Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž

Verejná obchodná súťaž - predaj

Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • Stavby: 400 stol. dielňa-píla, s.č. 310 na pozemku KN-C p.č. 468; dielne-píla, s.č. 311 na pozemku KN-C p.č. 469; sklad - píla, s.č. 312 na pozemku KN-C p.č. 471; sklad motorov-píla, s.č. 313 na pozemku KN-C p.č. 473; garáže-píla, s.č. 314 na pozemku KN-C p.č. 472; čerp. stanic.PH-píla, s.č. 315 na pozemku KN-C p.č. 475; strážnica-píla, s.č. 316 na pozemku KN-C p.č. 476; 640 čerpacia stanica, s.č. 408 na pozemku KN-C p.č. 470/3 s príslušenstvom
  • Pozemky: Pozemky KN-C parc. č. 468, 469, 470/1, 470/2, 470/3, 471, 472, 473, 474, 475, 476, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 928 m2, k. ú. Ľubochňa
  • Stavba: 700 Budova–objekt lesného hospodárstva, súp. č. 195 na pozemku KN-C parc. č. 528/3 Pozemky: pozemky KN-C parc. č. 528/3, 528/4, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 448 m2, katastrálne územie Repište
  • Stavby: 700 Horáreň, súp. č. 14 na pozemku KN-C parc. č. 892/3, 700 hospodárska budova, súp. č. 3638 na pozemku KN-C parc. č. 892/4 s príslušenstvom a

Pozemky: pozemky KN-C parc. č. 892/3, 892/4, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 183 m2, katastrálne územie Brádno

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
Fax: 048 / 43 44 195
Mobil: +421 918 334 522
Tel. : 048 / 43 44 156
e-mail: sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 3.7.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.