PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Sadbový material


Sadbový materiál

Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
Špecializovaným závodom, ktorý v rámci Slovenska zabezpečuje zber, spracovanie, skladovanie a predaj semena lesných drevín je Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok. Semenárstvo v Liptovskom Hrádku má tradíciu už od roku 1921, kedy tu vznikol Semenársky závod. Tento plnil svoju funkciu do roku 1970, kedy bol dobudovaný nový Semenársko-šľachtiteľský závod. Problém so sezónnosťou prác sa riešil založením lesnej škôlky postupne z 1 ha až na 20 ha.
Od roku 2005 OZ zastrešuje celú škôlkársku výrobu v rámci LESOV Slovenskej republiky. Obhospodaruje 13 samostatných škôlkárskych stredísk s pôsobnosťou celého Slovenska.

Semenárstvo
- zber semennej suroviny ihličnatých a listnatých drevín a krov
- spracovanie semennej suroviny
- dočisťovanie semennej suroviny v krídlach
- zvyšovanie podielu plných semien gravitačným spôsobom, alebo pomocou prístroja PREVAC
- skladovanie osiva chladením (0 až +4 °C), mrazením (-5 až –8 °C)
- predsejbová príprava semien
- morenie
- obhospodarovanie genobanky lesných drevín

Škôlkárstvo
- výroba sadeníc voľnokorenných hospodárskych drevín
- výroba sadeníc krytokorenných hospodárskych drevín (Plantec F, Jiffy)
- výroba voľnokorenných, krytokorenných, kontajnerovaných sadeníc okrasných drevín a kvetov
- zmluvné pestovanie sadeníc počas celej platnosti LHP
- výroba vrúbľovancov a rezkovancov okrasných i hospodárskych drevín
- vegetačné úpravy a ozeleňovacie práce
- údržba zelene
- plnenie a výsevy do sadbovačov na linke Lännen
- výroba mobilnej zelene

Drobná lesná výroba
- výroba kŕmnych zmesí pre a ťažné kone a lesnú zver
- výroba okrasných šišiek a vencových kruhov
- spracovanie lesných plodov (šípková dužina)
- rôzne služby spojené so sušením, chladením, prípadne mrazením
- výkup diviny

Kontakty:

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené