PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Komoditná burza > Manual pre obchodovanie


Manual pre obchodovanie

Priebeh obchodovania s drevom na Komoditnej burze Bratislava

Obchodovanie prostredníctvom Komoditnej burzy Bratislava (KBB) ponúka pre LESY SR, š.p., ďalšiu možnosť ako predávať drevo a drevnú hmotu všetkým záujemcom za rovnakých podmienok. Preto sa podnik LESY SR rozhodol kótovať istú časť svojej produkcie na parket burzy.
Dopyt a ponuka je zverejňovaná prostredníctvom internetovej stránky burzy, vybratých médií a pravidlá burzového obchodovania umožňujú každému subjektu reagovať na tieto skutočnosti prostredníctvom ním zvoleného člena KBB. Uzavreté obchody sú tým pádom transparentné a výhodné pre obe strany.

Ako kúpiť drevo od spoločnosti LESY SR, š.p., prostredníctvom KBB


V prípade ak máte záujem kúpiť drevo prostredníctvom KBB ponúkame vám jednoduchý návod ako postupovať. V prípade, ak by ste mali nejasnosti, obráťte sa priamo na Komoditnú burzu Bratislava na telefónom čísle 02/52931010 alebo emailom na HYPERLINK "mailto:burza@kbb.sk" burza@kbb.sk.

 1. Výber brokera, podpis zmluvy o zastupovaní

Obchodovanie na KBB je založené na členskom princípe. To znamená, že obchodovať priamo na parkete môžu iba členovia KBB, ktorí zastupujú kupujúcich alebo predávajúcich. V prípade ak začínate s obchodovaním prostredníctvom KBB potrebujete si najprv vybrať spoločnosť, ktorá Vás bude na parkete burzy zastupovať.

  1. kupujúci, ktorý má záujem zakúpiť drevo zisťuje ponuku š.p., LESY SR v listingu KBB zverejňovanom na internete ( HYPERLINK "http://www.kbb.sk" www.kbb.sk) a vo vybratých médiách.
  2. kupujúci si vyberie brokera ktorý ho bude na KBB zastupovať. Zoznam brokerov nájdete na ( HYPERLINK "http://www.kbb.sk/clenovia.php" http://www.kbb.sk/clenovia.php).
  3. kupujúci uzavrie s brokerom zmluvu o zastupovaní. V zmluve sa určia všetky podmienky klienta, ktoré zaväzujú brokera pri obchodovaní na burze, najmä pri určovaní ceny uzavieraných obchodov.
  4. kupujúci splatí vratnú kauciu 2 % z maximálnej hodnoty kontraktu na účet brokera. Táto kaucia sa vracia po ukončení obchodnej operácie, teda po odobratí a zaplatení celého objemu kontraktu. Kaucia sa použije len v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán po uzavretí obchodu na parkete burzy odmietne plniť kontrakt. Kaucia slúži na odradenie nebonitných a neserióznych subjektov od obchodovania na burze.
 1. Zadávanie ponúk a dopytov, určovanie ceny :

V tomto momente už máte na KBB vybratého brokera, ktorý má od Vás presné pokyny aký tovar a za akých podmienok má kúpiť. Broker sa teraz vo vašom mene pokúsi kúpiť Vami požadovaný tovar za najlepších možných podmienok.

  1. Broker na základe zmluvy o zastupovaní zadáva do listingu burzy dopyt na kúpu dreva s presne uvedenou špecifikáciou a cenou. Cena vždy znamená najvyššiu cenu za hrúbkový stupeň v danej kvalitatívnej triede. Ceny za iné kvalitatívne triedy a hrúbkové stupne sa stanovujú na základe zrážky/prirážky z ceny uvedenej v návrhu kontraktu š.p., LESY SR uvedeného v listingu.
  2. Na burzovom zhromaždení (každý utorok o 13:00 hod.) sa pre každý tovar v listingu dohaduje cena. Broker sa snaží v rámci limitov určených klientom uzavrieť obchod pri čo najvýhodnejšej cene, prípadne množstve.
  3. V prípade, že sa nepodarí dospieť k dohode na cene alebo množstve návrh ostáva v listingu do ďalšieho burzového zhromaždenia, až kým ho broker nevyradí z listingu, alebo neuplynie doba platnosti návrhu.
 1. Uzavretie obchodu na KBB

Ak sa Vášmu brokerovi podarí nájsť takú ponuku, na ktorú ste mu dali povolenie reagovať, uzavrie na KBB obchod a tovar pre Vás kúpi. Obchod prostredníctvom KBB je spoplatnený sumou 0,3 % z objemu kontraktu. Do tohto poplatku nie je zarátaná odmena pre Vášho brokera, ktorá je súčasťou zmluvy o zastupovaní, ktorú ste podpísali s brokerom.

  1. V prípade, že sa podarí dospieť k dohode na cene brokeri slovami „kupujem“ a „predávam“ uzavierajú obchod.
  2. Následne podpisujú Závierkový list, teda kúpno-predajnú zmluvu medzi brokermi, v ktorej sú uvedené všetky špecifikácie tovaru, cena, prípadne ďalšie podmienky.
  3. Brokerovi kupujúceho sa fakturuje burzový poplatok 0,3 % z hodnoty kontraktu, ktorý následne broker refakturuje kupujúcemu.
 1. Splatenie kúpnej ceny na účet v zúčtovacom stredisku KBB

Zúčtovací systém KBB je ďalšou výhodou, ktorú burza ponúka. Všetky obchody uzavreté na KBB sú zúčtovávané prostredníctvom spoločnosti SETTLING CENTRE a.s., (SC) ktorá robí pre KBB zúčtovacie stredisko (clearing house). Systém je nastavený tak, aby predávajúci aj kupujúci mali 100 % záruku, že neprídu o svoj tovar alebo peniaze.

  1. Obratom po zložení peňažných prostriedkov na účet v SC, a.s., pracovník zúčtovacieho strediska zašle brokerovi š.p., LESY SR oznámenie o zložení platby s uvedením sumy a čísla závierkového listu, ku ktorému sa platba viaže.
  2. Broker š.p., vydá pokyn spoločnosti LESY SR (príslušnému manažérovi predaja dreva na GR) na uvoľnenie tovaru v zmysle ZL. V pokyne bude uvedená identifikácia firmy odberateľa, ktorú broker predávajúceho získa od brokera kupujúceho. Bez uvedeného pokynu nebude možné začať nakládku dreva.
 1. Odobratie tovaru, kontrola kvality

 

  1. Po prevzatí pokynu sa začína, na odbernom mieste určenom v Závierkovom liste, nakládka dreva na pristavené vozidlo od kupujúceho.
  2. Po naložení odsúhlasí kupujúci kvalitu a množstvo odobratého dreva a potvrdí zistené údaje na dodávkovom liste.
  3. Dodávkový list slúži na výpočet fakturovanej ceny, na základe prepočtu z ceny pre každý hrúbkový stupeň v danej kvalitatívnej triede.
 1. Fakturácia, úhrada tovaru z účtu v systéme zúčtovacieho strediska

V tomto momente je už tovar u kupujúceho a spoločnosť SETTLING CENTRE prevedie peniaze na účet predávajúceho - na spoločnosť LESY SR. V prípade, ak by sa v priebehu obchodu vyskytol problém a tovar by nebol dodaný, spoločnosť SETTLING CENTRE vráti peniaze kupujúcemu.

  1. Na základe dodávkového listu vyhotovia LESY SR faktúru pre svojho brokera a pripoja k nej kópiu dodávkového listu.
  2. Broker š.p., LESY SR refakturuje sumu a objem faktúry brokerovi kupujúceho a pripája dodávkový list.
  3. Broker kupujúceho predkladá faktúru SC so súhlasom na preplatenie. V prípade, že fakturovaná suma je menšia ako suma zložená na obchodný účet SC broker žiada SC o vrátenie zvyšnej sumy, ktorú poukazuje na účet kupujúceho. Súčasne broker kupujúceho refakturuje kupujúcemu sumu faktúry za odobraté drevo.
  4. Po skončení obchodu vracia spoločnosť SETTLING CENTRE dvojpercentnú záruku na účet kupujúceho.
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené