Úsek rozvojovo-investičného riaditeľa

 

Rozvojovo-investičný riaditeľ:
  • zabezpečuje a koordinuje investičnú činnosť
  • riadi a zabezpečuje účasť podniku na čerpaní štrukturálnych fondov (ŠF) Európskej únie (EU) a týmto zabezpečuje a podporuje trvalo udržateľný rozvoj podniku
  • riadi a zabezpečuje účasť podniku v projektoch cezhraničnej spolupráce
  • usmerňuje účasť a spoluprácu v rámci čerpania ŠF v spoločných programoch zameraných na podporu zamestnanosti a podporu zamestnávania marginálnych skupín, organizovaných v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR)
  • zodpovedá za riadenie správy drobných vodných tokov

 

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Kontakt

Odbor investícií

Ing. František FODOR   

frantisek.fodor@lesy.sk
+421 48 4344 222

Odbor projektov EU   

Ing. František KRÁL

f.kral@lesy.sk
+421 48 4344 166