Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

Dobry den.Pokial si chcem umiestnit vcely do lesa,resp.na pozemky,ktorych majitelom su Lesy SR,aky zvolit v tomto pripade postup?Dakujem za odpoved. Dátum: 12.03.2020 10:26
Dobrý deň, o udelenie súhlasu na umiestenie včelstiev na pozemkoch v správe LESOV SR musíte požiadať miestny Odštepný závod. Slovenský zväz včelárov vydal podrobný postup v Obežníku č. 1/2020, ktorý nájdete na priloženej adrese: https://vcelari.sk/2020/01/obeznik-szv-c-1-2020-docasne-umiestnenie-vcelstiev-na-zaklade-memoranda-o-spolupraci-v-oblasti-lesneho-hospodarstva-so-slovenskym-zvazom-vcelarov/
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, kto uzatváva zmluvu k inému právu k pozemku ak vlastníkom pozemku pod vodným tokom sú Lesy SR. V mojom prípade stavebný úrad žiada odo mňa takúto zmluvu z dôvodu realizovania elektro prípojky k rodinnému domu ponad vodný tok v telese mostíka. Tok je síce v správe SvP ale pozemok je podĺa LV vo vlastníctve Lesy SR. Iné právo v pozemkom predsa môže dať iba jeho vlastník. Ďakujem Dátum: 14.02.2020 10:13

S realizáciou elektroprípojky ponad vodný tok by mal súhlasiť správca
vodného toku, ktorým je SVP a na pozemok, ktorý je vo vlastníctve LESOV je
možné riešiť  zmluvou o zriadení vecného bremena. Na základe vyššie uvedeného,
môžete adresovať na LESY SR žiadosť o uzatvorenie vzťahu k pozemku vo
vlastníctve SR a priložiť k nej všetky potrebné podklady.

Ako dlho trvá odpoveď na oficiálny list ohladne usporiadania vzťahov v otázkach nájomných zmlúv? Dátum: 30.12.2019 06:51
Lehota na odpoveď nie je určená. Predpokladom na odpoveď je starostlivé
preskúmanie všetkých podkladov, ktoré boli poskytnuté v rámci žiadosti.
Snahou je zaslať odpoveď čo najskôr.
Dobrý deň Chcem sa opýtať, či je možné urobiť zámenu lesného pozemku v mojom podiele 1/2 a podiele štátu 1/2. Štát by svoj podiel vymenil so mnou za podiel 1/1 parcely rovnakej výmery, významu a hodnoty. Na koho by som sa mal obrátiť, kto spíše zmluvu, atď. Jedná sa okolo 1000 m2. Poraďte prosím. Ďakujem Dátum: 30.12.2019 06:52

Je možné realizovať zámenu spoluvlastníckeho podielu
k lesnému pozemku v prípade, ak dôjde k navýšeniu podielu štátu
za iný lesný pozemok vo vlastníctve štátu. V rámci zámeny sa posudzujú
ďalšie podmienky – pri pozemku vo vlastníctve štátu, ktorý má byť zamenený sa
preveruje uplatnenie reštitučných nárokov, umiestnenie v chránenom území,
umiestnenie pozemku  v územnoplánovacej dokumentácii. Tiež sa
posudzuje jeho výmera a celková hodnota stanovená znaleckým posudkom,
pričom platí, že celková výmera a hodnota lesného pozemku vo vlastníctve
štátu nesmie byť vyššia o viac než 10 % oproti výmere a celkovej
hodnote ponúknutého spoluvlastníckeho podielu. So žiadosťou o zámenu
pozemkov sa obráťte na LESY Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66
Banská Bystrica. V žiadosti špecifikujte predmet a dôvod zámeny.

Dobrý deň mám záujem kúpiť podiel v urbariate. Chcem sa opýtať ci je možné nakladať s týmto podielom aj keď niektorý členovia urbariatu majú na seba exekúciu. Ďalej sa chcem opýtať ci je mozna ťažba dreva plošné alebo len vo vyhradených oblastiach pokiaľ sa jedná o les bez stupňa ochrany a ťažba už tam bola povolena Dátum: 30.12.2019 06:53

Vo všeobecnosti je možné nakladať so spoluvlastníckym
podielom. Exekučné, prípadne iné obmedzujúce právo sa vzťahuje ku konkrétnemu
spoluvlastníckemu podielu.Na otázku sa nedá presne odpovedať, záleží na konkrétnom
prípade, poraste. Vo všeobecnosti je ťažba dreva, jej výška, použitý
hospodársky spôsob stanovené v programe starostlivosti o lesy. Každý
vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa má povinnosť zabezpečiť odborné
hospodárenie v lese prostredníctvom odborného lesného hospodára. Táto
osoba organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese. S týmito
otázkami je potrebné sa obrátiť na túto osobu.

Nevieme sa dostať k svojim právam v oblasti vlastníctva lesa. Za bývalého režimu prešli lesy do obhospodarovania š.p. Lesy Banská Bystrica. Okresný úrad Topoľčany, odbor katastra neoprávnene na základe hospodárskej zmluvy previedol vlastníctvo na Lesy Slovenská republika š.p. Banská Bystrica. Jeden z našich podielnikov sa domáhal na súde svojich práv a súdne konanie nakoniec vyhral a súd konštatoval že predmetné pozemky v jeho podiely sú predmetom dedenia a teda nie sú vlastníctvom Lesov š.p. Banská Bystrica. Ako sa máme domáhať svojich práv aj v ostatných spoluvlastníckych podieloch? Mali by Lesy š.p. vydať vlastnícke právo - neoprávnené do držby urbárskej spoločnosti ako pozemkovému spoločenstvu, ktoré riadne obnovilo svoju právnu subjektivitu? Ďakujem za odpoveď. Dátum: 28.10.2019 07:57
Je potrebné si uvedomiť, že majetok prešiel na československý štát,
teraz Slovenskú republiku. LESY SR š.p. sú správcom majetku SR a nemajú
oprávnenie vydať vlastníctvo SR, keď je zapísané na liste vlastníctva. Keďže
členovia nevyužili možnosti reštitučných zákonov (229/1991 Zb. a 503/2003 Z.z.),
ostáva im rovnaký postup ako u spomínaného podielnika.
Chcem sa opýtať či je pravdou,že má byť vydaná smernica na navracanie majetku do užívania pôvodným vlastníkom? Ak áno kedy bude vydaná? Nakoľko čakám na odovzdanie majetku do užívania už vyše polroka. Dátum: 28.10.2019 07:49
Bola prijatá novela zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ktorá podrobnejšie upravuje postupy navrátenia užívacích vzťahov vlastníkom.
Dobrý deň, prosím Vás, ako máme postupovať, keď na združenej parcele sú známy len 3 vlastníci s podielom 23% a zvyšok je vedený na SPF.. Obhospodarovatel nás často obchádza. Ďakujem. J. H. Dátum: 28.10.2019 07:58

Postupujte v zmysle § 51a
ods. 8 zákona 306/2005 Z.z. o lesoch a vyzvite obhospodarovateľa na
uzatvorenie nájomnej zmluvy.

Dobrý deň, ako vlastníci a spoluvlastníci parciel / lúky, pasienky a lesné pozemky/ v percentuálnom vyjadrení o veľkosti 15% celku, ktoré tvoria územný celok o veľkosti 140ha a nie sú spoločnými nehnuteľnosťami , v zmysle zákona č. 97/2013 z.z. o pozemkových spoločenstvách, máme záujem o založenie pozemkového spoločenstva, kde neznámi vlastníci, ktorých zastupujú Lesy SR š.p. /uvedený ako správca nehnuteľností/ vlastnia parcely v percentuálnom vyjadrení o veľkosti 48% celku. Je v súlade so zákonom a v kompetencii Lesov SR š.p., konať za týchto neznámych vlastníkov a zastupovať ich vo veci založenia, hlasovania v tomto spoločenstve a stať sa tak platným členom takto vzniknutého spoločenstva? Prosím o vaše stanovisko, prípadne o doporučenie ako postupovať a dané územie v zmysle zákona úživať a obhospodarovať? Dátum: 28.10.2019 07:58
Ak sú splnené zákonné podmienky, 52% vlastníkov môže založiť pozemkové spoločenstvo aj bez účasti LESOV SR. Vzťah k majetku neznámych vlastníkov v správe LESOV SR š.p. je možné upraviť v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 z.z. nájomnou zmluvou
Dobrý deň, som spoluvlastníkom podielov lesných pozemkov v správe Lesov SR /zo zákona/. Mám nárok na výplatu nájomného/? Takisto je to s urbárom. Má urbár nárok na výplatu nájomného? Čo v tom prípade, že nemáme záujem prevziať vlastnícke práva k lesným pozemkom? Ako sa to dá vyriešiť? cca 53 ha Dátum: 15.02.2019 13:27
Dobrý deň pán Velebír, 

LESY SR š.p. obhospodarujú lesné pozemky vlastníkov,
ktorí nepožiadali o vrátenie užívacích práv 
v režime nájmu vzniknutého z ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave
vlastníckych práv k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších
predpisov.Vlastník sa môže o svoje práva prihlásiť na územne
príslušnom odštepnom závode LESOV SR š.p. s požiadavkou :- prevziať pozemok do samostatného obhospodarovania. Pri
splnení zákonom stanovených kritérií sa odovzdanie užívacích práv uskutoční
dohodou- uzatvoriť s doterajším obhospodarovateľom nájomnú
zmluvu.  Výška nájomného sa odvíja od
úloh stanovených platným programom starostlivosti o les- požiadať o vyplácanie nájomného za nájom vzniknutý zo
zákona.Pri majetku podielnikov spoločnej nehnuteľnosti bývalých
urbársky spoločností je potrebné obnoviť činnosť založením pozemkového
spoločenstva podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. V mene
spoluvlastníkov koná výbor tak, ako o tom rozhodne valné zhromaždenie.