovať? Dátum: 28.10.2019 07:58
Ak sú splnené zákonné podmienky, 52% vlastníkov môže založiť pozemkové spoločenstvo aj bez účasti LESOV SR. Vzťah k majetku neznámych vlastníkov v správe LESOV SR š.p. je možné upraviť v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 z.z. nájomnou zmluvou
Dobrý deň, som spoluvlastníkom podielov lesných pozemkov v správe Lesov SR /zo zákona/. Mám nárok na výplatu nájomného/? Takisto je to s urbárom. Má urbár nárok na výplatu nájomného? Čo v tom prípade, že nemáme záujem prevziať vlastnícke práva k lesným pozemkom? Ako sa to dá vyriešiť? cca 53 ha Dátum: 15.02.2019 13:27
Dobrý deň pán Velebír, 

LESY SR š.p. obhospodarujú lesné pozemky vlastníkov,
ktorí nepožiadali o vrátenie užívacích práv 
v režime nájmu vzniknutého z ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave
vlastníckych práv k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších
predpisov.Vlastník sa môže o svoje práva prihlásiť na územne
príslušnom odštepnom závode LESOV SR š.p. s požiadavkou :- prevziať pozemok do samostatného obhospodarovania. Pri
splnení zákonom stanovených kritérií sa odovzdanie užívacích práv uskutoční
dohodou- uzatvoriť s doterajším obhospodarovateľom nájomnú
zmluvu.  Výška nájomného sa odvíja od
úloh stanovených platným programom starostlivosti o les- požiadať o vyplácanie nájomného za nájom vzniknutý zo
zákona.Pri majetku podielnikov spoločnej nehnuteľnosti bývalých
urbársky spoločností je potrebné obnoviť činnosť založením pozemkového
spoločenstva podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. V mene
spoluvlastníkov koná výbor tak, ako o tom rozhodne valné zhromaždenie.

Dobrý deň,
zaujíma ma, či je možné súkromnej osobe odpredať štátny majetok - háj, ak je tento zaradený do Európskej siete chránených území a Území európskeho významu so špecifickým chránenými biotopmi.

Vopred ďakujem za odpoveď.
KK
Dátum: 11.04.2018 09:05
Pekný deň prajem,
zákon zakazuje predaj lesného majetku štátu. Po súhlase správcu majetku - LESY SR, Štátne lesy TANAPu alebo Lesohospodársky podnik Ulič a po schválení ministerstvom pôdohospodárstva je možná iba zámena za pozemok rovnakej výmery a hodnoty.
Dobrý deň,

dá sa niekde zistiť cena lesného pozemku KÚ Kalinovo okres Poltár, z dôvodu dedičského konania?
Jedná sa o to aby si notár neurčil príliš vysokú cenu, keďže z tejto hodnoty sa rátajú poplatky.
Ďakujem.
Dátum: 29.09.2016 07:54

Dobrý deň,


cenu lesného pozemku nie je možné bez obhliadky miesta a porastu určiť. Podnik LESY Slovenskej republiky sa pri majetkových prevodoch riadi zväčša znaleckým posudkom.

Dobry den,
mam zaujem o kupu pozemku v sukromnom vlastnictve, ku ktoremu vedie jedina pristupova cesta patriaca statnym lesom SR. Cesta dalej pokracuje a konci v miestnej osade, ktorej obyvatelia ju taktiez vyuzivaju. Ake su prosim podmienky vyuzivania takejto cesty a ci bude potrebne nejake povolenie od SL SR pre ucel stavebneho povolenia v pripade vystavby na danom pozemku? Dakujem pekne vopred za Vasu odpoved.

S pozdravom
M.
Dátum: 29.09.2016 08:00
Lesné cesty v majetku a správe podniku LESY Slovenskej republiky je možné využívať v súlade so zákonom o lesoch. Podnik umožňuje na základe žiadosti a po vzájomnej dohode využívať lesné cesty majiteľom nehnuteľností, ku ktorým nie je možný iný prístup.
Dobrý deň,
Od roku 2000 som dedičom pozemkov v lesnom spoločenstve, pozemky sú zapísané na moje meno aj v katastri.  Keďže som od tej doby doposiaľ neobdržal žiadne podiely na hospodárskom výsledku, na zhromaždení vlastníkov som na to upozornil. Zaujímalo by ma, či je možné podiely získať so spätnou platnosťou.

Druhý dotaz je, že v dedičskom konaní kde notár žiadal o prevod v katastri, niektoré pozemky ostali nedopatrením zapísané v katastri na meno zosnulej. Požiadal som o nápravu, bude možné podiely spätne vyplatiť aj v tomto prípade?

Ďakujem
Dátum: 13.06.2016 07:13
Pekný deň prajem, pokiaľ sú vaše pozemky v užívaní spoločenstva vlastníkov, je vyplatenie náhrady za užívanie vecou tohto vedenia tohto spoločenstva a štatútu, ktorým sa spoločenstvo riadi. Pokiaľ  pozemky užíva podnik LESY Slovenskej republiky, majitelia pozemkov dostanú po preukázaní vlastníctva náhradu za užívanie za posledné tri roky. To je doba, po ktorú sa ukladajú prípadné zisky z obhospodarovaní pozemkov neznámych vlastníkov na depozitný účet.
Dobrý deň
Chcem sa spýtať aké povolenie potrebujem na vyťaženie ihličnatého dreva z vlastnej parcely na účel stavby krovu, jedná sa cca o 14m3.
 
Dátum: 29.04.2016 06:37

Dobrý deň,


potrebujete súhlas na ťažbu od vášho odborného lesného hospodára.

Otázky a odpovede - verejne - dotazník

Vyplňte prosím formulár a odošlite ho nášmu odborníkovi.