PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY Slovenskej republiky ponúkajú odpredaj odstrelu


LESY Slovenskej republiky ponúkajú odpredaj odstrelu

Poľovníctvo je so svojou bohatou históriou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Na začiatku mohol loviť zver pre svoju obživu ktokoľvek, postupne sa toto právo stalo privilégiom panovníkov a vlastníkov pôdy. Dnes máme vytvorené zákony a rôzne organizácie usmerňujúce nie len právo poľovníctva, ale aj jeho manažmentu a ochrany vzácnych druhov zvierat. Koncom novembra minulého roku schválila vláda Slovenskej republiky novú Koncepciu rozvoja poľovníctva na Slovensku, ktorej cieľom je komplexne riešiť postavenie a rozvoj poľovníctva a zveri ako súčasti prírodných ekosystémov, zabezpečiť trvalo udržateľné využívanie voľne žijúcej zveri, jej ochranu a zachovania genofondu.

Jednou z organizácii, ktoré spravujú pozemky vo vlastníctve štátu, je aj štátny podnik LESY Slovenskej republiky.  Ten na svojej internetovej stránke www.lesy.sk v sekcii Poľovníctvo, rybárstvo (časť Odpredaj odstrelu) zverejnil aktuálnu ponuku poľovných revírov v užívaní podniku, v ktorých ponúka zmluvný odpredaj odstrelu zveri a zveriny v stanovenom rozsahu. „LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  takto navrhnutou a realizovanou formou hromadného odpredaja odstrelu  vo vybraných poľovných revíroch mimo revírov tvoriacich génové základne kladú základný kameň implementácie  novej Koncepcie rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri v zmysle Národného programu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike“, vysvetľuje Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku.

Pri rozhodovaní štátu ako vlastníka poľovných pozemkov je potrebné hľadať rovnováhu a vhodný kompromis medzi čisto ekonomickým prístupom a medzi požiadavkou, aby poľovníctvo zostalo naďalej prirodzenou súčasťou života na vidieku. „Pri tvorení zásad a podmienok realizácie predaja odstrelu sme sa prednostne zamerali na možnosť aktívne vstupovať a riadiť manažment daného poľovného revíru počas celej doby platnosti zmlúv s našimi partnermi  tak, aby sme dosiahli požadované chovateľské ciele v konkrétnom poľovnom revíri“, dopĺňa Marian Staník.

Hlavným cieľom pri manažmente poľovných revírov je úprava pohlavnej a vekovej štruktúry všetkých druhov raticovej zveri. Znížením počtu samíc a reguláciou vekovej štruktúry dôjde k zníženiu prírastku a tým aj k zastaveniu nežiadúceho narastania populácií. Pozornosť bude venovaná aj aktivitám zameraným na zachovanie malej zveri. „Vo všetkých poľovných revíroch, v ktorých štátny podnik bude realizovať tento model odlovu, máme menovaného poľovníckeho hospodára a členov poľovníckej stráže priamo z radov aktívnych zamestnancov štátneho podniku a zároveň si ponechávame na svojich pleciach aj výkon starostlivosti o zver, čím dokážeme aktívne riadiť a usmerňovať vývoj v každom poľovnom revíri“, prezentuje zámer vedenia štátneho podniku jeho obchodný riaditeľ, Tomáš Klouček.

„Samotné zmluvy na odpredaj odstrelu majú v sebe zapracované nástroje umožňujúce rýchlo reagovať na aktuálny stav vývoja v danom poľovnom revíri, takže vieme v reálnom čase usmerňovať našich partnerov k požadovaným výsledkom“, dodáva Tomáš Klouček.

Záujemcovia o odpredaj odstrelu musia písomnú žiadosť spolu s prílohami doručiť poštou alebo osobne do podateľne Generálneho riaditeľstva LESY Slovenskej republiky š. p. v Banskej Bystrici. V záujme zabezpečenia princípu transparentnosti budú doručené ponuky vyhodnotené odbornou komisiou, ktorá bude zložená z dvoch zástupcov štátneho podniku, zástupcu Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Slovenskej poľovníckej komory a Dozornej rady štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. „Pri vyhodnocovaní žiadostí sa bude dôsledne posudzovať Projekt plánu rozvoja poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri, ktorého široká škála kritérií dotvára mozaiku činností a výsledkov, ktoré je potrebné dosiahnuť pre zveľadenie a zachovanie trvalo udržateľného, racionálneho a cieľavedomého obhospodarovania a využívania voľne žijúcej zveri v poľovných revíroch štátneho podniku,“ vysvetľuje Tomáš Klouček.

Tlačová správa (PDF)

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené