PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky štátny podnik, generálne riaditeľstvo


LESY Slovenskej republiky štátny podnik, generálne riaditeľstvo

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

 

 • Stavby: rodinný dom, súp. č. 55 na  pozemku KN-C parc. č. 511/2, hospodárska budova, súp.č. 501 na pozemku KN-C parc.č. 511/4 a hospodárska budova, súp.č. 529 na pozemku KN-C parc.č. 511/3. s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 511/1, 511/2, 511/3 a 511/4, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 990 m2, pozemok KN-C parc.č. 509/2, Ostatné plochy o výmere 59 m2 katastrálne územie Hrabičov, zapísaných na LV č. 827.
 • Stavby: 8 hospodárska budova, súp.č. 135 na pozemku KN-C parc.č. 546/2 a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 546/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2 a pozemok KN-C parc.č. 546/4, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 5894 m2, katastrálne územie Kľak, zapísaných na LV č. 125.

  Stavba: DOM súp.č. 712 na pozemku KN-C parc.č. 21, HOSPODÁR.BUDOVA súp.č. 2278 na pozemku KN-C parc.č. 3/27 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 3/27, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, pozemok KN-C parc.č. 3/26, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 341 m2, katastrálne územie Palárikovo, zapísaných na LV č. 166.

 • Stavby: 10 Rodinný dom, súp.č. 35 na pozemku KN-C parc.č. 27/3, 20 Hospodárska budova, súp.č. 72 na pozemku KN-C parc.č. 27/4 a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 27/3, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2, pozemok KN-C parc.č. 27/4, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2 a pozemok KN-C parc.č. 27/5, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2, katastrálne územie Sútor, zapísaných na LV č. 44.

 • Stavba: rodinný dom súp.č. 169 na pozemku KN-C parc.č. 581 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 581, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2, pozemok KN-C parc.č. 586/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2, pozemok KN-C parc.č. 591/2, Ostatné plochy o výmere 208 m2, katastrálne územie Svätý Anton, zapísaných na LV č. 1262.

 • Stavby: dom, súp.č. 432 na pozemku KN-C parc.č. 1540, dom, súp.č. 433 na pozemku KN-C parc.č. 1539 a dom, súp.č. 434 na pozemku KN-C parc.č.  1538 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 1538, 1539, 1540, 1545/8; Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 330 m2  a pozemok KN-C parc.č. 1544/1, 1545/1; Ostatné plochy o celkovej výmere 1 168 m2, katastrálne územie Južné Mesto, zapísaných na LV č. 219.

 • Stavba: koniareň súp.č. 32 na pozemku KN-C parc.č. 52/6, prístrešok súp. č. 171 na pozemku KN-C parc.č. 52/7 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 52/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1471 m2, pozemok KN-C parc.č. 52/3, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 781 m2, pozemok KN-C parc.č. 52/6, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 312 m2, pozemok KN-C parc.č. 52/7, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2, katastrálne územie Zubné, zapísaných na LV č. 3

   

  Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

   

  Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bariak

                               Mobil:  +421 918 444 143

                               Tel. :     +42148 43 44 143

                               e-mail:  sutaze@lesy.sk

  Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 17.09.2018 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 18.10.2018.

   

   

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené