PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Legislatíva
Postúpenie užívania poľ. revírovPoľ. revíry v užívaní LESOV SR
Odpredaj odstrelu
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Poľovníctvo > Legislatíva


Legislatíva

Legislatívne východiská

LESY Slovenskej republiky, š.p. pri rozhodovaní o užívaní poľovných revírov postupujú najmä podľa nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov a koncepčných materiálov:

  • zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,

  • KONCEPCIA ROZVOJA POĽOVNÍCTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (PDF) - NÁRODNÝ PROGRAM ROZVOJA POĽOVNÍCTVA A ZACHOVANIA GENOFONDU VOĽNE ŽIJÚCEJ ZVERI, schválená Vládou Slovenskej republiky dňa 29. novembra 2017.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené