ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Oznámenie konaní ponukového konania


Oznámenie konaní ponukového konania

Lesy  SR,  š . p ., OZ  Považská  Bystrica,  oznamuje   všetkým  záujemcom,  že

 vyhlasuje ponukové konanie

na dodanie služieb v  pestovnej cinnosti v roku 2005.

 

A. Predmetom obstarávania je:

A1. Pestovná cinnost - zalesnovanie holín, ochrana nárastov a kultúr proti burine vyžínaním a ošlapávaním, ochrana nárastov a kultúr proti zveri náterom, výsek krov a prerezávky,

 

         B. Miesto a množstvo obstarávaných služieb:

B1. Pestovná cinnost (ha)

Lesná správa

Zalesnovanie holín

Ochrana nárastov a kultúr proti burine

Ochrana nárastov a kultúr proti zveri

Výsek krov

Prerezávky

1

2

3

4

5

6

LS Pov. Bystrica

28

150

160

30

155

LS Bytca

24

110

120

24

33

C. Podmienky úcasti:

C1. Uchádzac musí splnat nasledovné podmienky úcasti v ponukovom konaní:

a) nie je voci nemu zacaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v obdobnom konaní podla zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla, 

b) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované danové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

c) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a  dôchodkové zabezpecenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike, ani evidované nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

d) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani clen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný cin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

e) je oprávnený dodávat tovar, uskutocnovat prácu alebo poskytovat službu,

f) nemá pozastavenú podnikatelskú cinnost alebo nie je v obdobnej situácii podla zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,

g) nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností v období predchádzajúcich piatich rokov, ktoré vie obstarávatel preukázat,

C2. Uchádzac v ponukovom konaní preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku C1. cestným prehlásením.

 

D.  Dorozumievanie a vysvetlovanie:

D1. Podrobnejšie informácie budú záujemcom k dispozícii v ústredí lesných správ:

LS Považská Bystrica – tel. 042/435 89 40, 0907 239 959,

LS Bytca – tel. 041/552 30 83, 0903/240 315,

D2. Každý uchádzac je povinný vykonat obhliadku miest uskutocnenia služieb, aby získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka miest uskutocnenia služieb sa uskutocní dna:

LS Považská Bystrica – 17. 1. 2005

LS Bytca – 17. 1. 2005

D3. Po ukoncení obhliadky vydajú zodpovední pracovníci LS záujemcovi, ktorý sa obhliadky zúcastnil, písomné potvrdenie o úcasti.

Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutocnenia prác idú na tarchu uchádzaca.

E. Vyhotovenie a predkladanie ponúk:

E1. Písomnú ponuku predložia uchádzaci najneskôr do 28.1.  2005 do 10.00 hod. na OZ Považská Bystrica - sekretariát riaditela. Uchádzac vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byt uzatvorený a oznacený „Sútaž – názov LS“ a menom uchádzaca.

E2. Ponuka musí byt vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlaciarnou pocítaca, perom s nezmazatelným atramentom a pod.

E3. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tomto ponukovom konaní, musia byt v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokial nie je urcené inak.

E4. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, sa predkladajú v slovenskom alebo ceskom jazyku.

E5. Každá ponuka musí byt vyhotovená len pre služby na jednej lesnej správe v organizacnom clenení podla odstavcov B1. a B2., pricom každý uchádzac môže podat samostatné ponuky na dodávku služieb aj na viacerých lesných správach. V rámci jednej lesnej správy sa záujemca môže uchádzat o dodávku služieb v tažbovej a pestovnej cinnosti samostatne alebo spolu.

E6. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzac bez financného nároku voci obstarávatelovi.

 

F. Ponuka:

F1. Ponuka musí obsahovat:

1. Doklad, že uchádzac alebo ním poverená osoba sú oprávnený vykonávat vyššie uvedené služby (živnostenský list, resp. iné oprávnenie na výkon prác – originál alebo overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace),

2. Doklad, že uchádzac alebo ním poverená osoba vlastnia doklady o technologickej spôsobilosti na výkon služieb (pilcícky preukaz, oprávnenie na vedenie prostriedku, platné preškolenie o BOZP a technologických postupoch...),

3. Technológiu výroby – popis technológie podla jednotlivých JPRL (vid priložený vzor),

4. Cenovú ponuku – bez DPH v slovenských korunách (vid priložený vzor),

5. Údaj uchádzaca o tom, ci je platcom DPH,

6. Platobné podmienky – splatnost faktúry v dnoch,

7. Potrebu technologickej prípravy pracovísk, ak už nie je zahrnutá v cenovej ponuke,

8. V prípade sprostredkovania casti práce cestné prehlásenie, že uchádzac bude zamestnávat len oprávnené a odborne spôsobilé osoby (v zmysle odsekov F1., písmena 1. a 2.),

9. Referencie o doterajšom pôsobení (ak pracovník pracoval v roku 2004 v Lesoch SR, OZ Považská Bystriac, tak musí byt predložená referencia z príslušnej lesnej správy),

F2. V prípade požiadavky na technologickú prípravu pracovísk bude k cenovej ponuke uchádzaca pripocítaná predpokladaná suma nákladov na vykonanie technologickej prípravy pracovísk (1000 Sk za hodinu práce mech. prostriedkov – preprava strojov, zemné práce...). Predpokladaný cas trvania prác urcí komisia pri vyhodnocovaní ponúk na základe požiadavky uchádzaca.

F3. Cenová ponuka v pestovnej cinnosti musí obsahovat rozpis podla jednotlivých výkonov a v závere sumu v slovenských korunách na dodanie celého predmetu obstarávania za stredisko.

F4. Uchádzacom navrhovaná zmluvná cena musí byt vyjadrená v slovenských korunách (bez DPH).

*vzor ponuky

Pestovná cinnost

Výkon

TJ

Spôsob prevedenia

Suma Sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Z výberového konania vylúcené všetky ponuky:

1. ktoré nebudú obsahovat potvrdenie o absolvovaní obhliadku miest uskutocnenia služieb v zmysle odstavca D3.,

2. ktoré budú obsahovat len ciastocné plnenie predmetu obstarávania za LS a jednotlivú cinnost,

3. technologické riešsnie prác za niektorý porast bude v rozpore s predpismi BOZP, resp. by mohlo dôjst k poškodeniu majetku objednávatela,

4. cestné prehlásenie v zmysle odstavca C2.,

5. cestné prehlásenie v zmysle odstavca F1., bod 8,

 

            H. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:

H1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutocní dna 28. 1. 2005 o 12 00 v zasadacke OZ a môžu sa ho zúcastnit všetci uchádzaci. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Oznámenie o výsledku bude zaslané len vítazovi výberového konania najneskôr do 5 dní od uzávierky sútaže.

H2. Výsledkom ponukového konania bude výzva vítazovi výberového konania na uzavretie zmluvy na dodávku služieb v lesníckej cinnosti v roku 2005.

H3. Predložením svojej ponuky sa uchádzac zaväzuje, že v prípade predloženia ponuky v urcenom termíne a stanoveným spôsobom a komisia ho vyhodnotí ako vítaza výberového konania (komisia zašle vítazovi písomné oznámenie a vyzve ho k uzatvoreniu zmluvy), ale uchádzac v dobe od dorucenia oznámenia do doby podpisu zmluvy o vykonaní prác v zmysle ponuky od tejto odstúpi, môže vyhlasovatel voci nemu uplatnit zmluvnú pokutu do výšky 5 % z odporúcanej ceny obstarávaných služieb na príslušnej lesnej správe. 

 

I. Kritériá na hodnotenie ponúk:

I1.Kritériami výberu najvhodnejšej ponuky sú:

1. Cena

2. Referencie a poznatky

3. Platobné podmienky

I2. Hodnotenie ponúk uchádzacov je dané pridelením príslušného poctu bodov jednotlivým posudzovaným údajom, uvedeným v ponuke.

1. Cena - za každé % nad odporúcaný limit =  - 1 bod

             - doporucená cena                            =    0 bodov

             - za každé % pod odporúcaný limit = + 1 bod 

                       

2. Referencie a poznatky - dobré         = + 2 body (plní úlohy vcas a kvalitne)

                                        - priemerné   =    0 bodov (plní úlohy výnimocne oneskorene v požadovanej kvalite, resp. bez referencií)

                                        - slabé           = - 2 body (úlohy neplní v stanovenom termíne, resp. s nedostatkami v kvalite práce)

3. Platobné podmienky - splatnost faktúry do 30 dní                    =    0 bodov

                                      - za každých dalších 5 kalendárnych dní = + 1 bod

I3. Vítazom sútaže sa stane uchádzac, ktorého ponuka po súcte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzacov sa stanoví podla poctu získaných bodov.

 

            J. Odporúcaný limit ceny prác v Sk podla lesných správ a cinností (v zmysle odseku I2., písmeno 1.):

J1. Pestovná cinnost

Lesná správa

Odporúcaný limit

1

2

LS Pov. Bystrica

2 195 200.-

LS Bytca

1 225 100.-

J2. Ceny sú napocítané v cenových reláciách roku 2004. Prípadné výrazné cenové vplyvy v roku 2005 budú riešené úpravou cenovým koeficientom po obdržaní písomného usmernenia zo strany Generálneho riaditelstva Lesov SR.

J3. Ceny pestovnej cinnosti sú napocítané bez potrebného sadbového a chemického materiálu, ktorý bude dodaný našou organizáciou.

 

        K. Referencie:

K1. Ak uchádzac vykonával v roku 2004 služby na niektorej lesnej správe vyhlasovatela tohto ponukového konania, musí predložit referenciu z každej lesnej správy samostatne.

 

            L. Záverecné ustanovenia:

L1. Vyhlasovatel si vyhradzuje právo nevybrat ani jedného z úcastníkov ponukového konania bez udania dôvodov bud za celé ponukové konanie spolu alebo samostatne za jednotlivé lesné správy.

L2. V prípade obchodných a odbytových problémov objednávatela, alebo v prípade mimoriadnych udalostí (kalamita, extrémne pocasie, zmena vlastníckych a užívacích práv a podobne) môže objednávatel zmenit dohodnuté množstvo prác uvedených v tomto oznámení alebo zmenit pracoviská uvedené v podkladoch lesných správ. Ak objednávatel zmení dohodnuté množstvo prác resp. pracoviská, má zhotovitel v prípade, že objednávatel bude vykonávat v stanovenom termíne tažbové alebo pestovné práce, ale na inom pracovisku (náhradné pracovisko), prednostné právo na ich vykonanie a to do výšky sumárnej hodnoty stanovenej v jeho ponuke vyjadrenej množstvom v penažných jednotkách.

L3. Navrhovaná cena za služby v náhradných porastoch (v zmysle odseku L2.), t. j. cena stanovená lesnou správou z platných výkonových noriem a smerníc Lesov SR, bude upravená o percentuálny rozdiel medzi odporúcaným limitom v zmysle odsekov J1. a J2. a cenovou  ponukou uchádzaca na dodanie celého predmetu obstarávania (cena sa bud zníži alebo zvýši).

L4. Neakceptovanie odstavca L3. bude dôvod na okamžité zrušenie zmluvy.

                                                                                                                             Ing. Dušan Chudovský

                                                                                                                                        riaditel OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené