ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Ponukové konanie na dodanie služieb v tažbovej cinnosti


Ponukové konanie na dodanie služieb v tažbovej cinnosti

O Z N Á M E N I E

o ponukovom konaní na dodanie služieb dodávateľským spôsobom

 
Lesy  SR,  š . p ., OZ  Považská  Bystrica,  oznamuje   všetkým  záujemcom,  že
 

vyhlasuje ponukové konanie

na dodanie služieb v ťažbovej cinnosti – harvesterové technológie VIII-IX / 2005

 
A. Predmetom obstarávania je:
A. Tažbová cinnost - tažba dreva s následnou sortimentáciou, sústredenie drevnej hmoty ( sortimenty / hmota na štiepkovanie ) na urcené odvozné miesto, pricom hmota na štiepkovanie :  OÚ - vrcholcová cast do 15 cm na cele pri ihl. a do 12 cm u list. drevín, VÚ - vrcholce + hmota nezodpovedajúca kritériám vlákniny ,
 
         B. Miesto a množstvo obstarávaných služieb:
 
Lesná správa
LHC
porast
druh
ihl
list
hmotnatost
spolu
Pružina
Precín
149B00
OU – CR
600
 
0,85
600
Košeca
Lieskovec
105 – 00
VÚ+50
 
60
0,83
60
 
Lieskovec
126 – 01
VÚ+50
 
50
0,65
50
 
Lieskovec
60 A 00
VÚ+50
40
210
1,38
250
 
Lieskovec
112 D 00
VÚ+50
 
70
0,51
70
 
Ilava
763 B 01
VÚ+50
30
220
0,21
250
 
Lieskovec
121 A 11
OU – MH
210
40
1,51
250
 
Lieskovec
121 B 11
OU – MH
240
10
1,78
250
 
Lieskovec
14 C 10
OU – MH
380
40
1,19
420
Považská Bystrica
Starovec
45 A 10
OU – MH
1050
 
1,64
1050
 
Starovec
74 B 00
OU - CR
1050
 
1,49
1050
Spolu
 
 
 
3600
700
 
4300
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Podmienky úcasti:
C1. Uchádzac musí splnat nasledovné podmienky úcasti v ponukovom konaní:
a) nie je voci nemu zacaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v obdobnom konaní podla zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla, 
b) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované danové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
c) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a  dôchodkové zabezpecenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike, ani evidované nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
d) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani clen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný cin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
e) je oprávnený dodávat tovar, uskutocnovat prácu alebo poskytovat nami požadovanú službu,
f) nemá pozastavenú podnikatelskú cinnost alebo nie je v obdobnej situácii podla zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,
g) nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností v období predchádzajúcich piatich rokov, ktoré vie obstarávatel preukázat,
C2. Uchádzac v ponukovom konaní preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku C1. cestným prehlásením.
 
D.  Dorozumievanie a vysvetlovanie:
D1. Podrobnejšie informácie budú záujemcom k dispozícii v ústredí lesných správ:
LS Pružina – tel. 042/435 89 40, 0907 239 959,
LS Košeca – tel. 042/446 80 25, 0903/543 126,
LS Lednické Rovne – tel. 042/4693557 , 0903/651 257, 0903/543 141
LS Považská Bystrica – tel. 041/5523083, 0903/240 315
 
D2. Každý uchádzac je povinný vykonat obhliadku miest uskutocnenia služieb, aby získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka miest uskutocnenia služieb sa uskutocní dna:
LS Pružina – 8 - 9. 8. 2005
LS Košeca – 8 - 9. 8. 2005
LS Lednické Rovne – 8 - 9. 8. 2005
LS Považská Bystrica – 8 – 9. 8. 2005
 
D3. Po ukoncení obhliadky vydajú zodpovední pracovníci LS záujemcovi, ktorý sa obhliadky zúcastnil, písomné potvrdenie o úcasti.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutocnenia prác idú na tarchu uchádzaca.
 
 
 
 
 
E. Vyhotovenie a predkladanie ponúk:
E1. Písomnú ponuku predložia uchádzaci najneskôr do 12. 8. 2005 do 12.00 hod. na OZ Považská Bystrica - sekretariát riaditela. Uchádzac vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byt uzatvorený a oznacený „Sútaž – harvestery“ a menom uchádzaca.
E2. Ponuka musí byt vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlaciarnou pocítaca, perom s nezmazatelným atramentom a pod.
E3. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tomto ponukovom konaní, musia byt v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokial nie je urcené inak.
E4. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, sa predkladajú v slovenskom alebo ceskom jazyku.
E6. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzac bez financného nároku voci obstarávatelovi.
 
F. Ponuka:
F1. Ponuka musí obsahovat:
1. Doklad, že uchádzac alebo ním poverená osoba sú oprávnený vykonávat vyššie uvedené služby (živnostenský list, resp. iné oprávnenie na výkon prác – originál alebo overená kópia - nie staršie ako 3 mesiace),
2. Doklad, že uchádzac alebo ním poverená osoba vlastnia doklady o technologickej spôsobilosti na výkon služieb (pilcícky preukaz, oprávnenie na vedenie prostriedku, platné preškolenie o BOZP a technologických postupoch...),
3. Technológiu výroby podla jednotlivých JPRL
4. Cenovú ponuku – bez DPH v slovenských korunách (vid priložený vzor),
5. Údaj uchádzaca o tom, ci je platcom DPH,
6. Platobné podmienky – splatnost faktúry v dnoch,
7. Potrebu technologickej prípravy pracovísk, ak už nie je zahrnutá v cenovej ponuke,
8. V prípade sprostredkovania casti práce cestné prehlásenie, že uchádzac bude zamestnávat len oprávnené a odborne spôsobilé osoby (v zmysle odsekov F1., písmena 1. a 2.),
9. Referencie o doterajšom pôsobení (ak pracovník pracoval v predchádzajúcom období v Lesoch SR, OZ Považská Bystriaca, tak musí byt predložená referencia z príslušnej lesnej správy),
F2. V prípade požiadavky na technologickú prípravu pracovísk bude k cenovej ponuke uchádzaca pripocítaná predpokladaná suma nákladov na vykonanie technologickej prípravy pracovísk (1000 Sk za hodinu práce mech. prostriedkov – preprava strojov, zemné práce...). Predpokladaný cas trvania prác urcí komisia pri vyhodnocovaní ponúk na základe požiadavky uchádzaca.
F3. Cenová ponuka musí obsahovat rozpis podla jednotlivých porastov - sumárnu cenu za porast/m3 a v závere sumu v slovenských korunách na dodanie celého predmetu obstarávania .
F4. Uchádzacom navrhovaná zmluvná cena musí byt vyjadrená v slovenských korunách (bez DPH).
 
 
 
 
 
 
G. Z výberového konania budú vylúcené všetky ponuky:
1. ktoré nebudú obsahovat potvrdenie o absolvovaní obhliadku miest uskutocnenia služieb v zmysle odstavca D3.,
2. ktoré budú obsahovat len ciastocné plnenie predmetu obstarávania ,
3. technologické riešenie prác za niektorý porast bude v rozpore s predpismi BOZP, resp. by mohlo dôjst k poškodeniu majetku objednávatela,
4. cestné prehlásenie v zmysle odstavca C2.,
5. cestné prehlásenie v zmysle odstavca F1., bod 8,
6. ktoré nebudú obsahovat rozpis podla jednotlivých porastov  v zmysle odstavca F3.,
 
            H. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
H1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutocní dna 12. 8. 2005 o 13 00 v zasadacke OZ a môžu sa ho zúcastnit všetci uchádzaci. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Oznámenie o výsledku bude zaslané len vítazovi ponukového konania najneskôr do 3 dní od uzávierky sútaže.
H2. Výsledkom ponukového konania bude výzva vítazovi ponukového konania na uzavretie zmluvy na dodávku služieb v tažbovej cinnosti – harvesterové technológie VIII-IX / 2005.
 
 
H3. Predložením svojej ponuky sa uchádzac zaväzuje, že v prípade predloženia ponuky v urcenom termíne a stanoveným spôsobom a komisia ho vyhodnotí ako vítaza ponukového konania (komisia zašle vítazovi písomné oznámenie a vyzve ho k uzatvoreniu zmluvy), ale uchádzac v dobe od dorucenia oznámenia do doby podpisu zmluvy o vykonaní prác v zmysle ponuky od tejto odstúpi, môže vyhlasovatel voci nemu uplatnit zmluvnú pokutu do výšky 5 % z odporúcanej ceny obstarávaných služieb na príslušnej lesnej správe.  
 
I. Kritériá na hodnotenie ponúk:
I1.Kritériami výberu najvhodnejšej ponuky sú:
1. Cena na odvoznom mieste
2. Minimalizácia poškodenia ostávajúceho porastu, resp. prir. zmladenia
3. Termín vykonania prác : 18. 8. – 30. 9. 2005
4. Platobné podmienky
I2. Hodnotenie ponúk uchádzacov je dané pridelením príslušného poctu bodov jednotlivým posudzovaným údajom, uvedeným v ponuke.
1. Cena - za každé % nad odporúcaný limit =  - 1 bod
             - doporucená cena                            =    0 bodov
             - za každé % pod odporúcaný limit = + 1 bod 
2. Minimalizácia poškodenia – použitie mech. prostriedkov adekvátnej výkonovej kategórie ( diferenciácia v náväznosti na druh tažby a terénne podmienky ), v prípade poškodenia – ostávajúci porast – povinnost ošetrit Pellacolom, nadmerne poškodené prirodzené  zmladenie – krátenie faktúry. Uchádzac sa zaväzuje splnit požiadavku  = + 1 bod, nezaväzuje splnit požiadavku = - 1 bod.
3. Referencie a poznatky - dobré         = + 2 body (plní úlohy vcas a kvalitne)
                                        - priemerné   =    0 bodov (plní úlohy výnimocne oneskorene v požadovanej kvalite, resp. bez referencií)
                                        - slabé           = - 2 body (úlohy neplní v stanovenom termíne, resp. s nedostatkami v kvalite práce)
4. Platobné podmienky - splatnost faktúry do 30 dní                    =    0 bodov
                                      - za každých dalších 5 kalendárnych dní = + 1 bod
I3. Vítazom sútaže sa stane uchádzac, ktorého ponuka po súcte výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzacov sa stanoví podla poctu získaných bodov.
 
            K. Referencie:
K1. Ak uchádzac vykonával v predchádzajúcom období služby na niektorej lesnej správe vyhlasovatela tohto ponukového konania, musí predložit referenciu z každej lesnej správy samostatne.
 
            L. Záverecné ustanovenia:
L1. Vyhlasovatel si vyhradzuje právo nevybrat ani jedného z úcastníkov ponukového konania bez udania dôvodov bud za celé ponukové konanie spolu alebo samostatne za jednotlivé lesné správy.
L2. V prípade obchodných a odbytových problémov objednávatela, alebo v prípade mimoriadnych udalostí (kalamita, extrémne pocasie, zmena vlastníckych a užívacích práv a podobne) môže objednávatel zmenit dohodnuté množstvo prác uvedených v tomto oznámení alebo zmenit pracoviská uvedené v podkladoch lesných správ. Ak objednávatel zmení dohodnuté množstvo prác resp. pracoviská, má zhotovitel v prípade, že objednávatel bude vykonávat v stanovenom termíne tažbové práce, ale na inom pracovisku (náhradné pracovisko), prednostné právo na ich vykonanie a to do výšky sumárnej hodnoty stanovenej v jeho ponuke vyjadrenej množstvom v penažných jednotkách.
L3. Navrhovaná cena za služby v náhradných porastoch (v zmysle odseku L2.), t. j. cena stanovená lesnou správou z platných výkonových noriem a smerníc Lesov SR.
L4. Neakceptovanie odstavca L3. bude dôvod na okamžité zrušenie zmluvy.
L5. Skutocné množstvo prác tažbovej cinnosti vyjadrené v technických jednotkách za každý porast môže byt oproti množstvu uvedenému v podkladoch lesných správ odlišné v rozpätí 15 % z dôvodu chyby pri zistovaní objemu vyznacenej tažby. Pri spracovaní kalamít môže byt toto množstvo odlišné v rozpätí 30 %.  
 
 
Ing. Dušan Chudovský
riaditel OZ
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené