PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
Lesné Inform. kancelárie
Lesná pedagogika
Galéria zaujímavostí
Náučné chodníky
Lesnícky skanzen
Významné lesnícke miesta
Súťaže

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY
 
  Lesy > Aktivity pre verejnosť > Lesná pedagogika


Lesná pedagogika

Les mal v minulosti, ale aj v súčasnom období pre život človeka a pre celú ľudskú spoločnosť obrovský význam. Slovo les majú vo svojom jazyku všetky národy, ale predstava, ktorú slovo les vyvoláva u ľudí s rôznym vzdelaním a odlišným povolaním, je rozdielna. Taktiež predstava laickej verejnosti o lesníctve a skutočnej náplni práce ľudí starajúcich sa o les je v mnohých prípadoch veľmi skreslená. Väčšinou prevláda veľmi zjednodušený obraz lesníka, ako človeka v zelenej uniforme a klobúku, s flintou na pleci, ktorý sa prechádza po lese a venuje sa poľovníctvu. Odborne zložitá práca lesného personálu prebieha väčšinou skryte pred očami verejnosti a tak sa sama, bez osvety a dôkladného vysvetlenia len ťažko spropaguje.
 
Východiskom z tejto situácie je okrem poctivého hospodárenia v lese aj dôkladná a intenzívna komunikácia lesníkov s verejnosťou na všetkých úrovniach lesného hospodárstva. Jednou z vhodných alternatív na získanie si verejnej mienky v prospech lesníctva, ale aj opätovné vybudovanie pozitívneho vzťahu verejnosti, najmä mladej generácie k lesu je práve lesná pedagogika.

Práca s verejnosťou je pre lesníctvo stále dôležitejšia. V nemecky hovoriacich krajinách sa prvé lesopedagogické iniciatívy objavili od polovice 80-tych rokov. Od tohto obdobia prešla lesná pedagogika veľkým vývojom, v tejto oblasti je zameraných na túto činnosť veľký počet rôznych druhov zariadení a venuje sa jej veľké množstvo lesných pedagógov. Aj LESY SR v súčasnosti pripravujú projekt lesnej pedagogiky, ktorý bude „otvorením náruče lesa“ pre všetky deti, ktoré majú záujem sa od lesníkov dozvedieť niečo viac o tom, ako les žije,

1. Prečo práve lesná pedagogika

Správanie sa mladej generácie je vizitkou stavu celej spoločnosti. Platí to tak v oblasti medziľudských vzťahov, ako aj vzťahov mladej generácie k prírode, lesu a životnému prostrediu. Bohužiaľ práve u detí a mládeže naplnenej teoretickými vedomosťami chýba trvalý vzťah k prírode a úcta k životu ako takému.

Neexistuje vhodnejšie miesto pre vybudovanie si vzťahu k prírode ako samotný les. Svojou veľkosťou a mnohorakými priestormi poskytuje veľa príležitosti na jeho spoznávanie a hry rozličného druhu. Je priestorom, ktoré podnecuje fantáziu, umožňuje dotyk s prírodou a poskytuje priestor na mnohostranné zážitkové učenie.

A práve zážitkové učenie alebo učenie hrou ako najmodernejší trend vo vzdelávaní priaznivo pôsobí na optimálny rozvoj osobnosti človeka. Keď chceme u mladých ľudí vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k prírode, potom musíme uviesť do vyučovacieho procesu veselé a hravé momenty. Ak dieťa objaví nejakú skúsenosť samo, pri vlastnej činnosti, zažije pritom emocionálnu skúsenosť a je si s výsledkom tohto objavu a poznania omnoho istejšie. To pôsobí priaznivo na stabilizovanie dlhodobého zachovania a vzťahu k naučenému. Tým, že deťom poskytneme možnosť samostatne pozorovať, vyhľadávať, objavovať a získavať skúsenosti, učiť sa pozorovať pri lesnej vychádzke určitý objekt, uľahčíme im pochopiť vzájomné súvislosti a zapamätať si ich.

Na väčšinu detí pôsobí motivujúco už len predstava, že pôjdu do lesa spolu s lesníkom. Ten ich pozýva do prostredia, ktoré detailne pozná, čiže má výborné predpoklady na ich sprevádzanie lesom.

Lesná pedagogika
ako moderná forma komunikácie s verejnosťou je najjednoduchšou cestou lesníkov ako priblížiť širokej verejnosti prostredie lesa a funkcie lesného hospodárstva. Umožňuje poznávanie a vnímanie prírody všetkými zmyslami práve formou zážitkového učenia a hier v lese. Lesná pedagogika umožňujúca sprostredkovanie človeka s prírodou je určená všetkým – deťom, mládeži, dospelým, ale aj telesne postihnutým osobám, len je potrebné sa naučiť porozumieť konkrétnej cieľovej skupine.


Ciele lesnej pedagogiky:

· prehĺbiť záujem verejnosti o les a prírodu
· zlepšiť vzťah človeka k lesu a lesnému hospodárstvu
· objavovať a vnímať les všetkými zmyslami
· podporovať aktívny prístup k ochrane životného prostredia
· objasniť význam hospodárenia v lese
· ponúknuť verejnosti možnosť aktívneho využitia voľného času
· nadobudnúť úctu a rešpekt k živým tvorom
· spoznať možnosť vlastného príkladu vzorového jednania voči životnému prostrediu

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené