PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
Aktuálne ponuky
Legislatíva
Postúpenie užívania poľ. revírovPoľ. revíry v užívaní LESOV SR
Odpredaj odstrelu
Ubytovacie zariadenia
Fotogaléria
Rybárstvo
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
REW-BE-LAS
 
WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Poľovníctvo > Odpredaj odstrelu


Odpredaj odstrelu

Vo vybraných poľovných revíroch v užívaní podniku, ktoré nie sú súčasťou génových základní, podnik s ohľadom na ekonomickú výhodnosť a dlhodobé ciele stanovené v Koncepcii rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike (PDF) schválenej Vládou Slovenskej republiky dňa 29. novembra 2017 poskytne zmluvný odpredaj odstrelu zveri a zveriny v zmysle prijatých zásad (PDF)

Písomná žiadosť o odpredaj odstrelu (DOC) spolu s prílohami musí byť doručená poštou, alebo osobne do podateľne generálneho riaditeľstva najneskôr v deň uzávierky ponuky do 14:00 hod. (dátum uzávierky ponuky je uvedený nižšie v tabuľke).

Prílohy žiadosti:

  1. Výpis z registra poľovníckych organizácií (nie starší ako 3 mesiace)

  2. Čestné prehlásenie štatutára, že organizácia nemá žiadne pohľadávky a záväzky voči štátnym inštitúciám

  3. Plán rozvoja poľovníckeho hospodárenia v danom PR v 5 vyhotoveniach (osnova plánu PDF)

  4. Písomný súhlas s akceptovaním zmluvných podmienok uvedených vo vzorovej zmluve PDF- upravená aktuálna verzia k 5.9.2018 10:00 hod.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej ako LESY SR, š.p.) si vyhradzujú právo odmietnuť ponuku uchádzača ak:

  1. nebude dodržaná forma ponuky uchádzača uvedená v týchto podmienkach na predaj odstrelu, alebo

  2. ponuka uchádzača je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, alebo

  3. ponuka uchádzača je v rozpore s pravidlami uvedenými v týchto podmienkach na predaj odstrelu, alebo

  4. doterajšie pôsobenie, správanie alebo aktivity uchádzača, alebo jeho partnerov alebo členov poľovného združenia, alebo inej organizácie, ktorá predložila v tejto súvislosti ponuku je alebo bolo v rozpore so záujmami podniku LESY SR, š.p.

LESY SR, š.p. vymenujú 5 člennú  komisiu na vyhodnocovanie došlých ponúk. Komisia bude pozostávať z dvoch členov podniku LESY SR, š.p. (predseda + člen), zástupcu Národného lesníckeho centra, zástupcu Slovenskej poľovníckej komory, zástupcu dozornej rady podniku LESY SR, š.p.. Každý člen komisie individuálne oboduje ten istý projekt, následne sa zo súčtu bodov stanoví priemerný dosiahnutý počet bodov za daný projekt. Komisia vyhodnotí a posúdi  podľa váhy splnenia jednotlivých kritérií úspešného uchádzača.

Aktuálna ponuka poľovných revírov v užívaní podniku LESY SR š. p., v ktorých ponúka zmluvný odpredaj odstrelu zveri a zveriny v dohodnutom rozsahu 

 

Bližšie informácie získate na odpredaj.odstrelu@lesy.sk

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené