Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj dreva na OM

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo LS Zákamenné

Vyhlásenie OVS OM Svätá zem

Technologický protokol

Vzor KZ predaja na OM

Záznam z priebežnej kontroly

Všeobecné záväzné podmienky

Harmonogram predaja dreva na OM

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk

Kontrolná známka - návrh

 

Doplnok súťažných podmienok

Pri uzatváraní (podpise) zmluvy, musí výherca predložiť výpis z registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona 315/2016 Z. z.