ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prievidza > Akcie > Pravidlá V. Uherce, Topolcany 18.4.2005


Pravidlá aukcie V. Uherce Topolcany 18.4.2005
 
PRAVIDLÁ AUKCNÉHO PREDAJA DREVA
Aukcia dreva – Velké Uherce, Topolcany 18.4.2005
 1. Predmetom aukcie je fyzicky obchodovatelný tovar na MES Velké Uherce a Topolcany, v castiach zriadených pre úcely tejto aukcie a uvedený v ponukovom katalógu aukcie.              
 2. Termín a miesto konania aukcie:
 • 18.4.2005 , sprístupnenie dreva urceného k aukcii v areáli ES Velké Uherce a Topolcany
 • zaciatok aukcie: 18.4.2005 o 8,00 hod.
 • registrácia záujemcov a prijímanie ponúk v zalepených obálkach do 19. 4. 2005  17,00 hod.
 • spracovanie ponúk (otváranie obálok) 20.4.2005 od 9,00 hod. na ústredí OZ Prievidza
 • predpokladaný cas zverejnenia ponúk  20.2.2005 od 12,00 hod.
 • cas vyhradený na prijímanie reklamácií zo strany uchádzacov o kúpu 20.2.2005 
         PO DOBU 60 MINUT OD ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV.
          Predpokladaný cas ukoncenia aukcie  19.4.2005 17,00 hod.
 1. Aukcie sa môže zúcastnit fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa dostaví na miesto konania aukcie, preukáže svoju totožnost, zaregistruje sa a svojim podpisom potvrdí súhlas s aukcnými pravidlami. Úcastník aukcie, zastupujúci právnickú osobu, je povinný na požiadanie predložit doklad o tom, že je oprávnený konat v mene právnickej osoby a je tiež povinný preukázat svoju totožnost. Podpísaný súhlas s aukcnými pravidlami je zároven zmluvou na nákup dreva vydraženého podla týchto pravidiel.
 2. Podla zák. NR SR c.289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zmysle neskorších zmien a doplnkov, § 7 ods. 9, základom dane pri predaji tovarov na dražbe je vydražená cena. To znamená, že  ponuková cena musí byt navrhnutá bez DPH.  Ponuková cena sa vztahuje na paritu ES Velké Uherce a zahrna naloženie    na dopravný prostriedok, konštrukcne prispôsobený na prepravu dreva (klanicový resp. vysokostenný vagón, klanicový kamión).
 3. Uchádzac o kúpu pri registrácii u vedúceho aukcie obdrží ponukový katalóg, kde citatelne napíše obchodné meno spolocnosti, ktorú zastupuje a k jednotlivým položkám ponuky, o ktoré má záujem, svoju navrhovanú cenu. Pri rovnosti ponúk dvoch a viac dražitelov je vítaznou ponukou ponuka toho dražitela, ktorý vydražil tovar vo väcšej korunovej hodnote. Vyplnený objednávkový katalóg, farebné paré,  v zalepenej obálke odovzdá dražitel vedúcemu aukcie, ktorý obálku zapecatí peciatkou a podpisom. Príjem ponúk po zacatí vyhodnocovania aukcie je neprípustný.
 4. V katalógu sú uvedené ceny jednotlivých položiek v SK za celú položku a objem celej položky v m3. Dražitel v katalógu uvádza svoju ponuku v Sk/m3, jednotlivo za každú ním vybratú položku.
 5. Vedúcim aukcie konanej v dna 18.4.2005 je: Pavol Peniaško .
 6. Úcastníci predajnej aukcie sú povinní podriadit sa pokynom vedúceho aukcie, dodržiavat pravidlá slušného správania sa a nerušit ostatných úcastníkov aukcie.
 7. Vedúci aukcie má právo predajnú akciu prerušit, ak jej úcastníci nedodržujú jej pravidlá alebo porušujú normy slušného správania sa a má právo takýchto vykázat z priestorov skladu.
 8. Uchádzac o kúpu má právo prehliadky tovaru tak, ako je to u jednotlivých sortimentov dreva obvyklé. Nesmie však akokolvek obmedzovat práva ostatných uchádzacov, ich pohyb na sklade a prístup k vystavenému tovaru.
 9. Každý uchádzac o kúpu sa pri pohybe na expedicnom sklade musí podriadit pokynom vedúceho aukcie resp. vedúceho skladu a je zodpovedný za svoje konanie tak, aby neohrozil bezpecnost a zdravie seba, ani ostatných osôb prítomných na sklade. Nesmie požadovat nijakú manipuláciu s vystaveným tovarom.
 10. V case urcenom na oznámení o aukcii vedúci aukcie ukoncí obhliadku tovaru a možnost predkladat objednávky.
 11. Vyhodnotenie dorucených ponúk, otvorenie obálok, urcenie najvyššej ponuky u jednotlivých kusov a meno vydražitela sa uskutocní v stanovenej dobe vedúcim aukcie verejne  tak, aby bol dodržaný termín oznámenia výsledkov aukcie. Spôsob oznámenia výsledkov je písomný zoznam v mieste konania aukcie na mieste prístupnom dražitelom a jeho zverejnenie do dvoch pracovných dní na webovej  stránke organizátora aukcie. Najvyššia ponúkaná cena je prijatá. Do vyhodnotenia nebudú zaradené ponuky ktoré nebudú splnat podmienky stanovené týmito pravidlami.   Organizátor si vyhradzuje právo odmietnut ponuku nižšiu ako je cena tovaru podla aktuálneho cenníka pri posúdení kvality podla STN 480055 a 480056.
 12. Úspešný dražitel je povinný zaplatit a odobrat tovar najneskôr do 10 dní odo dna konania aukcie. Na vydražený tovar bude vystavená faktúra a po jej uhradení bude tovar vyexpedovaný. Pri nezaplatení a neodobratí tovaru bude dražitel z nasledujúcich aukcií vylúcený. Taktiež bude vylúcený z dalšieho obchodovania na OZ Prievidza. V prípade vydraženia menšieho množstva ako 10 m3 , môže dražitel v dobe 30 minút od zverejnenia výsledkov od ponuky odstúpit bez následkov.
 13. OZ Prievidza  so  súhlasom  uchádzacov  eviduje  druhú  a  tretiu  najlepšiu cenovú ponuku ako možné náhradné riešenie pri odstúpení kupujúceho - výhercu aukcie od svojho práva na kúpu.
 14. Za služby nad rámec týchto pravidiel na ktorých sa dražitel dohodne s organizátorom  
    (následná manipulácia - rozrez, triedenie na tri a viac skupín, nakladanie na 
     neštandardné dopravné prostriedky) bude úctovaná cena dohodou. Za skladovanie
    dlhšie ako 10 dni po ukoncení aukcie bude úctovaná ciastka10 Sk/m3 na jeden den.

                                                                     Ing. Igor Števlík
                                                                 riaditel OZ Prievidza

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené