ÚVOD

KONTAKTY

DRAŽBY DREVA

PONUKA
CENNÍKY
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Žilina > súťaže > novy dokument


Výmenníková stanica VS

Sútažné podmienky

na dodávku stavebných prác na akciu "Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla",
v objekte bývalého Výpoctového strediska, Moyzesova ulica c.54 v Žilina

1. Obstarávatel :

                             Lesy SR,š.p.Banská Bystrica, 
                       Odštepný závod Žilina
                       námestie M.R.Štefánika c.1, 
                       011 45 Žilina

2. Predmet obstarávania :

                             Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla

3. Miesto realizácie stavby :

                             objekt bývalého Výpoctového strediska, Moyzesova ulica c.54 v Žilina

4. Vymedzenie predmetu sútaže :

Rekonštrukcia jestvujúcej parnej výmenníkovej stanice APPS 0,5 s výkonom 500 kW , výmenou za  odovzdávaciu stanicu pre ohrev vykurovacej vody a TÚV, s automatickým dopúštaním a expanzomatom. Odovzdávacia stanica tepla musí zodpovedat výkonom štvorpodlažnej budove, pôdorysných rozmerov 20 x 25 m, výška budovy je cca 18 m.

Súcastou výmenníkovej stanice bude meranie a regulácia (MaR), kondenzátne hospodárstvo a odvodnenie parnej prípojky, obehové cerpadlá.

 5. Termín realizácie :

 • predpokladané zacatie stavby november 2004
 • ukoncenie stavby max. do 14 dní od zacatia montážných prác

6. Podmienky úchádzaca v obchodnej verejnej sútaži :

a.      Odborná spôsobilost na vykonávanie prác, ktoré sú predmetom sútaže musí byt doložená originálom, alebo fotokópiou výpisu z Obchodného registra, alebo živnostenského listu.

b.     Potvrdenie príslušného súdu, že uchádzac nie je v konkurze, alebo likvidácii, nebolo voci nemu zacaté konkurzné, alebo likvidacné konanie a nebol ani zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako 3 mesiace.

c.      Potvrdenie príslušného úradu, že uchádzac nemá evidované nedoplatky poistného do zdravotného poistenia a dôchodkového zabezpecenia, nemocenského poistenia a príspevku na poistenie v nezamestnanosti, nie staršie ako 3 mesiace.

d.     Potvrdenie príslušného úradu, že nemá v SR evidovené danové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie staršie ako 3 mesiace.

e.      Vyhlásenie uchádzaca o pravdivosti všetkych dokladov a údajov uvedených v ponuke.

f.        Všetky požadované doklady, okrem dokladu o odbornej spôsobilosti je možné nahradit potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v Zozname podnikatelov.

7. Preukázanie technickej spôsobilosti uchádzaca :

a.      Referencie – zoznam stavieb rovnakého, alebo podobného charakteru ako predmet sútaže, realizovaných za posledné 3 roky.

b.   Údaje o strojnom, výrobnom a technickom vybavení.

8. Cenová ponuka a platobné podmienky :

Cenová ponuka bude urcená ako cena pevná na celú stavbu, v clenení:


1.      cena technológie odovzdávacej stanice, vrátane expanzomatu, kondenzátneho hospodárstva a odvodnenia parnej prípojky, cerpadlá, vodomery, doplnovanie .
2.      Meranie a regulácia s rozvádzacom,káble ,lišty, tlacidlá, práca ...3.      Práce – demontáž a montáž výmeníkovej stanice, zapojenie na el. energiu, zaškolenie obsluhy, revízne správy, prevádzkový predpis.

Cena sa uvedie v Sk, bez DPH.
Cenu za zhotovenie stavby zaplatí objednávatel na základe faktúr vyhotovených dodávatelom za skutocne vykonané práce. Lehota splatnosti faktúr je 21 dní.
Zálohy na zhotovenie diela objednávatel neposkytuje !

9. Spôsob predkladania sútažných návrhov :

Sútažné návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku v zalepenej obálke oznacenej heslom "Sútaž - neotvárat !" s názvom "Rekonštrukcia výmenníkovej stanice" a s adresou uchádzaca, na adresu vyhlasovatela poštou, alebo osobne v termíne do :

5.novembra 2004, do 1400 hod..
Sútažné návrhy predložené po urcenej lehote nebudú zahrnuté do sútaže a budú vrátené uchádzacovi neotvorené.

Sútažné návrhy musia byt podpísané štautárnym zástupcom navrhovatela.
Preberanie sútažných podkladov úcastníkmi verejnej obhchodnej sútaže je možné uskutocnit od 25.10.2004 do 04.11.2004 v case od 700hod do 1000hod, na adrese obstarávatela, II.poschodie, c.dverí 219.
Kontaktná osoba obstarávatela je Pavol Piala, c.t. 041/5172 123, 0903 805 796

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :

Hodnotené budú len sútažné návrhy, ktoré splnajú podmienky uvedené v bodoch 4.-9. Sútažné návrhy budú hodnotené podla nasledovných kritérií:

 

 1. Cena dodávky a prác
 2. Doba realizácie
 3. Referencie
 4. Servisné podmienky

Vyhlasovatel oznámi výsledok verejnej obchodnej sútaže všetkým navrhovatelom v termíne do 15.11.2004.

11. Dalšie podmienky verejnej obchodnej sútaže :

 1.  Vyhlasovatel si vyhradzuje právo neprijat ani jeden sútažný návrh, prípadne zmenit rozsah predmetu obstarávania.
 2. Návrh zmluvy o dielo /ZOD/musí obsahovat dojednania uvedené vo vzorovej ZOD, ktorá je súcastou sútažných podmienok.
 3. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovatel svoju ponuku odvolat, zmenit, príp. inak upravit.
 4. Uchádzac prevzatím sútažných podkladov prejavuje súhlas s podmienkami úcasti v obchodnej verejnej sútaži.
 5. Vyhlasovatel neuhrádza uchádzacom žiadne náklady spojené s úcastou v tejto verejnej obchodnej sútaži.

 

       v Žiline dna 19.10.2004                                                       Ing. Róbert Sivcák

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené