PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Profil firmy > Práca u nás > Rozvoj zamestnancov


Rozvoj zamestnancov

Nová koncepcia vzdelávania zamestnancov - významný nástroj strategického riadenia Lesov SLOVENSKEJ REBUBLIKY, šTÁTNY pODNIK.

 

Kvalifikovaný personál podniku je súčasťou jeho schopností správne, rýchlo a úspešne sa orientovať v podnikateľskom prostredí a dosahovať stanovené ciele. 

 

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik zabezpečujú svoju činnosť prostredníctvom personálu, ktorý svoju kvalifikáciu získal prevažne v lesníckych vzdelávacích inštitúciách, ktoré sú aj hlavným zdrojom zamestnancov LESOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik. 

Pre robotnícke profesie sú to stredné odborné učilištia lesnícke:

  • Modra  Harmónia
  • Banská Štiavnica
  • Tvrdošín
  • Bijacovce
  • Sigord

pre technicko-hospodárske funkcie:

  • Stredná lesnícka škola Banská Štiavnica
  • Stredná lesnícka škola Liptovský Hrádok
  • Stredná lesnícka škola Prešov
  • Lesnícka fakulta Technickej univerzity Zvolen.

Pre špecifické funkcie tiež s kvalifikáciou z iných vzdelávacích inštitúcií so zaradením ekonomickým, strojárenským, stavebným, drevárskym, právnickým a podobne.

Dalšie vzdelávanie zamestnancov sa realizuje na základe potrieb zamestnávateľa a v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, a to predovšetkým prostredníctvom špecializovanej vzdelávacej inštitúcie zameranej na ďaľšie vzdelávanie zamestnancov . Ústav pre výchovu a vzdelávanie zamestnancov lesného a vodného hospodárstva SR vo Zvolene. Na základe "Zmluvy o spolupráci" sa každoročnou špecifikáciou podľa potrieb zamestnávateľa realizujú jednotlivé vzdelávacie programy.

 

 

 
POHĽAD SPRED TROCH ROKOV - Z ČLÁNKU V HOSPODÁRSKYCH NOVINÁCH
...v mnohých firmách sa zamestnávateľ priamo stará o ďalšie vzdelávanie svojich pracovníkov. Musíme však podotknúť, že v našich terajších slovenských pomeroch ide predovšetkým o ministerstvá, banky a zahraničné firmy. Teda tam, kde majú na vzdelávanie svojich pracovníkov peniaze. Niektorí posielajú pracovníkov aj do škôl, alebo na školenia či kurzy...
SÚČASNÝ POHĽAD
Postoj manažérov k zodpovednosti za odborný rozvoj a osobný rast pracovníkov, ktorých riadia, prešiel od začiatku deväťdesiatich rokov pozitívnym vývojom. Napriek tejto pozitívnej zmene väčšine vzdelávacích programov, s ktorými som sa stretával v rôznych podnikoch, chýba systémový prístup. Systémový prístup predpokladá hlbší a z časového hľadiska perspektívnejší pohľad na potrebu permanentného vzdelávania pracovníkov organizácie. V praxi mnohých organizácií sa ešte stále môžeme stretnúť s prístupom ku vzdelávaniu zamestnancov ako k nevyhnutnému zlu.
DOSTÁVAME SA MEDZI NAJVÝZNAMNEJŠIE SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU V OBLASTI ROZVOJA ZAMESTNANCOV
Lesy Slovenskej republiky, š. p. ako zamestnávateľ vnímajú kvalitu svojich zamestnancov, teda ich znalosti, zručnosti a hlavne postoje a správanie za najvýznamnejší kapitál, formujúci firemnú kultúru. Zámerom vzdelávania zamestnancov je dosiahnutie trvalých zmien, najmä v znalostiach, zručnostiach a postojoch, ktoré podporujú a zvyšujú výkon zamestnanca pri plnení jeho úloh a cieľov vyplývajúcich zo stratégie a potrieb našej organizácie. Aj z tohto dôvodu bola Odborom riadenia ľudských zdrojov pripravená nová koncepcia vzdelávania zamestnancov LESOV SR, š. p.. Z pohľadu vzťahu podnik – zamestnanec sa jedná o dokument strategického významu. Tento dokument bol práve prednedávnom schválený vo vedení nášho podniku. Týmto prvým krokom a následnými čiastkovými projektami v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov, sa dostáva náš podnik na úroveň už vyššie spomínaných bánk a zahraničných firiem.
CIEĽ A PROCES VZDELÁVANIA
Hovoriť v súčasnosti o cieľoch a procese vzdelávania by sa mohlo zdať "nosením dreva do lesa". Napriek tomu by som rád poznamenal, že cieľom vzdelávania je okrem iného aj získanie potrebných zručností pre efektívne vedenie ľudí a osvojenie si ústredných hodnôt firmy, ich aplikáciu do pracovného správania sa zamestnancov a ich implementáciu do bežného života.
Celkový proces vzdelávania prebieha a bude v našom podniku prebiehať v nasledovných etapách:
1.    Analýza potrieb vzdelávania – vychádza zo znalostí cieľov našej organizácie, zo súčasnej úrovne znalostí našich zamestnancov a z hodnotenia dosiahnutého stavu. Potreby vzdelávania sa identifikujú monitoringom kompetenčnej odbornej a nadodbornej úrovne našich zamestnancov formou využitia výsledkov personálneho auditu, výsledkov hodnotenia zamestnancov, formou zisťovacích dotazníkov a komunikácie s riadiacimi, ale aj s ostatnými zamestnancami, za účelom zistenia potrieb vzdelávacích aktivít, tak do ich množstva, ale hlavne podľa ich tematického zamerania.
2.    Vytvorenie plánu vzdelávania – je v súlade s organizačnou štruktúrou LESOV SR, š. p. podľa množstva a odborného zamerania jednotlivých funkčných úrovní so skupinovými vzdelávacími aktivitami, ale aj s aktivitami  zameranými na jednotlivcov podľa ich potrieb, v súlade s potrebami organizácie.
3.    Realizácia vzdelávania – prebieha prostredníctvom objednávania a zadávania vzdelávacích aktivít vzdelávacím inštitúciám, ktoré sú držiteľmi príslušných akreditácií. Využívajú sa ich štandardné vzdelávacie moduly, ale zároveň zabezpečujeme tvorbu špeciálnych vzdelávacích modulov, ktorých náplň plne zodpovedá požiadavkám na znalosti očakávané od konkrétnych cieľových skupín. V samotnej realizácii je požadované použitie rôznych metód – podľa ich vhodnosti pre konkrétne časti vzdelávacích modulov.
4.    Zhodnotenie procesu vzdelávania – Pri vyhodnocovaní efektov zo vzdelávania budeme hodnotiť jeho prínosy
·       prostredníctvom štatistiky, rozborov, metódou HR benchmarkingu a HR controllingu (kvantitatívne vyhodnocovanie),
·       hodnotením prínosov a očakávaného efektu prostredníctvom spracovania kontrolných testov a prostriedkov verifikácie osvojenia si vedomostí (kvalitatívne vyhodnocovanie).
O AKÝCH VZDELÁVACÍCH AKTIVITÁCH TEDA MÔŽEME HOVORIŤ?
Potrebu vzdelávacích aktivít nášho podniku rozdeľujeme do štyroch hlavných oblastí:
 
1. Odborné vzdelávanie
Jedná sa o všetky školiace aktivity, ktoré sa zaoberajú zvyšovaním kvalifikačnej úrovne zamestnancov od lesníckej problematiky, cez marketing, ekonomiku, financie, daňovníctvo a legislatívu. Školiace aktivity sú zabezpečované hromadne podľa jednotlivých cieľových skupín (vzdelávanie OLH, Vedúcich LO a pod.), ale aj individuálne – tam, kde sa jedná o špecifické vzdelávanie jednotlivých odborných pracovníkov.                                                 
Dodávatelia služieb:
·    odborné lesnícke vzdelávanie zabezpečujeme prostredníctvom Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen, s ktorým má naša organizácia uzatvorenú rámcovú zmluvu o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov LESOV SR, ku ktorej sa každoročne dopĺňa „špecifikácia“ konkrétnych vzdelávacích modulov pre daný kalendárny rok.
·    ďalším partnerom pre lesnícke vzdelávanie je Technická univerzita Zvolen.
·    pre zabezpečenie ostatných oblastí odborného vzdelávania akreditované vzdelávacie inštitúcie podľa potrieb naplnenia konkrétnych odborných oblastí.
Cieľové skupiny:
·    odborní pracovníci všetkých organizačných úrovní podľa konkrétneho odborného a pracovného zamerania
2. Nadodborné vzdelávanie
Zahŕňa všetky vzdelávacie aktivity, ktoré presahujú rámec odborného vzdelávania. Jedná sa predovšetkým o manažérske vedomosti a zručnosti, ako sú napr. prezentácia, komunikácia, vedenie tímov, riešenie konfliktov, asertivita. Do uvedenej oblasti je sa zaraďujú aj vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov a personálneho manažmentu.  
Dodávatelia služieb:
Kvalitné vzdelávacie spoločnosti, ktoré sa danou problematikou zaoberajú a z týchto sa vyberie na základe verejnej súťaže spoločnosť, ktorá bude vedieť dlhodobo najlepšie pokryť naše požiadavky na kvalitu požadovaných vzdelávacích aktivít, dokáže sa prispôsobiť našim požiadavkám na flexibilitu jednotlivých vzdelávacích modulov a zabezpečí spätnú väzbu vo vzťahu na vyhodnotenie efektívnosti vynaložených nákladov na vzdelávanie.
Cieľové skupiny:
·    manažéri na všetkých organizačných úrovniach,
·    personalisti,
·    obchodníci,
·    ostatní odborní pracovníci s potrebou tímovej práce a komunikácie s externým prostredím.
3. Jazykové vzdelávanie
Zahŕňa vzdelávanie najmä v jazyku anglickom, ktorý  je komunikačným jazykom Európskej únie a využíva sa pri štúdiu odbornej literatúry v oblasti marketingu, manažmentu a ľudských zdrojov. Ďalším jazykom je jazyk nemecký, ktorý je prednostne užívaný v oblasti stredoeurópskeho lesníctva a v oblasti poľovníctva.
Lesy SR podporujú vzdelávanie vlastných zamestnancov v štúdiu oboch citovaných jazykov, najmä však jazykové vzdelávanie na vyšších stupňoch znalosti jazyka.
Zamestnanci si rozširujú jazykové vedomosti na vlastné náklady s tým, že zamestnávateľ zabezpečí  jedenkrát ročne ich preskúšanie externou certifikovanou firmou podľa štandardov EU, na základe čoho sú absolventi zaradení do vedomostných stupňov A1,A2, B1,B2, C1,C2. Podľa dosiahnutého vedomostného stupňa uhradí zamestnávateľ žiadateľovi náklady na jazykové vzdelávanie v nasledovnej výške:
A1 – 2000,-Sk,  A2 – 3000,-Sk,                                                          
B1 -  4000,-Sk,  B2 – 5000,-Sk
C1 -  6000,-Sk,  C2 -  7000,-Sk
Náklady spojené s odborným jazykovým vzdelávaním sú hradené maximálne do výšky skutočne vynaložených nákladov.
4. Vzdelávanie v informačných technológiách (IT)
Trvalým záujmom LESOV SR je zvyšovať úroveň práce s IT. Keďže v podmienkach našej organizácie nie je možné objektívne zisťovať a preukazovať stupeň znalostí pre ovládanie osobných počítačov pre efektívne využívanie informačných technológií, je nevyhnutné pristúpiť k použitiu systému ECDL. ECDL je program, ktorým sa overuje počítačová gramotnosť pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky. Študenta programu ECDL sprevádza medzinárodne uznávaný doklad – Index ECDL. Schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie sa preukazuje úspešným absolvovaním série štandardizovaných testov a potvrdzuje sa vydaním certifikátu ECDL, ktorý má časovo neobmedzenú platnosť. Za jeho lokalizáciu zodpovedá národný garant, t.j. na Slovensku Slovenská informačná spoločnosť (SISp). Po úspešnom absolvovaní všetkých 7 skúšok v priebehu 3 rokov vzniká nárok na vydanie certifikátu ECDL, pri absolvovaní 4 skúšok môže absolvent požiadať SISp o vydanie osvedčenia ECDL Štart. LSR š.p. má záujem na zvyšovaní spôsobilosti svojich zamestnancov v IT systémom absolvovania predpísaných skúšok, k čomu bude vzdelávacie aktivity podporovať tak, aby v priebehu rokov 2005-2007 aspoň 30 % zamestnancov s prideleným osobným počítačom vykonalo skúšky pre vydanie osvedčenia ECDL Štart.
V priebehu roka 2005 budú zabezpečené všetky personálne, technické a ekonomické  podmienky k uskutočneniu školení potrebných k implementácii nového informačného systému.
Dodávateľ služieb:
Je možné zvoliť podobný prístup ako pri jazykovom vzdelávaní – zamestnávateľ  podporuje vzdelávacie aktivity v oblasti IT každoročným finančným príspevkom vo výške 6000,- Sk ak zamestnanec získa osvedčenie ECDL Štart z vlastnej iniciatívy. Zamestnanci pritom môžu využívať interné školiace programy a kapacity spôsobom absolvovania interných školení poriadaných v spolupráci s odborom informačných technológií. Služby externých dodávateľov budú využívané iba u špecializovaných školiacich aktivít, ktoré nie je možné zabezpečiť vlastnými zamestnancami, ako aj pri samotných skúškach k získaniu osvedčenia ECDL.
Technické zabezpečenie:
·         Vyčlenenie školiacich miestností s primeraným počtom osobných počítačov a ostatných technických zariadení v priestoroch GR, OIT Košice, OIT Žilina.
Cieľová skupina:
·         všetci THZ, ktorí majú pridelený osobný počítač k výkonu svojej funkčnej pozície.
STANOVENIE KOMPETENCIÍ V OBLASTI VZDELÁVANIA
 
Generálne riaditeľstvo
·         metodicky koncepciu vzdelávania zabezpečuje odborom riadenia ľudských zdrojov (RĽZ), ktorý stanovuje potrebu vzdelávacích aktivít podľa kategórií zamestnancov a podľa tematických okruhov
·         odbor RĽZ  navrhuje celoplošné vzdelávanie pre funkčné pozície všade tam, kde je to žiadúce a potrebné (napr. vzdelávanie lesníkov a pod.)
·         v spolupráci s vybranými vzdelávacími inštitúciami navrhuje a vytvára špecifické moduly pre  vzdelávanie zamestnancov na jednotlivých funkčných pozíciách
·         vyberá vzdelávacie inštitúcie, ale aj lektorov, ktorí vzdelávanie zabezpečujú a vykonávajú vo vlastnej kompetencii, alebo na požiadanie OZ odsúhlasuje zamestnancom žiadosti o umožnení   zvýšenia kvalifikácie za súčasného uzavretia dohody o zvýšení kvalifikácie v zmysle § 155 ZP
·         navrhuje objem finančných prostriedkov na vzdelávanie
·         vedie centrálnu evidenciu uskutočnených vzdelávacích aktivít
 
Odštepné závody
·         samostatne zabezpečujú periodické  preškoľovanie zamestnancov v robotníckych profesiách, prípadne špecifické vzdelávacie aktivity u THZ (vodiči motorových vozidiel, OBP, PO).
·         navrhujú a uplatňujú na odbore RĽZ potreby a požiadavky na všetky druhy vzdelávacích aktivít podľa  skutočných potrieb, stavu personálu a očakávaného vývoja
·         zabezpečujú účasť vybratých zamestnancov na organizovaných vzdelávacích aktivitách
·         vedú evidenciu vzdelávania
ZÁVER
Firmy neraz investujú do rozvoja a vzdelávania pracovníkov nemalé prostriedky. Dopúšťajú sa však chyby v tom, že rozvojové programy nie sú vyjadrením ich strategických zámerov, ale výsledkom identifikácie okamžitých rozvojových potrieb pri súčasnom štýle fungovania. Okrem toho, väčšina programov zdokonaľuje schopnosti účastníkov reagovať na meniace sa podmienky a nie ich proaktívne meniť. Som hlboko presvedčený, že touto cestou sa nevydáme. Dlhodobý proces prípravy novej koncepcie vzdelávania skončil, a začíname pracovať na reálnych projektoch vzdelávania pre rôzne skupiny našich zamestnancov.

 

Ľudia, ktorí sa prestanú učiť, prestanú žiť... A pre organizácie to platí dvojnásobne!
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené