OZ Čadca - verejná obchodná súťaž

OZ Čadca - verejná obchodná súťaž - LC Ochodnica

LESY SR, š.p. Banská Bystrica, Odštepný závod Čadca
Ul. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca

Vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na realizáciu stavby - LC Ochodnica - oprava

Súťažné podmienky pre verejnú obchodnú súťaž